Rodinný dom v k.ú. Abrahám, obec Abrahám, okres Galanta

Dražba - prvá
Dátum konania14.07.2020
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP28 700,00 €
Najnižšie podanie39 000,00 €
Minimálne prihodenie400,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky30.06.2020 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):09.07.2020 o 10,00 hod.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX, VS: 0132019

  • Predmetom dražby sú:

  • stavba, súp. č. 215 na parcele reg. „C“ č. 398/15, rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 398/15 o výmere 383 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ č. 398/24 o výmere 120 m2, záhrada.
  • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
  • Rodinný dom súpisné číslo 215 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 398/15 v obci Abrahám, v rovnomennom katastrálnom území, v južnej časti obce na hlavnej ulici, postavený bol v roku 1929, v čase obhliadky nebol obývaný. Je samostatne stojaci, jednopodlažný, obdĺžnikového pôdorysného tvaru s prístavbou z roku 1990, kedy bola vykonaná rozsiahla modernizácia hlavne interiéru stavby. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne so špajzou a komorou, v prístavbe je kúpeľňa a letná kuchyňa. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 106,97 m2.
  • Rodinný dom má sedlovú strachu, krov drevený, ťažkú škridlovú krytinu, zvody z žľaby sú z pozinkovaného plechu, čiastočne poškodené, základy sú kamenné a betónové, pôvodne bez izolácie, v čase obhliadky bola v rozrobená dodatočná izolácia z nopovej fólie so štrkovým zásypom, steny sú murované zo zmiešaného materiálu, prevažne tehly, vonkajšie omietky sú vápennocementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným podhľadom, konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú po modernizácii v štandardnom prevedení, okná boli vymenené za plastové. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, dom je zásobený pitnou obecnou vodou cez vodovodnú prípojku s vodomernou šachtou, kanalizácia je zvedená do žumpy umiestnenej vo dvore, vybudovaná je plynová prípojka, plynomer je v skrinke na fasádnom murive z dvornej časti.
  • Vstup do dvora od ulice je od roku 1975 plechovou dvojkrídlovou bránou a bránkou, spevnené plochy v časti verandy boli v čase obhliadky zrušené bez úpravy, betónová plocha je vybudovaná pri zadnej časti domu.
  • Popis a technické riešenie stavby je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.
  • Pozemok parcelné číslo 398/15 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 398/24 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Abrahám v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.