Rodinný dom Vyšný Mirošov, okr. Svidník

2. OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania19.08.2019
Čas konania12,00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Miroslav Červeňák, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník
Cena podľa ZP29 900,00 €
Najnižšie podanie20 000,00 €
Minimálne prihodenie300 €
Dražobná zábezpeka5 000 €
Obhliadky07.08.2019 o 12,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):09.08.2019 o 12,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0202017

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 320 v katastrálnom území: Vyšný Mirošov, obec: Vyšný Mirošov, okres: Svidník, vedené Okresným úradom: Svidník, katastrálny odbor ako: 
  -  Stavba so súpisným číslom 154 – DOM, ktorý leží na parcele reg. „C“ č. 302/2,
  -  Parcela reg „C“ č. 302/2 o výmere 138 m2 - zastavané plochy a nádvoria
  -  Parcela reg „C“ č. 302/3 o výmere 787 m2 - zastavané plochy a nádvoria
 • POPIS STAVBY
  Rodinný dom súp.č.154 je postavený na parcele č.302/2 v obci Vyšný Mirošov, v juhovýchodnej
  lokalite zástavby samostatne stojacich rodinným domov pri štátnej ceste I.triedy Svidník - Bardejov. Rodinný
  dom je priamo prístupný zo štátnej cesty, je napojený na verejný vodovod, odkanalizovaný je do vlastnej
  žumpy, napojený je na verejnú vzdušnú elektrickú NN sieť, v mieste je možnosť napojenia na verejný
  plynovod, plynová prípojka je v skrinke HUP je ukončená zátkou.
  Na základe kolaudačného rozhodnutia na novostavbu rodinného domu, vydané Okresným úradom
  Svidník, odborom ŽP, oddelenie stavebného poriadku pod č 2001/11512-OŽP zo dňa 09.07.2001, bol
  rodinný dom daný do užívania v roku 2001. V roku 2011 bola zhotovená nová vodovodná prípojka vrátane
  vodomernej šachty, v roku 2014 bola zhotovená nová kanalizačná prípojka a osadená žumpa.
  Ku dňu obhliadky je rodinný dom nedokončený, nie sú dokončené fasádne omietky, zábradlie a
  dlažba na lóggiach, chýbajú strešné žľaby a zvody z JV strany, vonkajšie schody bez nášľapnej vrstvy sú
  poškodené eróziou betónu, chýba ochranné zábradlie. V rodinnom dome chýbajú nášľapné vrstvy podláh,
  vnútorné dvere, chýba vybavenie kuchýň, nedokončené sú kúpelne a WC, chýbajú zariaďovacie ZTI a keramické obklady stien, chýbajú nášľapné vrstvy vnútorného schodiska vrátane zábradlia, chýba ÚVK a
  TÚV.
  Rodinný dom je osadený na rovinatom pozemku, je orientovaný na JZ, JV a SV stranu, pričom čelná
  fasáda je orientovaná na juhozápadnú stranu. Vstup a vjazd do rodinného domu sú z JZ strany z predného
  nádvoria, zadný východ zo zníženej úrovne prízemia je na zadné nádvorie zo SV strany. Rodinný dom je
  mimoúrovňový, čiastočne podpivničený. V suteréne sa nachádzajú tieto miestnosti a priestory: chodba so
  schodiskom na zníženú úroveň prízemia, kuchyňa, špajza a dva sklady. Na prízemí na nižšej úrovni vľavo sa
  nachádza: garáž, chodba s východom na zadné nádvorie, práčovňa, sklad, schodisko do suterénu a na
  zvýšenú úroveň prízemia. Na vyššej úrovni prízemia vpravo je hlavný vstup, chodba, vstupná hala so
  schodiskom na zníženú úroveň prízemia a poschodia, kúpelňa+WC, špajza, kuchyňa, hala. Na poschodí na
  nižšej úrovni vľavo je predná izba s lóggiou na zadná izba a schodisko na prízemia a zvýšenú úroveň
  poschodia. Na zvýšenej úrovni poschodia je chodba so schodiskom na zníženú úroveň poschodia, predná
  izba s lóggiou, kúpelňa+WC, sklad a dve zadné izby.
  Základy sú monolitické betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových
  tvárnic tzv. kvádrov, v suteréne čiastočne z monolitického betónu, deliace priečky murované tehlové. Stropy
  sú monolitické železobetónové doskové. Strecha je drevená sedlová, asymetrická, strešná krytina AZC
  šablóny na debnení, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Schodisko je železobetónové
  monolitické doskové.
  Vonkajšia omietka je základná jadrová vápennocementová z troch strán, zo zadnej strany chýba.
  Vnútorné omietky sú hladké vápenné a vápennocementové, v hygienických zariadeniach chýba keramický
  obklad na celú výšku stien. Okná, vchodové a balkónové dvere sú drevené zdvojené, garážové vráta
  drevené rámové otváravé, vnútorné dvere chýbajú. V roku 2014 boli v suteréne zhotovené nové cementové
  potery vrátane plošnej hydroizolácie v dvoch skladoch a kuchyni, keramická dlažba je zhotovená v dvoch
  skladoch. Ostatné podlahy chýbajú. V kuchyni v suteréne a na prízemí chýbajú kuchynské linky vrátane
  kuchynských spotrebičov. V práčovni na prízemí je smaltovaná vaňa, je zhotovený čiastočný keramický
  obklad stien nad vaňou, osadené je kombi WC bez splachovacej nádržky. V garáži je osadené keramické
  umývadlo s jednoduchou batériou. V kúpelniach na prízemí a poschodí chýbajú zariaďovacie predmety ZTI,
  vaňa, sprchovacie kúty, umývadlá a kombi WC. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia.
  V rodinnom dome nie je zhotovené ústredné teplovodné vykurovanie, chýbajú vykurovacie telesá a zdroj
  vykurovania kotol ÚVK a centrálny zásobník TÚV. V kuchyni v suteréne je piecka na tuhé palivo.
  Elektroinštalácia je svetelná a motorická, systém istenia: poistkové automaty, čiastočne chýbajú zásuvky a
  vypínače.

 •  
namePosudok-RD-Vysny-Mirosov.docx