Rekreačný objekt, k.ú. Horná Mariková, okr. Považská Bystrica

Prvá dražba
Dátum konania11.12.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Miriam Hrotekovej, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, 1. poschodie
Cena podľa ZP35 000,00 €
Najnižšie podanie35 000,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky03.12.2018 o 11,00 hod.
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):04.12.2018 o 11,00 hod.

 • Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 720 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Horná Mariková, obec Horná Mariková, okres Považská Bystrica, a to:

 • stavba, súp. č. 270 na parcele reg. „C“ č. 191/2, hotel
 • parcela reg. „C“ č. 191/1 o výmere 5 574 m2, zastavané plochy a nádvoria
  parcela reg. „C“ č. 191/2 o výmere 4 890 m2, zastavané plochy a nádvoria
  parcela reg. „C“ č. 202/4 o výmere 359 m2, záhrady
  parcela reg. „C“ č. 202/5 o výmere 74 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Opis predmetu dražby:

 • Objekt je postavený na parcele č. 191/1 v k.ú.Horná Mariková. Napojený je na spevnenú miestnu komunikáciu, vlastný vodovod zo studne nachádzajúcej sa mimo areálu, vlastnú ČOV a el. NN sieť.Objekt je samostatne stojaci trojpodlažný murovaný hotel s pultovou strechou s čiastočne využitým podkrovím. Dispozične je tvorený suterénom, prízemím a podkrovím. Zastavaná plocha je 363,86 m2,ktorá je vypočítaná z dostupnej dokumentácie. Suterén je zapustený do terénu a priestory slúžia ako skladové priestory hotela. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové. Prístupný je cez schodisko pre personál a nákladný výťah. Podlažie v čase oceňovania bolo v dezolátnom stave, zatopené z časti vodou a nie je možného užívať. Prízemie pozostáva zo vstupného zádveria, vstupnej haly, schodíšť, šatne, recepcie, predajne, skladových priestorov, WC muži a ženy, reštaurácie so zádverím, kuchyne so zádverím, zázemie pre personál a obsluhu hotela, herne, sály, premietárne, kotolne, uhoľne, priestorov pre trafostanicu a dieselagregát. Zvislé nosné konštrukcie sú murovanej konštrukcie. Vodorovné nosné konštrukcie sú panelové stropy s rovným podhľadom. Podlaha keramická a z prírodného kameňa. Elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Podkrovie pozostáva z haly s kaviarňou, technických a komunikačných priestorov, WC muži a ženy pre návštevníkov i personál a z ubytovacích buniek z ktorých je každá vybavená sociálnym zariadením. Zvislé konštrukcie sú murované. Vodorovné konštrukcie sú v prevažnej časti riešené ako pohľadová časť zatepleného pultového krovu. Projektované technické vybavenie je štandardné pre hotel vyššej úrovne. Stavba je postavená a užívaná na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu od roku 1986. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
 • V čase obhliadky znalcom objekt ako celok ale ani po častiach nebol schopný užívania. Podlažia boli v čase obhliadky zdemolované a nebolo možné ich užívať a dokonca sa v nich ani bezpečne pohybovať. Stavebno - technický stav bol ohrozujúci život a zdravie. Boli zdeštruované a vážne staticky poškodené zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie ako aj zastrešenie. TZB bolo vyrabované a objekt ako celok je vhodný už iba ako budova nutná na odstránenie. Vzhľadom na vyššie uvedený stav znalec stanovil životnosť budovy na 40 rokov a opotrebenie ako poškodenú stavbu nevhodnú na užívanie.
 
 •