Budova obchodu a služieb v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov

Dražba - opakovaná VYDRAŽENÉ
Dátum konania07.02.2019 VYDRAŽENÉ
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaMestský úrad Prešov - zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP1 070 000,00 €
Najnižšie podanie535 000,00 €
Minimálne prihodenie5 000,00 €
Dražobná zábezpeka49 000,00 €
Obhliadky21.01.2019 o 12,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):22.01.2019 o 12,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 7102 na parcele reg. „C“ č. 9310/535, budova obchodu a služieb
 • parcela reg. „C“ č. 9310/535 o výmere 1 022 m2, zastavané plochy a nádvoria.
 • Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na Prostějovskej ulici 35C na Sídlisku III B v Prešove. Postavená je na rovinatom teréne s okolitou zástavbou budov občianskej vybavenosti a bytových domov. Budova je súčasťou komplexu budov obchodu a služieb, postaveného pod pôvodným názvom Centrum - nákupné stredisko. Budova je prístupná z Prostějovskej ulice a z miestnej sídliskovej komunikácie. V danej lokalite je možnosť napojenia na kompletné inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu, plynovod, teplovod a komunikačnú sieť.
 • Dispozičné riešenie:
 • Budova má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.
 • V podzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: chodba, sklad domáce potreby, sklad obuvi, sklad textilu, sklad odevov, sklad drobného tovaru, denná miestnosť, šatne mužov a žien, sprcha mužov a žien, strojovňa výťahu, WC mužov a žien, strojovňa.
 • V prvom nadzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: podlubie, závetrie, schodiská, chodba, tri kancelárie, predajňa odevov, príjem tovaru, predajňa drobného tovaru, sklad, WC mužov a žien, ekonomat a rampa. Jednotlivé podlažia prepojené dvojramenným betónovým schodiskami. Na obsluhu materiálu je k dispozícii aj nákladný výťah s nosnosťou 500 kg.
 • V druhom nadzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: predajňa textilu, chodba, sklady, dve kancelárie, predajňa domácich potrieb, predsieň, WC mužov a žien, ekonomat.
 • Dispozičné riešenie po prestavbe z roku 2006:
 • V podzemnom podlaží na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia zo dňa 06.11.2006 o zmene účelu využitia skladových priestorov na zariadenie denného baru a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Almassym v októbri 2006 bola vykonaná úprava a zriadený bar, prístupný schodiskom z priestoru podlubia z južnej strany nákupného strediska Market Bosák. Tieto priestory sa prenajímali za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia, v súčasnosti nie sú využívané. Ostatné priestory podzemného podlažia ostávajú v pôvodnom stave.
 • V prvom nadzemnom podlaží adaptáciou obchodných priestorov - predajne textilu a predajne obuvi v prízemí vznikla nová prevádzka v rozsahu:
 • štyri ambulancie lekárov s prípravovňou /sestra/
 • sociálne, technické zázemie a čakárne.
 • V tejto časti boli vybúrané nenosné priečky a zriadené nové priečky z tvárnic Ytong hr. 10 a 15 cm, boli osadené nové okná v mieste nových hygienických priestorov, steny opatrené tenkovrstvými omietkami a vloženou sklotextilnou mriežkou, v hygienických zariadeniach steny obložené keramickým obkladom do výšky 2,20 m, v niektorých miestnostiach znížený podhľad zo sadrokartónových dosák hr. 12,5 mm, výplne otvorov okná plastové, v ambulanciách osadené mreže. Táto časť je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu a zemný plyn. Pre túto prevádzku je samostatne odpočítateľná voda cez podružný vodomer, elektrina cez podružný rozvádzač a priestory sú vykurované samostatne vlastným kotlom.
 • V prvom nadzemnom podlaží na základe zmeny účelu využitia prízemnej časti stavby Market pre zriadenie verejnej lekárne vydané 29.05.2006 vydané MU Prešov pod číslom: P-2006/1976 - Se.
 • Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby verejná lekáreň s IPLP SK vydané dňa 04.09.2006 pod číslom P - 2006/3257 - Se. Stavebné úpravy v tejto časti pozostávajú z vybudovania nových sadrokartónových priečok hr. 12,5 cm, z vybudovania nového podhľadu zo sadrokartónu v celej lekárni, položenia novej keramickej dlažby v čakárni a osadenia nových protipožiarnych dverí vo vstupe zamestnancov, zriadenia keramického obkladu vo WC a predsieni do výšky 2,20 m, časť steny v kuchynke, podlaha v lekárni zvarované PVC. V prízemí sú zriadené aj ďalšie prevádzky, predajňa papiernictvo, stávková kancelária a herňa s barom. V druhom nadzemnom podlaží bola v bývalej predajni textilu a predajni domácich potrieb zriadená predajňa čínskeho tovaru textilu a obuvi, ostatné priestory v II.NP nevyužívané, v minulosti slúžili ako súkromný apartmán.
 • STAVEBNO-TECHNICKÉ PREVEDENIE:
 • Základy - podzemné podlažie osadené do terénu v hĺbke nad 2,0 m, základy tvoria základové pätky pod železobetónovými piliermi 30/40 cm a základové pásy z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé konštrukcie - nosnú konštrukciu budovy tvorí železobetónový montovaný skelet o osovej vzdialenosti 600/630 s atypickými stĺpmi 30/40 a prievlakmi, konštrukčná výška 4,00 m a 4,10 m, opláštenie budovy z pórobetónových panelov o rozmeroch 120/600 m vertikálne osadených na oceľových konzolách a privarených do zabudovaných oceľových platničiek v prievlakoch. Suterénne murivo je v časti budovy z betónových blokov /staveništných prefabrikátov/ časť z pórobetónových tvárnic a tehál CDM o hr. 37,5 cm, v suteréne je na zvislých obvodových stenách ochranná obmurovka zvislej izolácie z plných tehál, prízemie zateplené 8 cm polystyrénom.
 • Vodorovné konštrukcie - strop nad všetkými podlažiami zo železobetónových stropných panelov PZD 120/600 a PZD 600/300.
 • Zastrešenie - strecha plochá dvojvrstvová s tepelnou izoláciou Polsid.
 • Krytina - z ťažkých živičných navarovaných pásov s ochranným triedeným štrkovým násypom hr. 5 cm.
 • Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu.
 • Vnútorná úprava povrchov - vápenná hladká omietka stien a stropov.
 • Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien do výšky 2,20 m.
 • Vonkajšia úprava povrchov - pórobetónový plášť obložený sklenou mozaikou, obklad sokla kabrinec.
 • Schodisko - v budove sú dve schodiská dvojramenné, oceľová konštrukcia.
 • Dvere - plné hladké.
 • Okná - v podzemnom podlaží oceľové, v I.NP plastové s dvojvrstvovým zasklením, v II.NP zdvojené.
 • Podlahy - v podzemnom podlaží v sociálnych zariadeniach a chodbe keramická dlažba, v skladoch PVC, v I.NP kamenná dlažba, terazzová dlažba v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, v ambulanciách PVC, v kanceláriách PVC.
 • Vnútorné rozvody:
 • Vodovod - rozvod teplej a studenej vody z verejného vodovodu, potrubie oceľové pozinkované cez vodomernú šachtu, v ktorej je osadený združený vodomer, príprava teplej vody z kotla ÚK.
 • Kanalizácia - odpad zo všetkých zariaďovacích predmetov a soc. zariadení zaústený do verejnej kanalizácie, zvislé rozvody liatinové.
 • Elektrina - 220/400 V, v budove je osadený elektromerový rozvádzač HR, v ktorom je sústredené meranie pre jednotlivých užívateľov, rozvádzač slúži aj pre potreby istenia výťahu, osvetlenia chodieb, schodiska ako aj soc. zariadení v podzemnom podlaží.
 • Zemný plyn - rozvod zemného plynu.
 • Bleskozvod - inštalovaný, uzemňovacia sústava po celom obvode budovy.
 • Vykurovanie - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá panelové oceľové, firma Farmacent má dve kotolne na zemný plyn, jednu kotolňu v podzemnom podlaží má vlastník budovy.
 • Technické vybavenie budovy je v dobrom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu, niektoré priestory v zázemí potrebujú opravu a údržbu.