Rodinný dom Bratislava - Vajnory

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP 
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

  • Predmetom dražby su:

  • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4454, v katastrálnom území: Vajnory, obec Vajnory,  vedené Okresným úradom: Bratislava, katastrálnym odborom ako:      
    - Rodinný dom – súp. č. 9972  na parcele registra „C“  č. 1179/1     
    - pozemok – číslo parcely registra „C“:1179/1, výmera  250 m2 - zastavané plochy a nádvoria      
    - pozemok – číslo parcely registra „C“:1179/5, výmera  153 m2 - Záhrady