Rodinný dom v k.ú. Kojšov, obec Kojšov, okres Gelnica

Dražba - 3. opakovaná
Dátum konania22.08.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaMestský úrad Gelnica, zasadacia miestnosť č. 204, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Cena podľa ZP18 800,00 €
Najnižšie podanie11 550,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka2 000,00 €
Obhliadky01.08.2018 o 12,45 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):02.08.2018 o 12,45 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 85 na parcele reg. „C“ č. 766, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 766 o výmere 378 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. „C“ č. 767 o výmere 619 m2, záhrady.
 • Predmetom dražby je samostatne stojaci RD nachádzajúci sa v zastavanom území obce Kojšov, kat. územie Kojšov, umiestnený pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez obytného podkrovia s čiastočným podpivničením pod prednou časťou RD. Jedná sa o samostatne stojaci RD s. č. 85, na parc. č. 766, nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v obci Kojšov, kat. územie Kojšov. Na základe potvrdenia o veku RD s. č. 85, ktoré vydal OcÚ Kojšov dňa 9.2.2010 a na základe prehlásenia vlastníka RD a odborného posúdenia znalcom bol RD vybudovaný v roku 1961.
 • Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Rozvod verejnej siete zemného plynu je ukončený v prednom oplotení RD, do RD zemný plyn v čase obhliadky znalcom nie je napojený.
 • Dispozičné riešenie podzemného a nadzemného podlažia RD je v súlade s pôdorysnými náčrtmi, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Do 1.PP je samostatný vstup zo zadnej strany dvora z úrovne terénu. Do 1.NP RD je vstup zo zadnej strany dvora cez predložené terénne schody. Podzemné podlažie a 1. NP nie sú medzi sebou prepojené vnútorným schodiskom.
 • V podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: čierna kuchyňa, kotolňa na tuhé palivo a sklad, v ktorom je umiestnená aj studňa s domácou vodárňou. V nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie s halou, kuchyňa, kúpeľňa s WC a 3 x izba. Vypočítaná zastavaná plocha 1. PP je 69,38 m2 a 1.NP je 109,59 m2.
 • Základy RD sú betónové prekladané kameňom bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.PP je murované z kameňa, murivo 1. nadzemného podlažia RD je murované z tehlového muriva hr. 35 cm. Vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Vonkajšie povrchové úpravy fasády - dvoch stien (prednej a bočnej od dvora) sú z vápenno cementovej brizolitovej škrabanej omietky bez obkladov, ďalšie dve steny zadné od záhrady a od suseda s povrchovou úpravou z hladkej omietky. Okná na RD pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením v podzemnom a nadzemnom podlaží. Priečky v RD sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom žb. s rovným podhľadom, nad 1.NP strop drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy stien vápenné štukové. Vykurovanie RD ústredné vybudované v roku 2010 s plechovými panelovými radiátormi, rozvodmi z kovových rúr a kotlom na tuhé palivo umiestneným v kotolni v suteréne RD. V RD je zriadená kúpeľňa v roku 2010 vybavená plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky 1,80 m len nad vaňou a umývadlom, podlaha z keramickej dlažby. Vaňa v kúpeľni voľne stojaca bez podmurovky a keramického obkladu. ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha RD je pôvodná sedlová valbová s krytinou pálenou dvojdrážkovou na latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody. Interiérové dvere rámové hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do RD pôvodné drevené. Podlahy obytných miestnosti v RD drevené palubové. Kuchyňa v 1.NP je ku dňu ohodnotenia rekonštruovaná v roku 2010, vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským plynovým sporákom na PB s el. rúrou bez digestora a drezom nerezovým so stojankovou pákovou batériou. Podlaha v kuchyni z podlahoviny PVC. Za kuchynskou linkou keramický obklad steny.
 • RD je zrealizovaný v priemernej kvalite zodpovedajúcej veku RD s prevedenými rekonštrukciami kuchyne, kúpeľne, s rekonštruovaným ústredným kúrením s kotlom na tuhé palivo a radiátormi panelovými. Technický stav RD je primeraný jeho veku. Údržba RD jeho interiéru je dobrá, údržba exteriérovej časti RD ku dňu obhliadky je čiastočne zanedbaná. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, kvality použitých materiálov a vzhľadom na stav údržby stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov.
 • Ohodnocovaná drobná stavba - sklad drevenej konštrukcie situovaný vedľa RD na parcele č. 766. Sklad je zakreslený v aktuálnej kópií z katastrálnej mapy, tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Sklad je jednopodlažná prízemná stavba z drevených hranolov jednostranne obitá doskami, zastrešená sedlovou strechou na hambálkovom krove pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou na latovaní. Klampiarske konštrukcie nezrealizované. Základy - betónové pätky pod stĺpikmi. Drobná stavba na základe prehlásenia vlastníka bola vybudovaná asi v roku 1965, ku dňu obhliadky je v pôvodnom stave. ELI nezrealizovaná. Technický stav ohodnocovanej drobnej stavby je priemerný zodpovedajúci jeho veku. Pri ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou drobnej stavby odborným odhadom na 70 rokov. Vypočítaná zastavaná plocha 1. NP je 21,45 m2.
 • Oplotenie predzáhradky pred RD z prednej severnej strany dvora z výplne z kovových profilov s výplňou zo strojového pletiva na kovových stĺpikoch, betónovej podmurovke a na betónovom základe. Výška výplne 1,20 m, dĺžka oplotenia 16 m. Plot bol vybudovaný v roku 1961. Ku dňu obhliadky je plot zanedbaný.
 • Plot v záhrade drevenej konštrukcie na parcele č. 767 výšky 1,30 m. Pri ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou 50 rokov.
 • Studňa kopaná umiestnená pod RD v suteréne v miestnosti skladu. Hĺbka studne 4 m. Studňa je využívaná v kombinácií s vodou z verejného vodovodu cez domácu vodáreň umiestnenú v suteréne vedľa studne. Studňa bola vybudovaná pred výstavbou RD v roku 1960.
 • NN prípojka z verejnej siete do RD zemná v dĺžke 13 m, zrealizovaná v roku 1970.
 • Vodovodná prípojka od vodomernej šachty v zadnej časti dvora do RD vybudovaná v roku 1970 v dĺžke 6,50 m.
 • Vodomerná šachta umiestnená v zadnej časti dvora na parcele č. 767 za RD z južnej strany. Podľa výpovede vlastníka prípojka vybudovaná v roku 1970.
 • Kanalizačná prípojka z RD do verejnej kanalizácie umiestnenej v prednej časti dvora vybudovaná v roku 1961.
 • Vonkajšie predložené schody pred vstupom do RD zo zadnej strany dvora vybudované v roku 1961. Schody realizované na terén s povrchom zatretým betónovým. Množstvo schodov pred vstupom do RD 6 * 1,97 m a 8 * 1,60 m.
 • Vstupný chodník v dvore popri RD z monolitického betónu s povrchom zatretým betónovým. Chodník zrealizovaný v roku 1961.
 • Oporný múr umiestnený vedľa vstupu do RD v zadnej časti dvora. Oporný múr zrealizovaný z lomového kameňa v roku 1961.
 • Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Parcela č. 766 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m2 a parcela č. 767 záhrady vo výmere 619 m2 zapísané na LV č. 633 zo dňa 14.6.2018, nachádzajúce sa v obci Kojšov, katastr. územie Kojšov, okres Gelnica. Parcela č. 766 je situovaná pri miestnej komunikácií s povrchovou úpravou asfaltovou v okrajovej časti obce, parcela č. 767 je situovaná v zadnej časti dvora svahovitý so sklonom na severnú stranu. Pozemky sú napojené na verejný rozvod ELI, verejný rozvod kanalizácie a verejný vodovod. Možnosť napojenia aj na rozvod zemného plynu, ktorý je ukončený v prednom oplotení v plynomerovej skrinke s hlavným uzáverom. Využite pozemkov - rodinný dom so štandardným vybavením a priemerným príslušenstvom.