VINICA, k.ú. Malé Kozmálovce

Prvá dražba
Dátum konania15.08.2018
Čas konania10,00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Yvlin Hörömpöliovej, Na Bašte 1, 934 01 Levice
Cena podľa ZP3 018,00 €
Najnižšie podanie3 018,00 €
Minimálne prihodenie100 €
Dražobná zábezpeka900 €
Obhliadky09.07.2018 o 11,00
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):12.07.2018 o 11,00
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX. VS: 0022018

  • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

  • Predmetom dražby sú:
  • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 102 v katastrálnom území: Malé Kozmálovce, obec: Malé Kozmálovce,okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice, katastrálny odbor ako: 
    Parcela registra „C“ číslo 756 o výmere 342 m2 – Záhrady
    Parcela registra „C“ číslo 757 o výmere 1313 m2 – Vinica

                    Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
  • Pozemky vedené podľa registra „C“ KN je záhrada, vinica. Záhrada na parc.č.756  je využívaná na trávne porasty. Na parc.č.757 je viacročná vinica s počtom koreňov 305 ks.