Rodinný dom v k.ú. Selice, obec Selice, okres Šaľa

2. opakovaná dražba VYDRAŽENÉ
Dátum konania12.03.2019
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaG&G Penzión - salónik na prízemí, Hlavná 77, 927 01 Šaľa
Cena podľa ZP31 500,00 €
Najnižšie podanie21 000,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka3 000,00 €
Obhliadky21.02.2019 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):22.02.2019 o 10,30 hod.
VYDRAŽENÉVYDRAŽENÉ

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 480 na parcele reg. „C“ č. 338/2, rodinný dom
 • stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 338/3, hospodárska budova
 • parcela reg. „C“ č. 337 o výmere 277 m2, záhrady
 • parcela reg. „C“ č. 338/1 o výmere 366 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. „C“ č. 338/2 o výmere 143 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. „C“ č. 338/3 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Rodinný dom súpisné číslo 480 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 338/2 v obci Selice na Kováčskej ulici 480, skolaudovaný bol v roku 1993, je samostatne stojaci. Stavba je bez vykonaných rekonštrukcií v pôvodnom stave, technická údržba je značne zanedbávaná. Dom je zásobený pitnou vodou z obecného vodovodu cez vodomernú šachtu, splašková kanalizácia je zvedená do žumpy, vybudovaná je elektrická prípojka.
 • Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodiskom, haly, dvoch izieb, loggie, kuchyne, kúpeľňa, WC, chodba do kotolne, kotolne, tá je prístupná aj z dvora vonkajším vchodom. Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby haly, troch izieb, loggie, kúpeľne a WC. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 142,08 m2 a 2.NP je 124,77 m2.
 • Za rodinným domom je na parcele číslo 338/3 hospodárska budova, objekt je prízemný bez podpivničenia, v pôvodnej stavbe z roku 1993 je letná kuchyňa a izba, v prístavbe z roku 2012 je kúpeľňa a sklad, technická údržba je značne zanedbávaná. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 36,40 m2 (so začiatkom užívania 1993 je 25,91 m2 a so začiatkom užívania 2012 je 10,49 m2).
 • Základy rodinného domu tvoria betónové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, strecha plochá so živičnou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, zvislé nosné konštrukcie sú murované prevažne z pórobetónových tvárnic, priečky tehlové, stropy železobetónové monolitické s rovným podhľadom, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné, vnútorné keramické obklady sú vyhotovené na obidvoch nadzemných podlažiach v kuchyni pri kuchynskej linke, v prevažnej časti kúpeľne, vane a vo WC, schody sú železobetónové, dvojramenné s povrchom z PVC, vchodové dvere do domu sú drevené vonkajšie latkové s čiastočným presklením, vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké plné aj čiastočne presklené, okná sú na oboch podlažiach drevené zdvojené s hliníkovými interiérovými žalúziami, nášľapné vrstvy podláh na prvom nadzemnom podlaží sú prevažne z PVC, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v kotolni cementový poter. Na druhom nadzemnom podlaží v izbách s povrchom z textiloviny, v hale je PVC, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, na loggiách je podlaha betónová s povrchom z cementového poteru, na I.NP je elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkovými automatmi v elektrickom rozvádzači, na II.NP elektroinštalácia svetelná, na obidvoch podlažiach je vybudovaný rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie z kúpeľne a WC, rozvod ústredného kúrenia, zdrojom teplej vody je novší elektrický bojler umiestnený na prízemí v kotolni, zdrojom ústredného kúrenia je kotol na pevné palivo, nachádzajúci sa na prízemí v kotolni, vykurovacie telesá sú oceľové článkové radiátory, ústredné kúrenie je doplnené lokálnym vykurovaním kachľami na obidvoch podlažiach, na I.NP je murovaná pec. V kuchyni na I.NP je kuchynská linka so zabudovaným nerezovým kuchynským drezom a elektrický sporák. Na II.NP je sporák na pevné palivo, v kúpeľniach na oboch podlažiach je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, záchody sú splachovacie samostatné na oboch podlažiach, vodovodné batérie sú pákové nerezové.
 • Základy hospodárskej budovy tvoria betónové pásy bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pálených tehál, strop je železobetónový monolitický, krytina je z asfaltových natavovaných pásov, vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné, okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením, povrch podláh v kuchyni a kúpeľni je z PVC, v izbe sú laminátové parkety, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia s poistkovými automatmi, kanalizácia je vybudovaná z kúpeľne, vykurovanie je kachľami na pevné palivo, v kuchyni je plynový sporák na PB, v kúpeľni je vaňa aj umývadlo bez batérií, rozvod vody nie je vybudovaný.
 • Plot od ulice má betónový základ, betónovú podmurovku, murované stĺpiky, medzi nimi je výplň z oceľovej tyčoviny na zvlakoch, súčasťou plota je bránka a brána. Spevnené plochy tvoria betónové chodníky a manipulačné plochy pri stavbách. Pred hlavným vchodom do rodinného domu sú vybudované vonkajšie predložené betónové schody s povrchom z keramickej dlažby. Pred vchodom do kotolne sú vybudované vonkajšie betónové schody s povrchom z cementového poteru.
 • Pozemok parcelné číslo 337 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrady. Pozemky parcelné číslo 338/1, 338/2 a 338/3 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Selice v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.