Možnosť zníženia ceny
OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania02.10.2019
Čas konania11,30 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP354 000,00 €
Najnižšie podanie265 500,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky18.09.2019 o 11,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):19.09.2019 o 11,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0032019

 • Predmetom dražby su:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1346 a LV č. 2745 v katastrálnom území: Nižná Šebastová, obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor ako:   

  LV 1346:
  -         parcela reg. C č. 2751      o výmere          132 m2 – orná pôda
  -         parcela reg. C č. 2767/1   o výmere    11 358 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/2   o výmere      2 187 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/4   o výmere      1 350 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/5   o výmere         729 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/11 o výmere          265m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 3510/4   o výmere         392 m2 – orná pôda

                                         v spoluvlastníckom podiele 1/1

  LV 2745:
  -         parcela reg. C č. 2767/9    o výmere      381 m2– zastavaná plocha a nádvorie
  -         parcela reg. C č. 2767/10  o výmere      326 m2– zastavaná plocha a nádvorie

                                        v spoluvlastníckom podiele 1/1
 •  
 • Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Nižná Šebastová. Nižná Šebastová je mestskou časťou mesta Prešov. Žije v nej okolo 3 000 obyvateľov. V tejto mestskej časti sa nachádza Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove.  Nižná Šebastová leží  v severovýchodnej časti mesta Prešov  vo vzdialenosti cca 7 km od centra mesta.

  Nehnuteľnosť sú pozemky parcely registra C-KN, parc. č. 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5 a 2767/11 druhu zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. 2751 orná pôda, nachádzajúce sa v zastavanom území obce. Pozemok parc. č. 3510/4 o výmere 392 m2 orná pôda mimo zastavaného územia obce, nachádza sa za oplotením v zadnej časti areálu. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, nie sú využívané, sú zarastené náletovými drevinami a v zadnej časti je bývalý park so starými neudržiavanými listnatými stromami. Terén je neupravený, miestami mierne svahovitý. V susedstve z južnej a juhovýchodnej strany sa nachádzajú pozemky s ornou pôdou využívané na poľnohospodárske účely. Zo severnej strany sa nachádza druhá časť bývalého kúpeľného areálu Išľa, v súčasnosti s prevádzkou reštaurácie Išľa a zázemím. Táto časť nie je oddelená oplotením.
  Dopravné spojenie je automobilovou, autobusovou dopravou SAD a MHD. Na okraji obce je aj vlaková zastávka.Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite - dopyt, ponuka, je ovplyvnená pomerne ľahkou dostupnosťou a blízkosťou do mesta.


  Dražené pozemky registra C-KN sú situované na konci obce, na rovinatom teréne, ktorý je neupravený, neudržiavaný a nachádza sa v okrajovej časti zastavaného územia obce. V minulosti tvorili pozemky areál kúpeľov Išľa, ktoré od konca 90.tých rokov minulého storočia nie sú v prevádzke a areál chátra. O oživenie areálu sa pokúšalo viacero podnikateľov. Reálne však funguje len reštaurácia. Kúpeľný dom ako aj ubytovacie kapacity nie sú zrekonštruované doteraz. Na pozemkoch sa nachádzalo päť prameňov s liečivou vodou. V súčasnosti sa vedľa budovy na parc. č. 2764, na pozemku parc. č.2767/2 nachádzajú tri studne. Pozemky sú prístupné z miestnej spevnenej cestnej komunikácie ulice Fintická. Pozemky sú napojené na  miestne rozvody inžinierskych sieti - elektriny a vody. Na pozemku sa nachádza čistička odpadových vôd a prípojka plynu, ktorá je v súčasnosti odpojená. V danej lokalite je možnosť napojenia na spomínané miestne rozvody inžinierskych sietí. V dosahuje kompletná občianska a technická vybavenosť obce a tiež blízka dostupnosť krajského mesta Prešov.

  Podľa Územného plánu mesta Prešov Lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, podľa územného plánu Mesta Prešov, je účelovo určená pre plochy občianskej vybavenosti, a v tejto súvislosti sa nepredpokladajú žiadne zmeny
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZnalecky-posudok-DDHC-003-pozemky-N.sebastova.pdf