Rodinný dom Novosad, okr. Trebišov

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania13.11.2019
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Pavol Dorič, PhD., Floriánska 19, 040 01 Košice
Cena podľa ZP24 900,00 €
Najnižšie podanie24 900,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky28.10.2019 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):29.10.2019 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0112019

 • Opis predmetu dražby

 • Predmetom dražby sú:
 • Nehnuteľnosti zapísané na LV 597 v katastrálnom území: Novosad, obec Novosad, okres Trebišov, vedený Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom ako:
  -         Rodinný dom súp. č. 268, postavený na parc. reg. „C“ č. 375/2
  -         Parcela registra „C“ číslo 374 o výmere 1123 m2  - záhrada
  -         Parcela registra „C“ číslo 375/1 o výmere 450 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 375/2 o výmere 157 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • Rodinný dom súp. č. 268 je situovaný v zastavanom území obce Novosad, v uličnej zástavbe rodinných domov, na parcele číslo 375/2 ako posledný, samostatne stojací objekt v okrajovej časti obce. Jedná sa o jednoduchú štvorcovú stavbu bez podpivničenia, s manzardovou strechou s menšou čiastočne podpivničenou prístavbou v zadnej časti rodinného domu, postavenú na rovinatom teréne na oplotenom pozemku.  Podpivničená časť prístavby má svetlú výšku miestnosti 1,50 m, preto nie je pre 1.PP zvlášť stanovená technická hodnota.  Stavba je postavená s čelnou orientáciou na východ. Hlavný vstup do domu je z bočnej strany, orientovaný na juh.  RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie ulice Orgovánová. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod elektriny, plynu a verejný vodovod.
  Rodinný dom napojený na elektrickú sieť a plyn. Vodovod je napojený na vlastnú studňu a kanalizácia zaústená do žumpy. Rodinný dom bol postavený v roku 1958, podľa predloženého dokladu o veku stavby potvrdeného Obcou Novosad. Prístavba bola postavená v roku 1975. Index koeficienta cenovej úrovne, posledný známy ku dňu ohodnotenia je 2,494 pre odbor stavebníctvo ako celok, koeficient územného vplyvu 0,95 pre obec Novosad. Rodinný dom bol čiastočne zrekonštruovaný. Evidentná je výmena okien za EURO okná a vstupných dverí. Vzhľadom na to, že rodinný dom nebol znalkyni sprístupnený, ohodnotenie prevedené z dostupných podkladov dodaných zadávateľom znaleckého posudku, t.j. znaleckého posudku č.24/2012, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Sabaka. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 100 rokov. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA: Vyhotovenie v roku 1958. Výskyt a prevedenie konštrukcií  je nasledovné: Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie v 1.PP a v 1.NP sú murované z tvárnic o skladobnej hrúbke od 30 do40 cm, bez zateplenia obvodových konštrukcií, stropy nad 1.PP je ŽB monolitický s rovným podhľadom a nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom, strecha je manzardová, nad prístavbou sedlová, krytina z AZC šablón - eternit, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka - škrabaný brizolit. Dom je napojený na svetelnú elektrickú energiu a plyn. Vodovod je napojený na vlastnú studňu, kanalizácia je zaústená do žumpy. Okná v dome sú plastové EURO okná s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere plné rámové s výplňou. Vchodové dvere plastové s bezpečnostným zámkom. Podlahy miestností v 1.PP, v kotolni a sklade tvorí betón, v 1.NP v pôvodnej stavbe v obytných miestnostiach je PVC, v kuchyni, v kúpeľni, vo WC je keramická dlažba. V kúpeľni a WC je keramický obklad stien.Vykurovanie domu je riešené ako ústredné, plynovým kotlom, ktorý sa nachádza v kotolni v 1.NP, rozvody tepla - oceľové potrubie, oceľové radiátory. Čerpadlo na vodu sa nachádza v 1.PP v prístavbe. V kuchyni v 1.NP v prístavbe sa nachádza kuchynská linka o dĺžke 4 bm, spotrebiče: plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez, odsávač pár a 1x vodovodná páková batéria. V kúpeľni v prístavbe na 1.NP sa nachádza samostatná sprcha, plastová vaňa a keramické umývadlo, 2 x sprchová batéria a 1x páková batéria nad umývadlom. Vo WC sa nachádza keramická misa so splachovacou nádržkou. V kotolni sa nachádza aj sporák na tuhé palivo, v pôvodnej kuchyni sa nachádza plynový sporák. Rozvod studenej a teplej vody je z oceľových rúr, ohrev teplej vody elektrickým bojlerom. Rozvody a pripojenia kanalizácie z PVC rúr, zaústenie do žumpy. Elektroinštalácia svetelná a motorická. V 1.NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením.

  Dispozičné riešenie:

  Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný objekt, ktorý je v prístavbe čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :
  Pôvodný rodinný dom z roku 1958:
  1. NADZEMNÉ PODLAŽIE: 3x izba, kuchyňa, zádverie, hala, kotolňa, sklad

  Prístavba z roku 1975:               

  1.PODZEMNÉ PODLAŽIE -  pivnica / svetlá výška 1,50 m/
  1. NADZEMNÉ PODLAŽIE  -  vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC,  špajza
  Pôvodná časť RD je s prístavbou stavebne a technologický prepojená, ale chýba komunikačné prepojenie. Prístup do prístavby je z dvora, vonkajšími predloženými schodmi. Podpivničená časť prístavby dosahuje svetlú výšku miestnosti do 1,50 m, z tohto dôvodu pre 1.PP nie je samostatne stanovená technická hodnota.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

  namePosudok-RD-Novosad-268.docx
  namePodorys-RD-s.c.268-Novosad.pdf