Rodinný dom Nenince, okr. Veľký Krtíš

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP55 600,00 €
Najnižšie podanie55 600,00 €
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

 • Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Nenince, obec Nenince, okres Veľký Krtíš, evidované na LV č. 1337 a LV č. 141:

 • LV 1337:
  Rodinný dom súp. č. 67, postavený na parc. reg. „C“ č. 285/3
  (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 67 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 141.)
  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • LV 141:
  -         Parc. reg. „C“ č. 285/1 o výmere 666 m2 – záhrada
  -         Parc. reg. „C“ č. 285/2 o výmere 173 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parc. reg. „C“ č. 285/2 o výmere 147 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  (Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 285/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1337.)
  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • Opis predmetu dražby:

 • Dražená nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Rodinný dom bol postavený v roku 1989. Dispozične sa v podzemnom podlaží nachádzajú chodba so schodiskom, práčovňa, dva sklady, pracovňa a kotolňa, v prízemí sú predsieň, WC, schodisko, obývacia izba, pracovňa, kuchyňa,  jedáleň, garáž a zastrešená terasa, na poschodí sú tri izby, kúpeľňa s WC a šatník. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie domu, preto je posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, obvodové zvislé konštrukcie sú tehlové hrúbky 40 cm, v podzemnom podlaží s vyhotovenou zvislou izoláciou. Základy rodinného domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, osadenie podzemného podlažia do terénu je v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou. Stropy sú železobetónové montované z prefabrikovaných dosiek, deliace konštrukcie sú murované. Strecha je plochá, s pultovými spádmi, krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, s kabrincovými obkladmi sokla domu, vnútorné omietky vápenné hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, garážové vráta plechové výklopné. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne parketové, z bukových vlysov, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol a oceľové radiátory, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody a plynu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. V práčovni suterénu je vaňa a umývadlo, batérie sú obyčajné, vaňa aj steny práčovne sú s keramickými obkladmi. V kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 5,40 bm s nerezovým drezom, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou, za linkou sú keramické obklady, Vo WC v prízemí je s umývadlom. V kúpeľni s WC na poschodí je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou znalec stanovil životnosť stavby na 100 rokov.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
nameZP-c.70-2019-RD-Nenince.pdf