Rodinný dom v k.ú. Diviacka Nová Ves, obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza

Pripravovaná 2. opakovaná dražba
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP100 000,00 €
Najnižšie podanie75 000,00 €
Minimálne prihodenie800,00 €
Dražobná zábezpeka12 000,00 €
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 473 na parcele reg. „C“ č. 456/4, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 456/4 o výmere 686 m2, zastavané plochy a nádvoria.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Rodinný dom s.č. 473 sa nachádza na severnom okraji zastavaného územia obce Diviacka Nová Ves pri štátnej ceste č. II/574, na okraji zástavby starších rodinných domov.
 • Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie domu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č. 1/2015 (Ing. Jozef KMEŤ). Popis rodinného domu v zmysle Znaleckého posudku č. 1/2015 (Ing. Jozef KMEŤ):
 • Rodinný dom s.č. 473
 • Poloha
 • na parc. č. 456/4, pri severnej strane, odstup od ulice tvorí predzáhradka
 • Stavebná charakteristika
 • stavba s 2 nadzemnými podlažiami a podkrovím, so sedlovou strechou, 1. nadz. podlažie vzniklo zvýšením suterénu pri výstavbe na úroveň do - 30 cm od upraveného terénu
 • Dispozícia a prevádzkové väzby
 • v 1. nadz. podlaží (prízemí) priestor schodišťa z poschodia, chodba, dve izby (jedna obývacia s krbom), kotolňa, letná kuchyňa, kúpeľňa s WC, sklad pod schodiskom, zvonka prístupné sklad pod vstupným schodiskom a garáž
 • na 2. nadz. podlaží (poschodí) priestor vstupného schodišťa, veranda, chodba, kuchyňa s jedálňou, dve izby, priestor schodišťa na prízemie a do podkrovia, špajza, kúpeľňa, komora, WC
 • v podkroví priestor schodišťa, predsieň, dve izby, sklad (s vytvorením strešného okna s doplnením kúrenia môže vzniknúť izba), podstrešná lodžia
 • prevádzkové celky - 1 byt (s menšími úpravami možno rozdeliť na 2 generačné byty).
 • Vypočítaná zastavaná plocha
 • 1.NP 155,51 m2, 2.NP 155,51 m2, 1. Podkrovie je 89,89 m2.
 • Konštrukcie
 • základové konštrukcie betónové pásové, osadenie suterénu do terénu v priemer. hĺbke cca 0,35 m, úplné podpivničenie
 • bez podmurovky
 • zvislé nosné konštrukcie na prízemí a poschodí murované z pórobet. tvárnic, s obv. múrmi hr. 40 cm doplnenými tepelnou izoláciou polystyrénom kr. 50 mm, v podkroví s obvodovými múrmi hr. do 30 cm z jednej strany zateplenými
 • vodorovné konštrukcie - stropy v prízemí a poschodí keramické, v podkroví drevené trámové s podhľadom a omietkou, doplnené zateplením a okrasným polystyrénom
 • schodiská v prízemí a poschodí žel. bet. konštrukcie s kobercovou povrch. úpravou
 • strešná konštrukcia - krov drevený sedlový väznicovej konštrukcie, strešná krytina z asfaltových šindľov, úplné klampiarske vybavenie z pozinkovaného plechu
 • deliace konštrukcie tehlové
 • okná v podstatnej časti na všetkých podlažiach plastové s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie kovové v poschodí a podkroví
 • dvere drevené, v prízemí hladké, v poschodí dyhované, v podkroví prevažne výplňové rámové, garážové vráta v prízemí drevené rámové s výplňou
 • fasádne úpravy s tvrdenou úpravou sokla do v. 70 cm, v ostatnej časti silikátová systémová stierka na tepelnej izolácii
 • vnútorné omietky prevažne vápenné štukové a hladké, vnútorné obklady keramické kúpeľní nad 1,35 m, vaní, sprchového kúta, WC min. 1 m a kuchyne na poschodí min. pri sporáku a dreze (ekv. úprava)
 • podlahy obytných miestností v prízemí betónové s korkom, menej s PVC, v poschodí s korkom, v podkroví s laminát. parketami, ostatných miestností v prízemí prevažne s PVC, menej s cem. potermi a korkom (kuchynka), v poschodí prevažne laminát. parketami a ker. dlažbami (v tab. hodnotení je použitý cen. koef. pre ker. dlažbu) a v podkroví prevažne s ker. dlažbami, menej s PVC.
 • Vybavenie
 • vodoinštalácia s pripojením z verejného vodovodu, potrubia oceľové pozinkované, batéria v prízemí obyčajné, v poschodí pákové, pre vane so sprchou
 • odkanalizovanie z WC. umývadiel, vaní, kuchynských drezov do dom. žumpy, kanalizačné potrubia plastové, po 2 stupačky v prízemí a poschodí
 • vykurovanie ústredné s kotlom na zemný plyn a s oceľ. vykur. panelmi v poschodí a podkroví, v prízemí elektrické vykurovanie 3 konvektormi (izby a chodba) a 1 plynovou pieckou (gamat v kuchynke)
 • elektroinštalácia 230/400 V v prízemí, v poschodí a podkroví len 230V, elektrický rozvádzač s poistkovými automatmi, bleskozvod, TV - rozvod v poschodí a podkroví
 • rozvod zemného plynu v prízemí a poschodí
 • príprava teplej úžitkovej vody v elektrickom bojlery umiestnenom v kotolni (pre kúpeľňu v prízemí a pre poschodie) a malým el. ohrievačom v kuchynke v prízemí
 • sanitárne vybavenie WC kombi v prízemí, WC kombi s umývadielkom v samostatnej miestnosti v poschodí, vaňou oceľovou smaltovanou v poschodí, sprchovým kútom v poschodí
 • kuchynské vybavenie v prízemí bez zabudovaného sporáka na plyn s kuchynskou linkou na báze DTD dĺžka 2,5 m so smalt. drezom, v poschodí plynovým sporákom s el. rúrou, kuchynskou linkou na báze DTD dĺžka 4,2 m s nerez. drezom a odkvapkávačom riadu, odsávačom pár
 • balkóny nie sú
 • krb 1 ks s otvoreným ohniskom v prízemí (úprava bez komína).
 • Údaje o výstavbe a užívaní
 • doklady o výstavbe sa nezachovali, kolaudačné rozhodnutie na stavbu sa nenašlo
 • podľa údajov v potvrdení obce a zápisnici z miestneho zisťovania stavba sa začala užívať v roku 1972
 • plynofikácia rod. domu uskutočnená v r. 1980
 • v roku 1995 zabudované vybavenie na teplú vodu
 • v roku 2005 vykonaná modernizácia a veľké opravy zahrnujúce výmeny okien a dverí, zateplenie stavby, výmenu a doplnenie vykurovanie, nové vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a podlahy, nové sanitárne a kuchynské vybavenie a časti inštalácií
 • účel učenia a priebeh užívanie - trvalé bývanie.
 • Životnosť a opotrebenie stavby
 • rok ku ktorému sa ohodnocuje
 • zhodnotenie stavu - v dobrom stave bez zjavných poškodení, zodpovedá veku pri riadnej bežnej údržbe
 • celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch 100.
 • Dokončenosť stavby
 • stavba v hodnotených konštrukciách a vybavení úplná.
 • Prístrešok
 • Poloha - na parc. č. 456/4, v zadnej (SV) časti pozemku. Stavebná charakteristika - 1 podlažná drevená polootvorená stavba s nízkou pultovou strechou. Dispozícia a prevádzkové väzby - v 1. nadz. podlaží (prízemí) polootvorený priestor na odstavenie osobných automobilov príp. posedenie. Vypočítaná zastavaná plocha - 1.NP 47,28 m2. Konštrukcie - základové konštrukcie betónové pätkové, zvislé nosné konštrukcie z drevených stĺpikov a z jednej strany s múrom, z 3 strán bez opláštenia; vodorovné konštrukcie - strop nie je; strešná konštrukcia - krov drevený pultový, krytina asfaltová mäkká; bez okien a dverí; úprava povrchov prevažne impregnáciou, zadný múr omietaný; podlaha betónová s cementovým poterom. Vybavenie - bez vnútorného vybavenia. Údaje o výstavbe a užívaní - doklady o výstavbe sa nezachovali; stavba uvedená do užívania v roku 1980 (podklad - zápisnica z miestneho zisťovania znalca); celkovú predpokladanú životnosť stavby s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, druh užívania a stav znalec stanovuje na 60 rokov. Dokončenosť stavby - stavba v hodnotených konštrukciách a vybavení úplná.
 • Ploty
 • Plot predzáhradky murovaný sa nachádza na severnej hranici pozemku v prednej časti, je zrealizovaný ako murovaný z plotových tvárnic na betónových základoch, dĺžka plotu je 14,00 m. Plot uličný sa nachádza na západnej hranici pozemku, je zrealizovaný s murovanými stĺpikmi a s výplňou prevažne murovanou, čiastočne kovovou, na betónových základoch, v plote sa nachádzajú kované plotové vráta a vrátka, dĺžka plotu je 12,60 m. Plot dvora zadný je umiestnený na parc. č. 456/4, na východnej strane (od záhrady), základy betónové pásové pätkové, podmurovka betónová š. 25 cm a v 30 cm, murované stĺpiky z bet. tvárnic a výplň z oceľ. zváraných profilov výšky 126 cm, náter oceľ. časti dvojnásobný, 1 ks vrát jednokrídlových rozmerov 3,0*1,5 m zo zváraných oceľ. profilov, dĺžka plotu je 11,70 m.
 • Studňa vŕtaná - umiestnenie na parc. č. 456/4, v predzáhradke. Účel - využíva sa ako úžitkový zdroj na polievanie. Druh a vyhotovenie - studňa vŕtaná priemeru 150 mm s ručným čerpadlom. Hĺbka - 6 m. Vodovodná prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od uličnej hranice pozemku cez dvor po začiatok vnútorného vodovodu domu (vodomer je v kotolni domu). Vyhotovenie - podzemné vedenie z oceľ. pozink. potrubia DN 25. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 22,5 bm. Kanalizačná prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od konca vnútornej kanalizácie domu pod prístreškom po žumpu. Vyhotovenie - podzemné potrubie kameninové DN 150. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 5,0 bm. Žumpa - umiestnenie na parc. č. 456/4, pod prístreškom, slúži na odpadovú splaškovú vodu z rod. domu. Vyhotovenie - podzemná nádrž žel. bet. konštrukcie, počet komôr 1. Merná jednotka - obostavný priestor v m3. Počet merných jednotiek - 30,6 m3 OP. Plynová prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od regulátora plynu cez nádvorie po rod. dom. Vyhotovenie - podzemné potrubie oceľové DN 40. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 22,5 bm. Prípojka NN - umiestnenie na parc. č. 456/4, od el. murovanej skrine v novom plote cez predzáhradku po rod. dom. Vyhotovenie - podzemné káblové vedenie CU profilu 4*16 mm2. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 14,0 bm. Spevnené plochy vozidlové - umiestnenie na parc. č. 456/4, komunikačné plochy pre vozidlový prístup od ulice do dvora a ku garáži - prístrešku. Vyhotovenie z bet. mazaniny hr. cca 150 mm. Merná jednotka - plošná výmera v m2. Počet merných jednotiek - 159,08 m2 ZP. Chodníky - umiestnenie na parc. č. 456/4, chodníky pre peších od uličných vrátok k hlavnému vstupu do domu a odkvapový chodník na uličnej strane domu. Vyhotovenie z bet. mazaniny hr. cca 150 mm. Merná jednotka - plošná výmera v m2. Počet merných jednotiek - 42,17 m2 ZP. Vonkajšie schody - umiestnenie na parc. č. 456/4, v mieste hlavného vstupu do rod. domu z chodníka na spev. plochu nádvoria. Vyhotovenie - 2 stupne s povrchom z bet. mazaniny s cement. poterom. Merná jednotka - dĺžka stupňov v metroch. Počet merných jednotiek - 2,5 bm stupňa.
 • Pozemok
 • Jedná sa o rovinatý pozemok obdĺžnikového tvaru. Zo západnej strany je pozemok ohraničený miestnou komunikáciou, z ostatných strán je pozemok obklopený pozemkami so záhradami, resp. poliami. Pozemok je sprístupnený z existujúcej miestnej komunikácie, ktorá je súčasťou štátnej cesty č. II/574. V tejto komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, zemného plynu a NN.