Jazdecký areál v Lehniciach okr. D. Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania23.06.2020
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP1 070 000,00 €
Najnižšie podanie535 000,00 €
Minimálne prihodenie5 000,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky17.06.2020 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)18.06.2020 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0142019

 • Predmetom dražby sú:

 • Nehnuteľnosti zapísané na LV č.1043 v katastrálnom území: Veľký Lég, obec: Lehnice, okres: Dunajská Streda, vedené Okresným úradom: Dunajská Streda, katastrálny odbor ako:

  -         Parcela registra „C“ číslo 335/111 o výmere 49 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/112 o výmere 1057 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/121 o výmere 205 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie 
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/152 o výmere 226 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/175 o výmere 13510 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/331 o výmere 646 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/345 o výmere 1360 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/346 o výmere 544 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/347 o výmere 2064 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/348 o výmere 151 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 335/349 o výmere 900 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie

  Stavby na pozemkoch:
  -         Rozostavaná stavba, postavená na parcele registra „C“ číslo 335/111
  -         Rozostavaná stavba, postavená na parcele registra „C“ číslo 335/112
  -         Kravín, postavený na parcele registra „C“ číslo 335/121
  -         Rozostavaná stavba, postavená na parcele registra „C“ číslo 335/345
  -         Rozostavaná stavba, postavená na parcele registra „C“ číslo 335/346
  -         Rozostavaná stavba, postavená na parcele registra „C“ číslo 335/347
  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 •  
 • BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
  Popis stavieb

 • Rozostavaná stavba bez s.č.na p.č. 335/111 - SO 01 apartmánový dom:
  Ide o novostavbu, pôvodný dom bol zbúraný, obvodové steny sú murované z tehlového materiálu, vonkajšia omietka vápennocementová s remienkovým obkladom, krov drevený sedlový, krytinu tvoria vlnité asfaltové šablóny, strop drevený s rovným podhľadom,vnútorné priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné, okná drevené z europrofilov, vnútorné dvere drevené, osadené do obložkových zárubní, vstupné dvere z tvrdého dreva, dispozične pozostáva zo zádveria, izby s kuchynským kútom a kúpeľne s WC, podlaha zádveria z dlažby z vymývaného štrkového kameňa, podlaha kúpeľne s WC z keramickej dlažby, podlaha obývacej izby s kuchynským kútom z veľkoplošných laminátových parkiet, kuchynská linka z dreva iba spodná časť, drez nerezový kruhový s pákovou stojánkovou batériou, sporák elektrický, kúpeľňa s WC, podlaha z keramickej dlažby, obklad keramický, sprchovací box, WC kombi, keramické umývadlo, ohrev vody elektrickým zásobníkovým závesným ohrievačom, rozvody vody z plastových rúr, kanalizácia z PVC odvedená do žumpy, vykurovanie pomocou keramických kachieľ na tuhé palivo, v sociálnych priestorov elektrickým ohrievačom, súčasťou budovy je zamýšľaná prestrešená terasa s vyhotovenou betónovou plochou, nie je vyhotovená nášľapná vrstva z keramickej dlažby, prestrešenie terasy s krytinou, bleskozvodom a časťou klampiarskych konštrukcií, objekt je stavebne takmer ukončený, nie je skolaudovaný.

  Rozostavaná stavba bez s.č.na p.č. 335/112 - SO 02.1 maštaľ pre chov koní:
  Objekt slúži pre ustajnenie a chov koní, v čase obhliadky znalca bol pre tento účel využívaný, ide o prestavbu pôvodnej maštale pre chov ošípaných, pôvodná budova bola postavená a užívaná od roku 1953, z pôvodného objektu boli zachovalé len betónové základy a časť obvodového muriva, nosné steny maštale sú murované z tehál, steny ustajňovacích boxov sú z betónových tvárnic so zálievkou, strecha pultová, krov drevený s viditeľnými trámami, čiastočne s dreveným podbitím, krytinu tvoria vlnité asfaltové škridle, objekt dispozične pozostáva zo stajne, sociálnych priestorov s technickým zázemím, spoločenskej miestnosti a prestrešenej terasy pred vstupom do spoločenskej miestnosti, v stajni je plocha izolovaná proti zemnej vlhkosti, v podlahe sú vedené rozvody vody z plastových rúr pre napojenie jednotlivých stajní, v ostatných miestnostiach sú vnútorné omietky stien vápennocementové, čiastočne s keramickým obkladom, v spoločenskej miestnosti je kuchynská časť s pultom vyhotovená z dreva na spôsob obslužného pultu s výbavou nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou batériou, v sociálnych priestoroch keramický obklad, vykurovanie sociálnych a technických miestností je teplovodné, rozvody plastové, zdrojom tepla je murovaný kozub na drevo s výmenníkom so záložným elektrickým kotlom v spoločenskej miestnosti, príprava TÚV je v kombinovaných zásobníkoch, radiátory v sociálnych a technických priestoroch sú plechové panelové, podlahy v stajniach sú betónové s ochranným náterom, v sociálnych priestoroch je keramická dlažba, vráta a dvere sú drevené z tvrdého dreva do drevenej zárubne, okná drevené z europrofilov s izolačným sklom, stajne sú uzavreté oceľovými pozinkovanými posuvnými vrátami moderných profilov, v sociálnych miestnostiach sú sprchy, WC, pisoár, umývadlá, objekt je stavebne ukončený s drobným poškodením zadnej vonkajšej omietky a dreveného obkladu strešných ríms, nie je skolaudovaný.

  Kravín bez s.č. na p.č.335/121:
  Stavba bola postavená v roku 1953, steny sú murované z plných pálených tehál, neizolované proti vode a zemnej vlhkosti, základy pásové z prostého betónu, krov sedlový z oceľových väzníkov, krytina z vlnitých azbestocementových dosiek, objekt bez elektroinštalácie a zdravotechniky, vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové, vráta a okná oceľové jednoduché, objekt je využívaný ako sklad materiálu počas výstavby ostatných objektov, údržba je značne zanedbaná, objekt je staticky nevhodný, v budúcnosti je uvažované s jeho totálnou obnovou a nahradením napr. apartmánovým objektom.

  Rozostavaná stavba bez s.č.na p.č. 335/345 - SO 02.2 jazdecká hala:
  Stavba je založená na železobetónových základových pätkách, po obvode na železobetónových základových pásoch, nosná konštrukcia je zo železobetónových stĺpov do strateného papierového debnenia, obvodové murivo výplňové je z tehlových tvárnic, strecha sedlová z drevených priehradových väzníkov, strop drevený zateplený, krytina profilovaná vlnitá lepenková tvarovka, okná budú drevené z euro profilov, v súčasnosti sú okenné otvory prekryté provizórnou fóliou, vráta drevené z tvrdého dreva, elektroinštalácia svetelná, v hale je rozvod studenej vody pre napájanie koní a pre požiarne účely, vnútorná omietka stien je vápennocementová, vonkajšia omietka bude vápennocementová s povrchovou úpravou silikátovou omietkou, podlaha v jazdeckej hale je oddrenážovaná, podkladnú vrstvu tvorí makadam s filtračnou vrstvou, vrchnú vrstvu tvorí zhutnený piesok, objekt je využívaný, pred ukončením, nie je skolaudovaný.

  Rozostavaná stavba bez s.č.na p.č. 335/346 - SO 02.3 maštaľ pre chov koní s multifunkčnou miestnosťou:
  Ide o nedokončenú novostavbu, nosné steny sú murované z tehál, steny ustajňovacích boxov budú z betónových tvárnic, strecha je pultová, krov drevený s viditeľnými trámami, bude zateplený, krytinu tvoria vlnité asfaltové škridle, objekt dispozične pozostáva z miestnosti pre stajne, sociálnych priestorov a multifunkčnej miestnosti, v súčasnosti obývanej, priestory pre stajne nie sú stavebne ukončené, nie sú vyhotovené omietky, podkladový betón je pod celou plochou izolovaný proti zemnej vlhkosti, nášľapná vrstva nie je vyhotovená, podlahy v stajniach budú betónové s ochranným náterom, v podlahe sú rozvody vody z plastových rúr pre napojenie jednotlivých stajní, sociálne miestnosti a priestory multifunkčnej miestnosti sú stavebne ukončené, vnútorné omietky stien sú vápennocementové, dvere drevené rámové v drevených zárubniach, okná drevené z europrofilov s izolačným sklom, zavedená je svetelná elektroinštalácia, v sociálnych priestoroch je keramický obklad, vykurovanie v sociálnych a technických miestnostiach je teplovodné, rozvody plastové, kotol a príprava TÚV budú spoločné v technickej miestnosti objektu na p.č. 335/112, radiátory v sociálnych priestoroch sú plechové panelové, v sociálnych priestoroch je keramická dlažba, vráta a dvere budú z tvrdého dreva do drevenej zárubne, okná budú drevené z euro profilov s izolačným sklom, stajne budú uzavreté oceľovými posuvnými vrátami.

  Oplotenie a vonkajšie úpravy:
  Oplotenie okolo pozemku je z drevených stĺpov, osadených do betónových základov, na stĺpoch je namontované pozinkované ohradové pletivo, súčasťou sú drevené stolárske vrátka a vráta. Vrtaná studňa zásobuje celý jazdecký areál, nad ňou je armatúrna šachta zo železobetónu s vnútorným vybavením pre studňu, strop železobetónový s oceľovým vstupným poklopom, vodovodná prípojka a rozvod vody vedie k jednotlivým objektom, kanalizačná prípojka slúži na odvedenie splaškovej vody z objektov do dvoch železobetónových izolovaných žúmp, drenážne rúry slúžia na odvodnenie dažďových vôd vonkajšej jazdiarne pomocou zbernej drenáže do vsakovacej jamy z monolitického betónu.

  Rozostavaná stavba bez s.č.na p.č. 335/347 - SO 03 vonkajšia jazdiareň:
  Ide o vonkajší neprestrešený objekt slúžiaci na jazdenie koní, podlahu tvorí hutnený piesok položený na filtračnej vrstve, podklad je z hutneného makadamu oddrenážovaného do vsakovacej šachty vedľa objektu, okolo jazdiarne je betónová obruba na ochranu piesku, okolo jazdiarne je drevené zábradlie kotvené do betónovej obruby.

  Vlastník ohodnocovaných nehnuteľností má vyhotovenú projektovú dokumentáciu na jazdecký areál ako funkčný, komplexne môže slúžiť po dobudovaní chýbajúcich objektov.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZnalecky-posudok-42-2019.pdf