Záhradná chata k.ú Malé Kršteňany, okr. Partizánske UPUSTENÉ OD DRAŽBY

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania10.06.2019
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaAZUL Hotel & Restaurant, Nádražná 2204/8, Partizánske, multifunkčná sála na prízemí
Cena podľa ZP19 200,00 €
Najnižšie podanie19 200,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka3 000,00 €
Obhliadky23.05.2019 o 11,30 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):24.05.2019 o 11,30 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 02620183

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • nehnuteľnosti zapísané na LV 645 a LV 995 zapísané v katastrálnom území: Malé Kršteňany, obec Malé Kršteňany, ork. Partizánske, vedené Okresným úradom Partizánske- katastrálnym odborom ako:


  LV 645:
  - parcela reg. "C" č. 710/32 - Záhrada o výmere 356 m2
  - parcela reg. "C" č. 710/91 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2
  (Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 710/ 91 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 995)


  LV 995:
  Záhradná chata bez súp. čísla postavená na parcele č. 710/91
  (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo 645)
 • Záhradná chata na p.č. 710/91 - Miestna obhliadka vykonaná znalcom bez účasti vyzvaného vlastníka. Údaje znalec prevzal z predloženého ZP č. 156/2014 

  POPIS STAVBY

  Záhradná chata je čiastočne podpivničená, prízemná,s obytným podkrovím, murovaná stavba, zastrešená sedlovou strechou, postavená na parcele 710/91. Vek stavby záhradnej chatky znalec prevzal z predloženého stavebného povolenia vydaného Obcou Malé Kršteňany pod č.SocÚ-188/2005SP-Ul zo dňa 05.09.2005, v ktorom je uvedené, že stavba mala byť dokončená do 36 mesiacov, t. j. do roku 2008, čo je zároveň aj uvažovaný začiatok užívania. Záhradná chata je z inžinierskych sietí napojená zemnou prípojkou na rozvod elektriny, na vnútro areálový rozvod vody, s kanalizačnou prípojkou na vlastnú žumpu. Životnosť stavby znalec predpokladá100 rokov. 

  POPIS PODLAŽÍ

  Podzemné podlažie – 1. PP Záhradná chata je osadená v o priemernej hĺbke –1,23 m so zvislou izoláciou. Murivo podlažia je z pálených tehál a monolitického betónu hrúbky 350 mm. Deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú štukové, stropy podlažia sú železo betónové s rovným omietnutým podhľadom. Schod do prízemia sú železobetónové vonkajšie. Dvere v podlaží prevládajú hladké plné v oceľových zárubniach. Podlahy podlažia sú keramické dlažby. V podlaží je rozvod elektriny svetelnej a motorickej. Rozvod vody je v plastovom potrubí studenej a teplej. Kanalizácia v podlaží je plastová, je zaústená do žumpy. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler. Z vnútorného vybavenia v podlaží je keramické umývadlo 1x a samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú obyčajné zmiešavacie a výtokové 3x. Záchod v podlaží splachovací kombi bez umývadla. Vnútorné obklady v kúpeľni, WC, a v samostatnej sprche.

  Dispozícia: dielňa, chodba, sklad,kúpeľňa a WC.

  Nadzemné podlažie – 1. NP Záhradná chatka je osadená na betónových základoch –objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je omietaná. Zvislé konštrukcie podlažia sú vyhotovené z pálených tehál skladobnej hrúbky300 mm. Deliace konštrukcie sú z pálených priečkoviek, vnútorné omietky sú štukové. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krov strechy je sedlový hambálkový s nerovnakou výškou hrebeňov, krytina strechy je jedno drážková pálená škridľa. Klampiarske konštrukcie strechy a parapetov sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Schody do poschodia sú z mäkkého dreva bez podstupníc, tzv. mlynárske. Dvere sú hladké, vstupné rámové s výplňou  s ostením, okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, opatrené oceľovými mrežami. Podlahy miestností sú z podlahovín PVC. Vykurovanie je lokálne prostredníctvom krbových kachieľ na tuhé palivo. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, záhradná chata je chránená bleskozvodom. Rozvod vody je v pozinkovanom potrubí studenej a teplej z centrálneho zdroja. V podlaží je vyhotovený rozvod propán-butánu ku sporáku. Ležatá kanalizácia plastová je vyhotovená a osadená v podlahe. Vybavenie kuchyne je sporákom plynovým na PB,drezovým umývadlom nerezovým, kuchynskou linkou z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 1,80 bm. Vnútorné obklady sú v kuchyni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. V zastrešenej terase je osadený krb s otvoreným ohniskom.

  Dispozícia 1. NP: dispozične sa podlažie člení na zastrešenú terasu s krbom, halu so schodiskom do podkrovia a kuchyňu.

  Podkrovie– 2. NP Zvislé konštrukcie podlažia sú vyhotovené z pálených tehál skladobnej hrúbky  300 mm. Stropy sú s rovným omietnutým podhľadom drevené trámové. Klampiarske konštrukcie parapetov sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Dvere sú rámové s výplňou s ostením, okná sú plastové s izolačnýom dvojsklom, na okne do uličky sú osadené oceľové mreže. Podlaha obytnej miestnosti je kobercová, typ kovral. Elektroinštalácia je svetelná. V podlaží je vyhotovený balkón. Ostatné znaky sa v oceňovanom podlaží nevyskytujú.
  Dispozícia 2. NP: dispozične sa podlažie člení na izbu a balkón – loggiu.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
nameZP-227-18-zahradna-chata-Male-Krstenany.pdf