Apartmánový dom a Reštaurácia Dolný Hričov, okr. Žilina

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania27.03.2019
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ľudmily Chodelkovej, 1. Mája 5, 010 01 Žilina
Cena podľa ZP397 000,00 €
Najnižšie podanie357 300,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky11.03.2019 o 11,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)13.03.2019 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0092018

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV 1260  katastrálne územie: Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, vedené Okresným úradom: Žilina katastrálnym odborom ako:

  STAVBY

  Súpisné číslo       na parcele                Druh stavby
        451                   1091/ 26                   Reštaurácia                            
                                1091/ 27                   Rozostavaná stavba – apartmánový dom  

  PARCELY registra "C"


  Parcelné číslo            výmera   m2          Druh pozemku

    1091/ 26                      568                  Zastavané plochy a nádvoria
    1091/ 27                      243                  Zastavané plochy a nádvoria
    1091/ 28                     7321                 Zastavané plochy a nádvoria
     1096                          3452                 Ostatné plochy
     1099/ 39                     3665                Trvalé trávne porasty
     1101/33                      2032                 Ostatné plochy


 • POPIS NEHNUTEĽNOSTI

  Reštaurácia s.č.451
  Objekt reštaurácia s.č.451 sa nachádza v extraviláne obce Dolný Hričov v blízkosti MK Na Plzák, severovýchodne od centra obce. Vzdialenosť do centra obce je cca 1500 m, vzdialenosť do krajského mesta Žilina je cca 9,0 km. Objekt je súčasťou agroturistického rekreačného areálu. Počas obhliadky znalca bol objekt dlhodobo nevyužívaný.
  Objekt "Reštaurácie a apartmánov" s.č. 451, je situovaný na parcele číslo 1091/26, jedná sa o nepodpivničený murovaný objekt budova reštaurácie s ubytovacími kapacitami v podkroví a bazénom pri reštaurácii, so sedlovou strechou s oblúkovými vikiermi. Stavba v k.ú. Dolný Hričov okres Žilina slúži ako reštaurácia s ubytovaním. Postavený a daný do užívania v roku 2008.
  Z dispozičného hľadiska je objekt tvorený na prízemí - nachádzajú sa tu skladové priestory, sociálne zariadenia a šatne , bazén, kuchyňa, kotolňa, reštaurácia s barom, terasa, vstupná hala, sociálne zariadenia, schody do podkrovia. V podkroví, ktoré slúži ako ubytovacia časť pre návštevníkov, sa nachádza deväť samostatných ubytovacích buniek so samostatným sociálnymi zariadeniami, spoločná chodba a sklad pre upratovačky.
  Základy presných tvaroviek Ypor hr. do 450 mm, vnútorné priečky z presných tvaroviek Ypor hr. 115 - 200 mm. Stropná tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná z konštrukcia nad prízemím je železobetónový monolitický, s rovným omietnutým podhľadom, v priestoroch reštaurácie s baromi so zníženým kazetovým podhľadom, v podkroví je strop drevený sendvičový s čiastočne rovným a čiastočne šikmým sadrokartónovým omietaným podhľadom.. Zastrešenie tvorí sedlová strecha s oblúkovými vikiermi, krytina z trapézového plechu s akrylátovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z eloxovaného plechu. Fasáda na objekte je zateplená polystyrénom hr. 10 cm a povrchová úprava z akrylátových omietok, sokel je obložený umelým kameňom. Úpravy vnútornýchpovrchov tvorí prevážne vápenná hladká omietka, v sociálnych zariadeniach, kuchyni, baroch je keramický obklad stien. Podlahy na prízemí sú v prevažnej časti tvorené keramickou dlažbou, kotolňa, v podkroví sú v izbách a na chodbe lepené koberce na cementovom potere, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba. Okná v celom objekte sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom a plastovými. Dvere v celom pbjekte sú prevažne drevené dyhované hladké, vonkajšie dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere medzi reštauráciou a vstupnou halou sú protipožiarne. Schody do podkrovia sú železobetónové s keramickým obkladom nástupníc a podstupníc. Vykurovanie je riešené ústredné, riešené splyňovacím kotlom, vyhotovený je rozvod teplej a studenej vody. Zdrojom teplej vody sú elektrické zásobníky TÚV v kotolni. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vyhotovený je telefónny ISDN rozvod s vlastnou ústredňou a samostatnými linkami v jednotlivých izbách s možnosťou napojenia na internet, televízny satelitný rozvod, rozvod vzduchotechniky na prízemí v reštaurácii a kuchyni s možnosťou odsávania a cirkuláciou vzduchu. Spoločné sociálne zariadenia sú vybavené senzormi pohybu, vrátane vodovodných batérii, každá izba v podkroví je vybavená sprchovacím kútom, záchodom a keramickým umývadlom,. Vzhľadom k celkovému technickému stavu v čase vykonania obhliadky, použitých materiálov a vykonávanej údržbe, predpokladaná životnosť objektu je stanovená na 100 rokov.

  Apartmánový dom na parc.č.1091/27
  Objekt apartmánového domu sa nachádza v extraviláne obce Dolný Hričov v blízkosti MK Na Plzák, severovýchodne od centra obce. Vzdialenosť do centra obce je cca 1500 m, vzdialenosť do krajského mesta Žilina je cca 9,0 km. Objekt je súčasťou agroturistického rekreačného areálu. Počas obhliadky bol objekt dlhodobo nevyužívaný.
  Objekt "Apartmánovy dom" rozostavaná stavba je situovaný na parcele číslo 1091/27, jedná sa o nepodpivničený murovaný objekt s ubytovacími kapacitami v podkroví a príslušenstvom na prízemí, so sedlovou strechou s oblúkovými vikiermi. Stavba v k.ú. Dolný Hričov okres Žilina. Postavený na základe právoplatného stavebného povolenia z roku 2004.
  Z dispozičného hľadiska je objekt tvorený na prízemí - apartmány a príslušenstvo, schody do podkrovia. V podkroví, ktoré bude slúžiť ako ubytovacia časť pre návštevníkov, sa nachádza šesť rozostavaných samostatných ubytovacích buniek so samostatným sociálnymi zariadeniami, spoločná chodba a sklad pre upratovačky.
  Základy tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná z pálených tvaroviek SETA hr. do 450 mm, vnútorné priečky z pálených tvaroviek SETA hr. 115 - 200 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónový monolitický, s rovným podhľadom, v podkroví je strop drevený. Zastrešenie tvorí sedlová strecha s oblúkovými vikiermi, krytina z trapézového plechu s akrylátovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy z eloxovaného plechu. Fasáda na objekte nevyhotovená. Úpravy vnútorných povrchov nevyhotovené. Podlahy nevyhotovené. Okná v celom objekte sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom a plastovými. Dvere nevyhotovené. Schody do podkrovia sú železobetónové bez povrchovej úpravy nástupníc. Vykurovanie nie je vyhotovené. Elektroinštalácia nevyhotovená. Ojekt bez vybavenia. Vzhľadom k celkovému technickému stavu v čase vykonania obhliadky, použitých materiálov, predpokladaná životnosť objektu je stanovená na 100 rokov.

name153-2018-Penzion-D.-Hricov_1536743278.pdf