PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP98 400,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(po tel. dohovore 1 deň vopred) 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0152018

 • Predmetom dražby su:

 • nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 2797 v katastrálnom území: Petržalka obec: BA-m.č. Petržalka, okres: Bratislava V, vedené Okresným úradom: Bratislava, katastrálny odbor ako:

  -   byt č. 2 na 2.p. v bytovom dome s. č. 3137 na ulici Holíčska, v Bratislave (ďalej len, bytový dom“), vo vchode 
      č.18, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č.1680 o výmere 374 m2  zastavané plochy
      a nádvoria v podiele 1/1  

  -   k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
      bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcele č. 1680 o výmere 374
      m2  zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 6574/320908-in

  -   nebytový priestor č. 12 – 901 na 1.p. v bytovom dome s. č. 3137 na ulici Holíčska, v Bratislave (ďalej len,
      bytový dom“), vo vchode č. 18, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. 1680 o výmere
      374 m2  zastavané plochy a nádvoria v podiele 6574/316224-in

  -   k opísanému nebytovému priestoru 12-901 prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných
      častiach a zariadeniach bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcele č. 1680
      o výmere 374 m2  zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 6574/320908-in

  -   nebytový priestor č. 12 – 902 na 1.p. v bytovom dome s. č. 3137 na ulici Holíčska, v Bratislave (ďalej len,
      bytový dom“), vo vchode  č. 18, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. 1680 o výmere
      374 m2  zastavané plochy a nádvoria v podiele 6574/316224-in

  -   k opísanému nebytovému priestoru 12-902 prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných
      častiach a zariadeniach bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcele č. 1680
      o výmere 374 m2  zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 2234/320908-in
 • Popis domu:       

  Bytový dom súpisné číslo 3137 leží na pozemku parcelné číslo 1680 v Hlavnom meste SR Bratislava, miestnej časti Petržalka, na Holíčskej ulici orientačné číslo 18. Dom je bodový vežiakového typu, do užívania bol daný v roku 1983, má jeden vchod, 13 nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú pivničné kobky a spoločné priestory, v ostatných dvanástich nadzemných podlažiach sú 4 byty, v bytovom dome je celkom 48 bytov. Steny sú panelové plošné, strecha plochá, v rámci modernizácie boli obvodové steny opatrené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo silikátovej tenkovrstvovej stierky, na schodišti sú vybudované dva výťahy, bytový dom je napojený na všetky základné inžinierske siete.

  Popis bytu a nebytových priestorov:       

  Predmetom dražby je trojizbový byt č. 2, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV na 2.p.) vo vchode č. 18. Dispozične pozostáva z troch izieb, dodatočne presklenej loggie, haly, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivničnej kobky v I.NP. Kuchyňa a jedna obytná miestnosť sú orientované na severnú stranu, dve obytné miestnosti na západnú stranu, konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú štandardné, vykurovanie je teplovodné diaľkové, ohrev vody je diaľkový, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková s poistkovými automatmi, inštalované sú merače spotreby plynu, teplej a studenej vody. Priestory číslo 12-901 a 12-902 tvoria pôvodné spoločné miestnosti v I.NP bytového domu, ktoré si vlastníci odsúhlasili ako nebytové priestory.


  Nehnuteľnosť nebola znalcovi sprístupnená.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-64-2018--Petrzalka-BA.pdf