Rodinný dom Halič, okr. Lučenec

3. OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP57 500 €
Najnižšie podanie43 125 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0192017

 • Opis predmetu dražby

 • Predmetom dražby sú:
 • Nehnuteľnosti zapísané na č. LV 374  katastrálne územie: Halič, obec Halič,  vedené Okresným úradom: Lučenec katastrálnym odborom ako:
  -         Rodinný dom súp. č. 143, postavený na parc. reg. „C“ č. 345/3
  -         parc. reg. „C“ č. 345/ 1 o výmere 138 m2  zastavaná plocha a nádvorie
  -         parc. reg. „C“ č. 345/ 3 o výmere   88 m2  zastavaná plocha a nádvorie

  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • POPIS STAVBY

  Dražená nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie domu, preto bol znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a predchádzajúce znalecké posudky, konkrétne Znalecký posudok č.52/2012 znalkyne Ing.Boženy Hadadovej zo dňa 11.06.2012 a Znalecký posudok č.14/2018 znalca Ing.Kolomana Kovalíka zo dňa 23.02.2018. 

  Konštrukčne ide o murovanú stavbu, obvodové zvislé konštrukcie sú tehlové hrúbky 40cm, v podzemnom podlaží s vyhotovenou zvislou izoláciou. Základy rodinného domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, osadenie podzemného podlažia do terénu je 1 - 2 m so zvislou izoláciou. Stropy sú nad suterénom a prízemím s rovným omietaným podhľadom železobetónové monolitické, nad podkrovím drevené trámové. Strecha je sedlová, krytina škridlová pálená, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.


  Stavebno - technický popis 1.PP:

  Z dispozičného hľadiska sa v podzemnom podlaží nachádzajú chodba so schodiskom, kotolňa, sklad paliva, sklad ovocia, sklad zeleniny, dielňa /práčovňa/ a sklad /komora/. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké na jednej vonkajšej bočnej stene, na ostatných vonkajších stenách podzemného podlažia sú keramické obklady fasád. Deliace konštrukcie sú tehlové, vnútorné omietky vápennocementové hladké, v práčovni je vyhotovený keramický obklad vane. Dvere sú hladké plné a zasklené, okná jednoduché oceľové. Prevládajúce podlahy miestností podzemného podlažia sú betónové s cementovým poterom, vykurovanie je ústredné plynové teplovodné radiátorové. Plynový kotol ÚK je umiestnený v kotolni, elektroinštalácia je svetelná a motorická, v podlaží sú rozvody studenej aj teplej vody z pozinkovaných rúr. Ohrev vody je zabezpečovaný elektrickým zásobníkovým bojlerom, ktorý je osadený v kotolni. Na kanalizáciu z plastových rúr do verejnej kanalizácie sú napojené v práčovni umývadlo a vaňa a v kotolni drezové umývadlo. Rozvody zemného plynu sú vyhotovené pre plynový kotol ÚK. Schodisko je betónové s povrchom z keramickej dlažby.

  Stavebno - technický popis 1.NP:

  Z dispozičného hľadiska sa na prízemí nachádzajú chodba so schodiskom, obývacia izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a izba. Fasádne omietky sú vápennocementové hladké na všetkých stenách domu, vnútorné omietky vápenné hladké, obklady sú vyhotovené v kúpeľni s WC a to po strop a taktiež s keramickým obkladom vane a keramickým obkladom v kuchyni pri kuchynskom sporáku, dreze a linke. Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú drevené zdvojené s kovovými žalúziami.Prevládajúce podlahy obytných miestností sú z PVC a v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné plynové teplovodné radiátormi, elektroinštalácia svetelná s poistkovými automatmi. Na prízemí sú vyhotovené rozvody studenej aj teplej vody z pozinkovaných rúr, na kanalizáciu z plastových rúr odvedenú do verejnej kanalizácie sú napojené v kúpeľni splachovacie WC, umývadlo a smaltovaná vaňa a v kuchyni nerezový drez. Rozvody zemného plynu sú vyhotovené pre sporák v kuchyni. V kuchyni je osadený plynový sporák s elektrickou rúrou a odsávač pár, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou a kuchynská linka na báze dreva dĺžky 4,00 m. V kúpeľni s WC je WC, umývadlo s pákovou vodovodnou batériou a smaltovaná vaňa s pákovou sprchovou vodovodnou batériou. Schodisko je železobetónové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby.

  Stavebno - technický popis podkrovia:
  Z dispozičného hľadiska sa v podkroví nachádza chodba so schodiskom, 3 izby, WC a jedna loggia. Vnútorné keramické obklady sú vyhotovené vo WC. Dvere sú hladké plné a presklenné, okná zdvojené plastové s kovovými žalúziami. Prevládajúce podlahy sú plávajúce laminátové v obytných miestnostiach a keramické dlažby v ostatných miestnostiach podkrovia. Elektroinštalácia je svetelná,vnútorné vybavenie je vo WC umývadlo s pákovou vodovodnou batériou a WC. V podkroví je vyhotovený rozvod svetelnej elektrickej energie, rozvod studenej i teplej vody z pozinkovaných rúr i plastový rozvod kanalizácie, vykurovanie je ústredné teplovodné radiátormi. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou znalec stanovuje životnosť stavby na 100 rokov.
  Predmet dražby sa draží takako stojí a leží.

  nameZP-c.46-2019-RD-Halic.pdf