Rodinný dom k.ú. Horná Trnávka, obec PRESTAVLKY

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania26.06.2019
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaMestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, malá zasadačka na II. poschodí, č.d. 250
Cena podľa ZP56 100,00 €
Najnižšie podanie56 100,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky06.06.2019 o 10,00
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):13.06.2019 o 10,00
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0082019

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Horná Trnávka, obec Prestavlky, vedené Okresným úradom: Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom ako:

  LV 386:
  -         Rodinný dom súp. č. 95, postavený na parc. reg. „C“ č. 231/5
  -         Parc.reg. „C“ č. 6/1 o výmere 620 m2 – záhrada
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/3 o výmere 440 m2 – záhrada
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/4 o výmere 386 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/5 o výmere 131 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • Dražená nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné a dve nadzemné podlažia. Podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní /Znalecký posudok č.140/2012 znalca Ing.Miroslava Hrica/ bola na rodinný dom vydané Kolaudačné rozhodnutie č.99/14935 zo dňa 21.07.1999, k tomuto znaleckému posudku znalcovi v písomnej forme nebolo predlžené. Dispozične je v suterénnom podlaží chodba, sklad, pivnica a kotolňa, suterén sa nachádza pod cca polovičnou časťou domu, kotolňa je prístupná aj samostatným vchodom zo zadnej záhrady za domom. V prízemí sú hlavný vchod, WC s umývadlom, chodba so schodiskom, kuchyňa, dve izby, garáž a dve loggie, prízemie je v dvoch výškových úrovniach, t.j. v úrovni vstupného terénu a na medziposchodí. Na poschodí sú dve izby, chodba so schodiskom, kúpeľňa a dve loggie, zostávajucu časť poschodia tvorí povalový priestor s prístupom po jednom schodiskovom ramene. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, obvodové zvislé konštrukcie sú tehlové hrúbky 40 - 50 cm, v podzemnom podlaží s vyhotovenou zvislou izoláciou. Základy rodinného domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, osadenie podzemného podlažia do terénu je v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou. Stropy sú nad suterénom a prízemím s rovným omietaným podhľadom železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha je sedlová, krytina z eternitových šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady sú vyhotovené v kuchyni, vo WC a v kúpeľni. Dvere sú hladké plné alebo zasklené dyhované, v časti domu zdemontované, okná plastové. Prevládajúce podlahy obytných miestností sú z PVC, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné plynové teplovodné, zdrojom je plynový kotol a kotol na tuhé palivo umiestnené v suteréne, radiátory sú oceľové článkové, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler. Objekt je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody a zemného plynu z verejných sietí a kanalizáciu do vlastnej žumpy.  V kotolni suterénu je kotolňa na tuhé palivo a elektrický bojler, v kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 4,30 bm s nerezovým drezom, obyčajnou batériou, sporák sa nenachádza, za linkou sú keramické obklady, vo WC prízemia je umývadlo s obyčajnou batériou, v kúpeľni na poschodí je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, vaňová sprchová batéria je nerezová páková, umývadlová je obyčajná, steny kúpeľne sú do výšky 1,60 m s keramickými obkladmi. Dom sa v súčasnom období na trvalé bývanie nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby vzhľadom na zistený stavebno technický stav a vykonávanú údržbu na 80 rokov.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-c.71-2019-RD-Prestavlky.pdf