3i byt k.ú. Štúrovo

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP50 800,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0232018

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • nehnuteľnosti zapísané na LV 5189 zapísané v katastrálnom území: Štúrovo, obec Štúrovo, vedené Okresným úradom Nové Zámky- katastrálnym odborom ako:


  byt č. 29 na 3.p. v bytovom dome s. č. 1552 na ulici Kasárenská, v Štúrove (ďalej len bytový dom“), vo  
     vchode č. 26, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č.777/8 - zastavané plochy a nádvoria
     o výmere 1291 m2                                       

  -  k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
     bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 7814/299936-in             


  Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
 • Popis domu:       

  Bytový dom sa nachádza v okresnom meste Štúrovo v rovnomennom v katastrálnom území na Kasárenskej ulici orientačné číslo 26, leží na pozemku parcelné číslo 777/8. Objekt bol daný do užívania v roku 2005. Dom má jednu spoločnú chodbu prístupnú z obidvoch strán budovy, má štyri nadzemné podlažia, tri schodištia, na prvom a druhom nadzemnom podlaží je po 9 bytov, na treťom a štvrtom nadzemnom podlaží je po 10 bytov. V bytovom dome je celkom 38 bytov, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované s dodatočným zateplením s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej akrylátovej omietky, vnútorné omietky sú vápenné, strecha je plochá, dvere plastové s presklením, okná prevažne plastové s izolačným dvojsklom, schodištia sú železobetónové bez výťahu, dom je napojený na verejný vodovod,kanalizáciu, plyn, elektroinštaláciu svetelnú a motorickú, kúrenie a ohrev vody je centrálny z vlastnej plynofikovanej kotolne.

  Popis bytu:

  Predmetom dražby je trojizbový byt č. 29, nachádzajúci sa na štvrtom nadzemnom podlaží (podľa LV na 3.p.) vo vchode č.26. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, obývacej izby s kuchynskou časťou, kúpeľne, WC a chodby. Vybavenie je nadštandardné. Vstupné dvere sú drevené plné s priezorníkom a dodatočným bezpečnostným rozperným uzamykacím systémom, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, doplnené vonkajšími plastovými roletami, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková,inštalovaná je interiérová klimatizácia s vonkajšou jednotkou Whirlpool.

  Miestnu obhliadku znalca spojenú s miestnym šetrením a fotodokumentáciou ohodnocovaných nehnuteľností znalec vykonal osobne dňa 11.12.2018. Vnútorné priestory bytu neboli v písomne stanovenom termíne znalcovi sprístupnené. Potrebné údaje poskytla v čase obhliadky znalcovi zástupkyňa vlastníkov.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
nameZP-76-2018-k.u.-sturovo_1545999947.pdf