Poľnohospodárska pôda k.ú. Medvecké, okr. Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania23.06.2020
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP7 273,00 €
Najnižšie podanie3 640,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka1 000,00 €
Obhliadky17.06.2020 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):18.06.2020 o 10,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0172019

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV č. 99 a LV č. 428 v katastrálnom území: Medvecké, obec: Plavé Vozokany, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice,katastrálny odbor ako:

  LV 99:
  -         Parcela registra „E“ číslo 363/2  o výmere 43 130 m2 – orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 384/65 o výmere 45 005 m2 – orná pôda
                                                                                                             spoluvlastnícky podiel 3/16

  LV 428:
  -         Parcela registra „E“ číslo 364/1 o výmere 2 590 m2 –  trvalý trávny porast
                                                                                                             spoluvlastnícky podiel 4/16
 • Katastrálne územie Medvecké tvorí obecnú časť obce Plavé Vozokany, ktoré má 781 obyvateľov. Približne jedna desatina obyvateľov obce žije v miestnej časti Medvecké. Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny medzi riečkou Žitavoua riekou Hron. Z územno-právneho hľadiska sa obec nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, juhozápadne od okresného mesta Levice a západne od mestečka Želiezovce. V obci funguje základná škola a najmladší obyvatelia navštevujú materskú školu. Poľnohospodárske prostredie je spestrené remízkami, vinohradmi a lesíkmi bohatými na drobnú zver. Dva potoky Kvetnianka a Vozokanka sa v katastri vlievajú do vodnej nádrže, ktorá slúži aj ako rybník s rozlohou 24 ha a možnosťou rybolovu. V blízkosti obce (12 km) sa nachádza termálne kúpalisko Podhájska, termálne kúpalisko Santovka (25 km), kúpalisko Margita-Ilona (25 km).
  Pozemky sú využívanéna pestovanie rastlinnej produkcie. 

  Celková  výmera - 1ha 7173m2

 •  
nameZP--Medvecke.pdf