Rodinný dom v k.ú. Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou

Dražba - 2. opakovaná
Dátum konania05.03.2020
Čas konania09,30 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP25 700,00 €
Najnižšie podanie12 850,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka2 000,00 €
Obhliadky19.02.2020 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):20.02.2020 o 11,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 71 na parcele reg. „C“ č. 226/3, dom
 • parcela reg. „C“ č. 226/3 o výmere 104 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 226/4 o výmere 73 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 227/8 o výmere 584 m2, orná pôda.
 • Rodinný dom súp. č. 71 je situovaný v zastavanom území obce Ďurďoš, v zástavbe niekoľkých rodinných domov, na parcele číslo 226/3 ako samostatne stojací objekt v okrajovej, samostatnej časti obce. Jedná sa o jednoduchú stavbu s čiastočným podpivničením v prednej časti a obytným prízemím s pultovou strechou, osadenú do svahovitého terénu na neoplotenom pozemku. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na severozápad. Hlavný vstup do domu je z bočnej strany, orientovaný na juhozápad. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia iba na verejný rozvod elektriny, na ktorú je rodinný dom napojený. Vodovod je napojený na vlastnú studňu a kanalizácia zaústená do žumpy. Rozvod plynu v danej časti obce nie je. Rodinný dom bol postavený v roku 1977, podľa predloženého dokladu o veku stavby potvrdeného Obcou Ďurďoš.
 • Rodinný dom bol čiastočne zrekonštruovaný. V súčasnosti však potrebuje opravy kúrenia a vodovodu, vzhľadom na to, že nie je dva roky obývaný, bez prevádzanej priebežnej údržby. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 100 rokov.
 • Rodinný dom je riešený ako objekt, ktorý je čiastočne podpivničený a prízemím. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z I. PP /suterén/ - kotolňa a garáž a I. NP /prízemie/ - vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, 3 x izba, balkón. Vypočítaná zastavaná plocha je u I.PP 49,27 m2 a u I.NP 104,00 m2.
 • TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
 • Vyhotovenie v roku 1977. Výskyt a prevedenie konštrukcií je nasledovné:
 • Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, 1.PP osadené do hĺbky 1 - 2 m do svahu, zvislé nosné konštrukcie v 1.PP a v 1.NP sú murované z tehál o skladobnej hrúbke od 30 do 40 cm, bez zateplenia obvodových konštrukcií, stropy nad 1.PP a nad 1.NP sú ŽB monolitické s rovným podhľadom, strecha je pultová, krytina z pozinkovaného plechu - nová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka v 1.PP a 1.NP je brizolitová. Dom je napojený na svetelnú elektrickú energiu. Vodovod je napojený na vlastnú studňu, kanalizácia je zaústená do žumpy. Okná v dome prevažujú plastové s izolačným dvojsklom, v 1.PP sú drevené s dvojitým zasklením. Vnútorné dvere plné drevené dyhové a tiež sčasti zasklené. Vchodové dvere plastové s bezpečnostným zámkom. V 1.PP sa nachádza 1x oceľová garážová brána. Podlahy miestností v 1.PP tvorí betón, v 1.NP v predných izbách a na chodbe je plávajúca laminátová podlaha, v kuchyni, v kúpeľni, WC a v zadnej izbe je keramická dlažba. V kúpeľni je keramický obklad na výšku celej steny, vo WC do výšky 1,35 m. V kuchyni je keramický obklad pod bývalou linkou. Vykurovanie domu bolo riešené ako ústredné, kotlom na tuhé palivo, ktorý sa nachádzal v kotolni v 1.PP, v súčasnosti je demontovaný a kúrenie je nefunkčné, vzhľadom na poškodenie rozvodov zamrznutím. Všetky radiátory boli demontované. Poškodené sú aj rozvody vody, vzhľadom na zamrznutie systému. Čerpadlo na vodu je tiež demontované. V kuchyni v 1.NP sa nenachádza ani kuchynská linka, ani spotrebiče ani vodovodné batérie iba keramický obklad okolo pôvodnej linky. V kúpeľni na 1.NP sa nachádza samostatná sprcha a keramické umývadlo, 1 x sprchová batéria a 1x páková batéria. Vo WC sa nachádza keramická misa so splachovacou nádržkou. V 1.NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením.
 • Studňa kopaná, nachádza sa pred RD na parc. č. 226/4, vyhotovená z betónových skruží, do hĺbky 6,5 m, užívaná od roku 1977. Na povrchu sa nachádza ručná pumpa. Životnosť je stanovená na 100 rokov. Vodovodná prípojka zo studne po RD z oceľových rúr DN 40, dĺžka 7 m, užívaná od roku 1977. Životnosť je stanovená na 50 rokov. Kanalizačná prípojka z RD do žumpy, z kameninových rúr DN 150, dĺžka 15 m, položená v roku 1977. Životnosť je stanovená na 50 rokov. Betónová žumpa sa nachádza vzadu za RD na parc. č. 227/8. Vytvorená z troch kusov betónových skruži. Objem žumpy je cca 5 m3. Žumpa bola osadená v roku 1977. Životnosť je stanovená na 50 rokov. Betónový chodník a spevnené plochy okolo RD. Prevedenie v roku 1987. Životnosť je stanovená na 40 rokov. Vonkajšie betónové schody na terén, s povrchom z keramickej dlažby, umožňujú prístup z 1.PP do 1.NP. Životnosť je stanovená na 50 rokov. Zastrešenie pred vstupom do RD tvorí oceľová konštrukcia s výplňou z lexanu. Postavený okolo roku 2000. Životnosť je stanovená na 50 rokov.
 • Pozemky registra C-KN parc. č. 226/3, 226/4, 227/8 ležia v katastrálnom území Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou, polohou sa nachádzajú v zastavanom území obce, v okrajovej časti. Výmera pozemku parc. č. 226/3 druhu zastavaná plocha a nádvorie je 104 m2, pozemku parc. č. 226/4 druhu zastavaná plocha a nádvorie je 73 m2 a pozemku parc. č. 227/8 druhu orná pôda je 584 m2. Celková výmera predstavuje hodnotu 761 m2. Pozemok parc. č. 226/3 je zastavaný rodinným domom súp. č. 71, pozemok parc. č. 226/4 sa nachádza pred rodinným domom a pozemok parc. č. 227/8 tvorí záhradu vedľa rodinného domu a priestor za rodinným domom. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - eli NN, s vodovodom napojeným na vlastnú studňu a kanalizáciou zaústenou do žumpy. Prístup k pozemkom je po miestnej spevnenej cestnej komunikácií. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.