Poľnohospodárska pôda k.ú. Hulvinky, okr. Levice

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania04.03.2020
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb, s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP42 262,00 €
Najnižšie podanie42 262,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky24.02.2020 o 09,15 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)26.02.2020 o 09,15 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0192019

 • Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti v katastrálnom území: Hulvinky, obec: Tekovské Lužany, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice, katastrálny odbor ako:

 • LV č. 2099:
  -         Parcela registra „E“ číslo 1183 o výmere     1 694 m2 - vinica
  -         Parcela registra „E“ číslo 1184/1 o výmere     372 m2 - záhrada
  -         Parcela registra „E“ číslo 1184/2 o výmere       72 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „E“ číslo 1185/1 o výmere     341 m2 - záhrada
  -         Parcela registra „E“ číslo 1185/2 o výmere       33 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „E“ číslo 1186 o výmere     1 281 m2 - vinica
                                                                                                                          spoluvlastnícky podiel 1/2

  LV č. 2204:
  -         Parcela registra „E“ číslo 392/1 o výmere  7 013 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 414/1 o výmere  6 922 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 414/2 o výmere      35 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 415/1 o výmere  6 823 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 415/2 o výmere       42 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 417/1 o výmere  8 849 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 417/2 o výmere       49 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 454    o výmere  2 903  m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 461/2 o výmere       35 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 616/1 o výmere     269 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 616/2 o výmere       94 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 617 o výmere       534  m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 618 o výmere     2 083 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 747 o výmere       492 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 748/1 o výmere    778 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 748/2 o výmere    136 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 749    o výmere    425 m2 - trvalý trávny porast
                                                                                                                          spoluvlastnícky podiel 1/3

  LV č. 2205:
  -         Parcela registra „E“ číslo 392/3 o výmere   3 664 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 438    o výmere 13 007 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 477    o výmere     779 m2 - orná pôda
                                                                                                                          spoluvlastnícky podiel 2/9

  LV č. 2253:
  -         Parcela registra „E“ číslo 459/8 o výmere 102 m2 - orná pôda
                                                                                                                          spoluvlastnícky podiel 1/4

  LVč. 2254:
  -         Parcela registra „E“ číslo 457/1 o výmere 3 581 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 457/2 o výmere 3 735 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 478 o výmere       717 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 633/3 o výmere      56 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 634/1 o výmere     484 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 635 o výmere     1 075 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 690 o výmere        321 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 691/1 o výmere     209 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 691/2 o výmere     558 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 692 o výmere        744 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 810 o výmere     7 197 m2 - orná pôda      
  -         Parcela registra „E“ číslo 900 o výmere     7 333 m2 - orná pôda
                                                                                                                        spoluvlastnícky podiel 1/2

  LVč. 2735:
  -         Parcela registra „E“ číslo 456/3 o výmere 5 464 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 459/4 o výmere    506 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 459/9 o výmere    720 m2 - orná pôda
                                                                                                                        spoluvlastnícky podiel 1/4

  LV č. 2748:
  -         Parcela registra „E“ číslo 458/1 o výmere 7 973 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 458/2 o výmere 7 595 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 458/3 o výmere 3 113 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 458/4 o výmere 2 066 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 458/5 o výmere    186 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 542 o výmere       352 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 633/1 o výmere    182 m2 - trvalý trávny porast
                                                                                                                       spoluvlastnícky podiel 1/2

  LV č. 2749:
  -         Parcela registra „E“ číslo 844 o výmere    13 507 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 848/1 o výmere 10 725 m2 - orná pôda
                                                                                                                      spoluvlastnícky podiel 1/2

  LVč. 2752:
  -         Parcela registra „E“ číslo 461/1 o výmere 2 283 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 461/3 o výmere     12 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 471/2 o výmere   498 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 471/4 o výmere   477 m2 - orná pôda
                                                                                                                       spoluvlastnícky podiel 1/3

  LVč. 2760:
  -         Parcela registra „E“ číslo 391/3 o výmere   7 525 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 393/1 o výmere 11 420 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 437 o výmere    12 771 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 444/1 o výmere   5 489 m2 - orná pôda
                                                                                                                       spoluvlastnícky podiel 2/3
 • Katastrálne územie Hulvínky ako obec sa spomína v r. 1354 (Heluen), patrila tunajším zemanom, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. Územie katastra je 786 ha. K Tekovským Lužanom bola pričlenená v r. 1965.

  Obec Tekovské Lužany sa skladá z troch kedysi samostatných obcí, a to Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky a Hulvinky. V súčasnosti má obec takmer 3000 obyvateľov a počtom obyvateľov je najväčšou obcou v okrese Levice. Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny, v širokej doline dolného Hrona. Zo severu na juh preteká potok Lužianka a cca 1 km východne vedie železničná trať Štúrovo – Levice. Od r. 1954 je na 1 km dlhom úseku potoka Maľanka rezervácia na ochranu živočíchov, reliktovstepných vôd. Chotár obce susedí s katastrami obcí FarnáJur nad HronomMálašOndrejovcePlavé VozokanyŠarovceTurá a Želiezovce.
  Priemerná nadmorská výška územia obce je 155 m n. m., pričom kolíše od 145 do 162 m n.m. Obec Tekovské Lužany svojimi prírodnými danosťami, rybárskymi i poľovnými revírmi patrí k obciam s veľkým potenciálom rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky. Taktiež patrí k tradičným hostiteľom folklórnych festivalov. Územie obce tvoria tri katastre: Tekovské Lužany (3 216 ha), Tekovské Lužianky(394 ha), Hulvinky (786 ha).
  Pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie.Celková výmera dražených podielov je 8ha 1713 m2.

nameZP--Hulvinky.pdf