Možnosť zníženia ceny
OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania02.10.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP111 000,00 €
Najnižšie podanie83 250,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky18.09.2019 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)19.09.2019 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0012019

 • Predmetom dražby su:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2683 v katastrálnom území: Nižná Šebastová, obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor ako:   

  -         parcela reg. C č. 2767/3 o výmere 1 290 m2 –zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/6 o výmere 4 765 m2 –zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/7 o výmere 2 532 m2 –zastavaná plocha a nádvorie  

                                         v spoluvlastníckom podiele1/2
 • Nehnuteľnosť sú pozemky parcely registra C-KN, parc. č. 2767/3, 2767/6, 2767/7 druhu zastavaná plocha a nádvorie,  nachádzajúce sa v zastavanom území obce. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, v súčasnosti sú využívané ako prístupové a okolité pozemky reštaurácie Išľa, ktorá leží na parc. č. 2765, v strede medzi hodnotenými parcelami, a sama nie je predmetom dražby. Parcela č. 2766, ktorá nie je predmetom dražby je zastavaná garážami a je oplotená. V skutočnosti jej zastavanosť sa nezhoduje s katastrálnou mapou a zasahuje na okolité parcely č. 2767/7 a 2767/6. V zadnej časti draženého celku na parc. č. 2767/6 je bývalý park so starými listnatými stromami. Terén je miestami upravený, miestami neupravený. V prednej časti draženého celku - parcela č. 2767/3 je svahovitý terén. V susedstve z južnej strany sa nachádza druhá časť bývalého kúpeľného areálu Išľa, z východnej strany sa nachádzajú pozemky s ornou pôdou využívané na poľnohospodárske účely. Zo severnej strany sa nachádza cca z 1/5 zástavba rodinných domov, cca 4/5 tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú účelovo určené pre obytné plochy rodinných domov. Predná časť areálu, severná a západná sú oplotené. Medzi severnou aj užnou časťou celého bývalého areálu nie je oplotenie.
  Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/2
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZnalecky-posudok-DDHC-001-pozemky-N.sebastova.pdf