Rodinný dom Kluknava, okr. Gelnica

2. OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania30.01.2019
Čas konania11,00
Miesto konaniaMestský úrad Gelnica, zasadacia miestnosť č. 204, Banícke nám. 4, Gelnica
Cena podľa ZP22 500 €
Najnižšie podanie16 875 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka4 000,00 €
Obhliadky14.01.2019 o 12,00 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):15.01.2019 o 12,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0212017

 • Opis predmetu dražby

 • Predmetom dražby sú:
 • nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Kluknava, obec Kluknava, okres Gelniíca, na LV č. 504 vedenom Okresným úradom Gelnica,katastrálnym odborom, ako:

  - Rodinný dom s. č. 443, ktorý je postavený na parc. reg. „C“ č. 715 – zastavané plochy a nádvoria
  - parcela reg. „C“ č. 714 – Záhrady o výmere 227 m2
  - parcela reg. „C“ č. 715 – Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 358 m2
  - parcela reg. „C“ č. 716 – Záhrady vo výmere 1238 m2
 • Rodinný dom súp. č. 443,na parc. č. 715, k.ú. Kluknava 
  POPISSTAVBY

  Rodinný dom súp. č. 443  je situovaný na okraji  zastavanej časti obce v okolí so zástavbou rodinných domov, na parcele číslo 715 ako samostatne stojací objekt v lokalite obce Kluknava. Jedná sa o stavbu s časti podpivničenú, pôdorysného obdĺžnikového tvaru s niekoľkými výklenkami, v prednej časti s  obytným podkrovím, so sedlovou strechou a strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Stavba je postavená na rovinatom teréne s čelnou orientáciou na svetovú stranu západ. Záhrada parc. č. 716 je mierne svahovitá. Hlavný  vstup do domu je z bočnej strany rodinného domu, orientovaný na juh. Rodinný dom je rohový, prístupný z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie a z južnej bočnej strany z nespevnenej vedľajšej miestnej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, vody, elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť, nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, vodovod je napojený na vlastnú studňu, ktorá sa nachádza v 1.PP v prístavbe, a kanalizácia je zaústená do  žumpy na parc. č. 714. V 1.NP sú aj rozvody plynu. V súčasnosti je elektrická energia a plyn odpojený.
  TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
  I.PP - Pivnica

  Vyhotovenie v roku 1972 v časti pod prístavbou. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: osadenie do terénu v hĺbke nad 1m do 2m bez izolácie, murivo z monolitického betónu, stropy s rovným podhľadom železobetónové, priečky tehlové, schody betónové, dvere hladké, okná jednoduché drevené,elektroinštalácia svetelná.
  Vybavenie podlažia: žiadne
  I. NP - Prízemie:
  Vyhotovenie v roku 1956. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: základy betónové bez izolácie, podmurovka do1/2 zast. plochy do 50 cm omietaná, murivo miešané z tehál v kombinácií s válkom – nepálenej tehly v skladobnej hrúbke do 30 cm, deliace konštrukcie - tehlové, vnútorné omietky -  vápenné štukové, stropy - drevené trámové s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina strechy na krove -  z pozinkovaného plechu,klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, fasádne omietky - vápenné štukové, schody do podkrovia mäkké drevo bez podstupníc, dvere -  hladké plné, okná - sú miešané - prevažujú  v prednej časti domu 2 ks plastové, v zadnej časti RD a na chodbe sú hliníkové okná 3 ks, podlahy obytných miestností sú rôzne - laminátové plávajúce v prednej izbe prístavby, betónové v druhej izbe, podlahy ostatných miestností - chodby a WC- keramická dlažba, v kuchyni betón, vykurovanie lokálne - 3 ks kachle obyčajné  na pevné palivo, elektroinštalácia svetelná - toho času odstavená od elek. prúdu, rozvod vody - z plastového potrubia studenej vody, bez prípravy TÚV, inštalácia plynu - rozvod zemného plynu, kanalizácia do žumpy - plastové potrubie. 
  Vybavenie podlažia:

  1x kuchynská linka z materiálu na báze dreva 4 bm, vaňa plastová jednoduchá, vodovodné batérie 2 ks pákové, záchod splachovací bez umývadla, vnútorné obklady keramické - kúpeľne a vane.
  Podkrovie:

  Vyhotovenie v roku 1972. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:  murivo - murované v  skladobnej hrúbke do 30 cm tehlové, deliace konštrukcie - sadrokartón, vnútorné omietky-  vápenné štukové, stropy -sadrokartón,  fasádne omietky - vonkajšie vápenné štukové, dvere - drevené rámové s výplňou, okná -  dvojité drevené s doskovým ostením,  podlahy miestností sú drevené dosky -palubovky,  elektroinštalácia svetelná
  Vybavenie podlažia:
  žiadne
  Dispozičné riešenie:

  Rodinný dom je riešený ako čiastočne podpivničený jednopodlažný objekt s obývateľným podkrovím. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z : •I.PP /pivnica/ - schodisko z 1.NP do 1.PP,  dve miestnosti - 1.) miestnosť - domáca vodáreň a studňa, 2.) miestnosť – pivničné skladové priestory  I.NP / prízemie/ - vstup - chodba, predsieň, vstupná hala, 2 x izba, kúpeľňa, WC,  kuchyňa, garáž  I. Podkrovie - úzka chodba s dreveným schodiskom, 2 x izba. Objekt bol postavený v roku 1956. Prístavba jednej miestnosti a dlhej chodby a prestavba podkrovia bola prevedená v roku 1972. Na rodinnom dome bola prevádzaná čiastočná modernizácia s výmenou jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti. Výmena okien v prednej časti domu za 2 ks plastové v roku 2016 a 2017,  za 3 ks hliníkové v kuchyni, na chodbe a vstupnej hale v roku 2013. Vchodové dvere boli vymenené v roku 2015 za bezpečnostné. Garážové vráta boli osadené nové v roku 2013 - plechové. V roku 2010 bola vymenená kuchynská linka. V roku 2012boli vymenené vnútorné rozvody vody a kanalizácie za plastové, prevedená rekonštrukcia WC a položenie dlažby na vstupnej chodbe. V roku 2015 bola položená dlažba v predsieni. V roku 2016 boli urobené nové omietky vo všetkých miestnostiach. V roku 2017 bola osadená plastová jednoduchá vaňa v kúpeľni,prevedený nový obklad časti kúpeľne a vane.
  Technický stav
  rodinného domu odpovedá veku stavby a nedostatočnej údržbe. Potrebná renovácia a modernizácia objektu s prevedením opráv: V prednej izbe - v prístavbe sú vlhké steny-  spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou, zapríčinenou chýbajúcou hydroizoláciou a umiestnením studne v 1.PP pod prednou izbou. Neukončené strešné zvody zapríčinili navlhnutie vonkajšieho muriva a opadanie vonkajšej omietky v rohovej časti prístavby rodinného domu. Vonkajšie fasádne omietky sú na viacerých miestach popraskané, opadané a navlhnuté. Potrebná oprava fasády, klampiarskych konštrukcií a hydroizolácie. V zadnej časti garáže chýba omietka. Zistené poruchy sú zohľadnené pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa v stĺpci dokončenosť. Celkový stav prvkov dlhodobej životnosti stavby je zohľadnený pri výpočte opotrebenia a stanovení celkovej životnosti objektu.Predpokladanú životnosť znalec určuje kubickou metódou. Základnú životnosť stanovil na 100 rokov.

  namePosudok-RD-Kluknava_1521450751.pdf