Priemyselná hala, k.ú. Kyjatice

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania15.11.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP35 500,00 €
Najnižšie podanie18 000,00 €
Minimálne prihodenie500 €
Dražobná zábezpeka5 000 €
Obhliadky29.10.2018 o 12,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)31.10.2018 o 12,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX. VS: 0012018

 • Predmetom dražby je:

 • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 237 v katastrálnom území: Kyjatice, obec: Kyjatice, okres: Rimavská Sobota, vedené Okresným úradom: Rimavská Sobota, katastrálny odbor ako: 

  - Stavba so súpisným číslom 35 -Senník
  , ktorý leží na parcele reg. č.  922/1 v k.ú. Kyjatice (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 35 nie je evidovaný na liste vlastníctva)
 • POPIS STAVBY            
  Senník súpisné číslo 35 sa nachádza v južnej časti poľnohospodárskeho areálu v obci Kyjatice na p.č.922/1 a čiastočne na p.č. 922/4. Parcela číslo 922/1 nie je evidovaná na Liste vlastníctva, pozemok parcelné číslo 922/4 je vo vlastníctve iného vlastníka. Objekt je samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený, so sedlovou strechou. Využívaný je ako sklad s technikou na sušenie ovocia. Pôvodne bol užívaný od roku 1970 ako voľne stojaci senník bez opláštenia, v roku 2013 bola stavba kompletne zrekonštruovaná pre účely skladovania a sušenia vlašských orechov, resp. iných poľnohospodárskych produktov. Objekt dispozične pozostáva z jedného otvoreného priestoru. Zvislá nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov kruhového profilu, osadených do betónových základových pätiek, opláštenie tvoria izolačné panely, osadené na podmurovke z betónových dielcov na hydroizolácii, strešnú konštrukciu tvorí sústava oceľových priehradových nosníkov a oceľové plnostenné profily väzníc, na ktorých sú osadené tepelnoizolačné panely. V rámci rekonštrukcie bola vyhotovená betónová liata podlaha s hydroizoláciou a podkladovým základovým betónom po celej ploche haly, stavba bola opláštená pozinkovanými stenovými PUR panelmi hrúbky 80 mm, na pôvodnej strešnej konštrukcii boli osadené pozinkované stenové PUR panely hrúbky 80 mm, osadené boli okenné výplne z trojkomorového polykarbonátu hrúbky 40 mm, osadené boli tepelne izolované priemyselné vráta na ručný reťazový zdvih s personálnymi dverami, osadené boli klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu a boli zrealizované rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie,vzdušná elektrická prípojka vedie ponad p.č. 923.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZnalecky-posudok-31-2018.pdf