Poľnohospodárska pôda Ondrejovce, okr. Levice

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania04.03.2020
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP15 635,00 €
Najnižšie podanie15 635,00 €
Minimálne prihodenie200 €
Dražobná zábezpeka4 000,00 €
Obhliadky24.02.2020 o 09,00 hod
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):26.02.2020 o 09,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0152019

 • Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV č. 379 a LV č. 380 v katastrálnom území: Ondrejovce, obec: Ondrejovce, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice,katastrálny odbor ako:

 • LV 379:
  -         Parcela registra „E“ číslo 945/3 o výmere 41 699 m2 –  orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 947o výmere    38 118 m2 –   orná pôda
                                                                                                             Spoluvlastnícky podiel 28/84
 • LV 380:
  -         Parcela registra „E“ číslo 897/11 o výmere40 915 m2 –  orná pôda
                                                                                                             Spoluvlastnícky podiel 3/60
 • Opis predmetu dražby:

 • Obec Ondrejovce je malá dedina počet obyvateľov 441 a rozloha obce je 1961 hektárov v okrese Levice. Od okresného sídla je obec vzdialená 16 km, od rieky Hron 4 km, rovinatý kraj, nadmorská výška v strede obce je 160 m, v okolí obce je to 158 – 164 m. Cez obec preteká Ondrejovský potok. Medzi Ondrejovcami a Dolným Pialom preteká Lužianka.

  Poľnohospodárska pôda je využívaná na pestovanie rastlinnej produkcie. Pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie. Jednotková všeobecná hodnota (VŠHMJ) poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce. Predmetné pozemky sú využívané ako súčasť poľnohospodárskej pôdy, preto sú uvedené parcely oceňované znalcom všeobecne v druhu pozemku ako orná pôda. Celková výmera dražených podielov je 2ha 8652m2
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
nameZP--Ondrejovce.pdf