Nebytový priestor a kotolňa k.ú. Dolné Krškany, obec Nitra, okres Nitra

Dražba - prvá
Dátum konania25.02.2020
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP206 000,00 €
Najnižšie podanie206 000,00 €
Minimálne prihodenie2 000,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky12.02.2020 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):13.02.2020 o 10,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • nebytový priestor označený ako Priestor č. 8, druh nebytového priestoru - zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské), nachádzajúci sa na 1. p. vo vchode č. 8 stavby so súpisným číslom 799, druh stavby - budova obchodu a služieb, popis stavby Dielne PSV č. 1,2,3,4,5,6,7,8, postavenej na pozemku parcely reg. „C“ č. 1292 o výmere 4 186 m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Priestor č. 8“), vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve stavby so súpisným číslom 799, v ktorej sa Priestor č. 8 nachádza, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 43734/403053-in a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na ktorom je postavená stavba so súpisným číslom 799, v ktorej sa Priestor č. 8 nachádza - pozemok parcely reg. „C“ č. 1292 o výmere 4 186 m2, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 43734/403053-in, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 1544 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • spoluvlastnícky podiel k pozemku parcely reg. „C“ č. 1289/29 o výmere 1 508 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísanému na liste vlastníctva č. 1549 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-in;
 • spoluvlastnícky podiel k pozemku parcely reg. „C“ č. 1295 o výmere 25 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísanému na liste vlastníctva č. 2306 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/17-in;
 • stavba so súpisným číslom 678 postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1294 o výmere 277 m2, zastavaná plocha a nádvorie, popis stavby - kotolňa, druh stavby - iná budova, nachádzajúca sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaná na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • pozemok parcely reg. „C“ č. 1289/4 o výmere 757 m2, ostatná plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • pozemok parcely reg. „C“ č. 1289/5 o výmere 588 m2, ostatná plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • pozemok parcely reg. „C“ č. 1289/6 o výmere 952 m2, ostatná plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • pozemok parcely reg. „C“ č. 1289/30 o výmere 110 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra;
 • pozemok parcely reg. „C“ č. 1294 o výmere 277 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2305 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Kotolňa súp. č. 678 na parc. č. 1294
 • Jedná sa o dvojpodlažnú budovu pôvodnej kotolne, s premenlivými svetlými výškami, ktoré nebolo možné overiť, budova následne užívaná ako skladové priestory, t.č. nevyužívaná, s čiastočne neprístupnými priestormi. Vypočítaný obstavaný priestor stavby celkom je 1 685,24 m3, vypočítaná priemerná zastavaná plocha je 264,35 m2 a vypočítaná priemerná výška podlaží je 4,95 m2.
 • Nebytový priestor č. 8 v dielňach PSV súp. č. 799
 • Nebytový priestor sa nachádza v objekte pôvodných dielní, budova s jedným nadzemným poschodím. Vypočítaná podlahová plocha priestoru je 437,34 m2.
 • Kotolňa súp. č. 678 na parc. č. 1294
 • Jedná sa o dvojpodlažnú budovu založenú na bet. základoch, murovanú z tehly hr. 30 cm, stropy prefabrikované, strecha plochá s krytinou z ťažkých asf. pásov, klamp. kcie v pozinku, vnútorné a vonk. omietky hladké, schody s povrchom poter, dvere a vráta drevené a oceľové, okná novšie plastové, podlahy betónové, el. inštalácia nezistenej funkčnosti, novšie oceľové radiátory, vybudovaná soc. časť s 2x umývadlo, pák batéria, sprcha bez funkčnej batérie, 1x WC kombi, obklad, bojler nezistenej funkčnosti. Predpokladaná životnosť 60 rokov. Vzhľadom k technickému stavu budovy po vizuálnej obhliadke exteriéru je uvažované so základnou životnosťou budovy 60 rokov, podľa ústneho vyjadrenia pracovníkov v areáli mohla byť stavba užívaná od roku 1978.
 • Nebytový priestor č. 8 v dielňach PSV súp. č. 799
 • Objekt je napojený na dostupné verejné siete: vodovod, kanalizácia, NN, ktorých funkčnosť nebolo možné overiť. Konštrukčne je dom vyhotovený prevažne z oceľovej konštrukcie s opláštením, časť obvodu do výšky 1 m murovaná z tehly. Strecha na väzníkoch s krytinou poz. plechu, klampiarske konštrukcie z pozink. plechu. Vonkajšie úpravy povrchov nie sú, vchodové dvere oceľové. Samotný nebytový priestor je bez vykonanej rekonštrukcie, má oceľové výkladce, vnútorné hladké omietky, povrchy podláh poter, vybavenosť priestoru nebolo možné zistiť pre nesprístupnenie objektu. Vzhľadom k technickému stavu budovy po vizuálnej obhliadke exteriéru je uvažované so základnou životnosťou budovy 60 rokov, podľa ústneho vyjadrenia pracovníkov v areáli mohla byť stavba užívaná od roku 1978.
 • Pozemky
 • Jedná sa o pozemky v zastavanom území krajského mesta Nitra, časť Dolné Krškany (obec pripojená k mestu v roku 1974), situované v jeho priemyselnej časti, prevažujúca zástavba tvorená ľahkou výrobou a službami. Pozemky sú rovinaté s prístupom zo štátnej komunikácie. Areál je prístupný pre nákladnú dopravu vnútroareálovou komunikáciou vr. možnosti parkovania. V lokalite možnosť napojenia na všetky siete.