3 izbový byt Bratislava III

Prvá dražba
Dátum konania25.04.2018
Čas konania10,00
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP122 000 €
Najnižšie podanie122 000 €
Minimálne prihodenie500 €
Dražobná zábezpeka20 000 €
Obhliadky18.04.2018 o 11,00
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):19.04.2018 o 11,00
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK23 3100 0000 0043 7001 3501, BIC: LUBASKBX. VS: 0122017

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • Nehnuteľnosti zapísané  v kat. úz. Nové Mesto,obec Bratislava – m.. Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV   2935, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom ako:      
  -  byt č. 14 na 1.p.
  v bytovom dome s. č. 73 na ulici Belehradská, v Bratislave (ďalej len, bytový dom“), vo vchode č. 6, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. 10394/6 o výmere 298 m2  zastavané plochy a nádvoria, parcele č. 10394/19 o výmere 763 m2  zastavané plochy a nádvoria                                                                     
  - k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcele č. 10394/6o výmere 298 m2  zastavané plochy a nádvoria, parcele č. 10394/19 o výmere 763 m2  zastavané plochy, parcele č. 10394/20o výmere 586 m2  zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 8663/250236-in

                  Dražba sa vzťahuje navyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
 • Popis domu:         
  Bytový dom sa nachádza na rohu ulíc Kováčska a Belehradská v Hlavnom meste Bratislava, mestskej časti Nové Mesto. Dom súpisné číslo 73 leží na pozemkoch parcelné číslo 10394/6 a 10394/19, má 2 vchody, čiastočne zapustené podzemné podlažie s nebytovým priestorom, pivničnými kobkami a spoločnými pivničnými priestormi, 5 nadzemných podlaží s bytmi a strešnou nadstavbou s jedným bytom, v bytovom dome je celkom 41 bytov, strecha domu bola zrekonštruovaná v roku 2007, je valbová, krov drevený, krytina z pálenej škridle, steny sú murované, vonkajšie omietky pôvodné brizolitové,vnútorné omietky vápenné hladké, vstupné dvere do bytového domu sú novšie kovové s presklením a zabudovanými poštovými skrinkami, schodisko je železobetónové, povrchy stupňov sú z brúseného betónu, povrchy podláh podest sú z novšej keramickej dlažby, v roku 2017 bol pôvodný výťah nahradený novým, v roku 2012 bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie, bolo vyregulované kúrenie s montážou pomerových meračov na radiátoroch v bytoch a pôvodné okná v spoločných priestoroch boli nahradené novými plastovými, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete. Popis bytu:Predmetom dražby je byt číslo 14,ktorý sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.), vo vchode Belehradská 6. Byt dispozične pozostáva z jednej izby s loggiou orientovanou takmer na severozápadnú stranu do Belehradskej ulice, dvoch izieb so spoločným balkónom orientovaným takmer na juhovýchodnú stranu do dvora, kuchyne, kúpeľne,WC, predsiene a pivnice, priečky sú murované, byt je takmer v pôvodnom technickom stave, vstupné dvere sú drevené dyhované s priezorníkom, osadené do oceľovej zárubni, okná a balkónové dvere sú pôvodné drevené zdvojené, zariaďovacie predmety sú prevažne pôvodné, ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja,kúrenie je ústredné teplovodné z centrálneho diaľkového zdroja,elektroinštalácia je svetelná a zásuvková. Údržba bytu je čiastočne zanedbaná.Vypočítaná podlahová plocha bytu je 86,63 m2