OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania02.10.2019
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP28 000,00 €
Najnižšie podanie14 000,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka4 000,00 €
Obhliadky18.09.2019 o 11,15 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)19.09.2019 o 11,15 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0022019

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnost izapísané na LV č. 1346 v katastrálnom území: Nižná Šebastová, obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor ako:   

  -         parcela reg. C č. 2790 o výmere      94 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2791 o výmere 2 644 m2 – trvalý trávnatý porast

  v spoluvlastníckom podiele1/1
 • Predmetom dražby sú pozemky v zastavanom území mesta Prešov, okres Prešov, obec Prešov, v katastrálnom území Nižná Šebastová, na ulici Fintická, zapísané v LV č. 1346 ako parcely registra C-KN. Pozemky ležia v okrajovej časti zastavaného územia mesta Prešov. Pozemok parc. č. 2791 je evidovaný v LV č.  1346 ako pozemok druhu trvalý trávny porast o výmere 2644 m2, je zarastený trávami a náletovými drevinami a burinami. Pozemok parc. č. 2790 je evidovaný v LV č. 1346  ako pozemok druhu zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 94 m2 a nachádza sa pod cestnou komunikáciou na ulici Fintická.


  Pozemok parc. č. 2791 podľa územného plánu Mesta Prešov, je účelovo určený pre plochy krajinnej zelene. Pozemok parc. č. 2790 podľa územného plánu Mesta Prešov, je účelovo určený pre automobilovú cestnú komunikáciu. Pozemok parc. č. 2790 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2 je zastavaná verejnou cestnou komunikáciou ul. Fintická, pred areálom Išľa. Pozemok parc. č 2791 trvalý trávny porast zarastený nevyužívaný, neupravený s nerovnomerným povrchom. Pod týmto pozemkom vedie kanál - podzemný tok. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, nie sú využívané, sú zarastené náletovými drevinami a trávami. Terén je neupravený, miestami mierne svahovitý. V susedstve z obidvoch strán sa nachádzajú rodinné domy.  Oproti cez cestu sa nachádza bývalý kúpeľný areál Išľa. Pozemok je od cesty ul. Fintická oddelený oplotením.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZnalecky-posudok-DDHC-002-pozemky-N.sebastova-converted.pdf