Poľnohospodárska pôda Plavé Vozokany, okr. Levice

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania04.03.2020
Čas konania09,30 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb, s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP18 537,00 €
Najnižšie podanie18 537,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka4 000,00 €
Obhliadky24.02.2020 o 10,15 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)26.02.2020 o 10,15 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0162019

 • Predmetom dražby sú:

 • Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti v katastrálnom území: Plavé Vozokany, obec:Plavé Vozokany, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice, katastrálny odbor ako:


  LV č. 608:
  -         Parcela registra „E“ číslo  854 o výmere         2 035 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo  1211 o výmere       1 130 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo  1212 o výmere          149 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo  3491/32 o výmere   4 339 m2 - orná pôda
                                                                                                                spoluvlastnícky podiel 1/2         

  LV č. 809:
  -         Parcela registra „E“ číslo 1620/1 o výmere 424 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1620/2 o výmere 421 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1621/1 o výmere 410 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1621/2 o výmere 410 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1622/1 o výmere 730 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1622/2 o výmere 727 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1623/1 o výmere 273 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1623/2 o výmere 273 m2 - orná pôda
                                                                                                              spoluvlastnícky podiel 1/4        

  LV č. 862:
  -         Parcela registra „E“ číslo 1855 o výmere   842 m2 - záhrada
  -         Parcela registra „E“ číslo 1856 o výmere 2183 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 1857 o výmere   209 m2 - záhrada
  -         Parcela registra „E“ číslo 1858 o výmere     61 m2 - orná pôda
                                                                                                              spoluvlastnícky podiel1/4

  LVč. 1020:

  -         Parcela registra „E“ číslo 2486/15 o výmere 69 992m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel1/16      
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 2/16

  LVč. 1286:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3383/9 o výmere 5 944 m2 - orná pôda
                                                                                                                spoluvlastnícky podiel 1/2

  LV č. 1400:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3401/10 o výmere 5 810 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3418/22 o výmere 5 724 m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel1/1

  LV č. 1414:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3407/3 o výmere 1 450 m2 - trvalý trávny porast
  -         Parcela registra „E“ číslo 3408/3 o výmere 1 529 m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 1/2

  LV č. 1493:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3422/19 o výmere 4 882 m2 orná pôda
                                                                                                              spoluvlastnícky podiel 1/4

  LV č. 1578:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3467/69 o výmere   4 338 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3467/101 o výmere 5 747 m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 1/6

  LV č. 1598:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3467/97 o výmere 5 747 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3481/25 o výmere 4 341 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3490/5   o výmere 1 877 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3496/18 o výmere 4 368 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3496/19 o výmere 4 306 m2 - orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 3496/20 o výmere 4 218 m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 1/2

  LV č. 1720:
  -         Parcela registra „E“ číslo 3491/22 o výmere 4 353 m2 - orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 1/4

  LV č. 1728:

  -         Parcela registra „E“ číslo 3491/40 o výmere 4 357 m2 orná pôda
                                                                                                               spoluvlastnícky podiel 1/2
 • Obec Plavé Vozokany má 781 obyvateľov, leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny medzi riečkou Žitavoua riekou Hron. Z územno-právneho hľadiska sa obec nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, juhozápadne od okresného mesta Levice a západne od mestečka Želiezovce. K obci Plavé Vozokany patrí i obecná časť Medvecké. V obci funguje základná škola a najmladší obyvatelia navštevujú materskú školu. Približne jedna desatina obyvateľov obce žije v miestnej časti Medvecké. Poľnohospodárske prostredie je spestrené remízkami, vinohradmi a lesíkmi bohatými na drobnú zver.  Dva potoky Kvetnianka a Vozokanka sa v katastri vlievajú do vodnej nádrže, ktorá slúži aj ako rybník s rozlohou 24 ha a možnosťou rybolovu. V blízkosti obce (12 km) sa nachádza termálne kúpalisko Podhájska, termálne kúpalisko Santovka (25 km), kúpalisko Margita-Ilona (25 km)
  Dražené pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie. Sú využívané ako súčasť poľnohospodárskej pôdy, preto sú uvedené parcely oceňované všeobecne v druhu pozemku ako orná pôda.
  Celková výmera podielov dražených pozemkov je 5ha 3283m2

nameZP--Plave-Vozokany.pdf