Poľnohospodárska pôda k.ú. Tekovské Lužianky, okr. Levice

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania04.03.2020
Čas konania11,30 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP5 223,00 €
Najnižšie podanie5 223,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka1 500,00 €
Obhliadky24.02.2020 o 09,30 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)24.02.2020 o 09,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0202019

 • Predmetom dražby su nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2153 a LV č. 2205 v katastrálnom území: Tekovské Lužianky, obec: Tekovské Lužany, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice, katastrálny odbor ako:

 • LV 2153:
  -         Parcela registra „E“ číslo 323/6 o výmere 8 548 m2 – orná pôda
                                                                                                                       spoluvlastnícky podiel 7/12

  LV 2205:
  -         Parcela registra „E“ číslo 980/3 o výmere 1 530 m2 – orná pôda
  -         Parcela registra „E“ číslo 981/3 o výmere 5 200 m2 – orná pôda
                                                                                                                       spoluvlastnícky podiel 3/4  
 • Katastrálne územie Tekovské Lužianky ako obec sa spomína vr. 1339 (Saro et altera Saro), keď patrila zemanom zo Želiezoviec. K Tekovským Lužanom bola pričlenená v r.1965.

  Územie katastra je 394 ha.                       
  Obec Tekovské Lužany sa skladá z troch kedysi samostatných obcí, a to Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky a Hulvinky. V súčasnosti má obec takmer 3000 obyvateľov a počtom obyvateľov je najväčšou obcou v okrese Levice. Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny, v širokej doline dolného Hrona. Zo severu na juh preteká potok Lužianka a cca 1 km východne vedie železničná trať Štúrovo – Levice. Od r. 1954 je na 1 km dlhom úseku potoka Maľanka rezervácia na ochranu živočíchov, reliktovstepných vôd Chotár obce susedí s katastrami obcí FarnáJur nad HronomMálašOndrejovcePlavé VozokanyŠarovceTurá a Želiezovce. Priemerná nadmorská výška územia obce je 155 m n. m., pričom kolíše od 145 do 162 m n. m.

  Pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie  Celková  výmera - 1ha 0034 m2

nameZP--Tekovske-Luzianky.pdf