Rodinný dom k.ú. Horná Trnávka, obec PRESTAVLKY

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP56 100,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0082019

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Horná Trnávka, obec Prestavlky, vedené Okresným úradom: Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom ako:

  LV 386:
  -         Rodinný dom súp. č. 95, postavený na parc. reg. „C“ č. 231/5
  -         Parc.reg. „C“ č. 6/1 o výmere 620 m2 – záhrada
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/3 o výmere 440 m2 – záhrada
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/4 o výmere 386 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parc.reg. „C“ č. 231/5 o výmere 131 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • Dražená nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné a dve nadzemné podlažia. Podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní /Znalecký posudok č.140/2012 znalca Ing.Miroslava Hrica/ bola na rodinný dom vydané Kolaudačné rozhodnutie č.99/14935 zo dňa 21.07.1999, k tomuto znaleckému posudku znalcovi v písomnej forme nebolo predlžené. Dispozične je v suterénnom podlaží chodba, sklad, pivnica a kotolňa, suterén sa nachádza pod cca polovičnou časťou domu, kotolňa je prístupná aj samostatným vchodom zo zadnej záhrady za domom. V prízemí sú hlavný vchod, WC s umývadlom, chodba so schodiskom, kuchyňa, dve izby, garáž a dve loggie, prízemie je v dvoch výškových úrovniach, t.j. v úrovni vstupného terénu a na medziposchodí. Na poschodí sú dve izby, chodba so schodiskom, kúpeľňa a dve loggie, zostávajucu časť poschodia tvorí povalový priestor s prístupom po jednom schodiskovom ramene. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, obvodové zvislé konštrukcie sú tehlové hrúbky 40 - 50 cm, v podzemnom podlaží s vyhotovenou zvislou izoláciou. Základy rodinného domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, osadenie podzemného podlažia do terénu je v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou. Stropy sú nad suterénom a prízemím s rovným omietaným podhľadom železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha je sedlová, krytina z eternitových šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady sú vyhotovené v kuchyni, vo WC a v kúpeľni. Dvere sú hladké plné alebo zasklené dyhované, v časti domu zdemontované, okná plastové. Prevládajúce podlahy obytných miestností sú z PVC, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné plynové teplovodné, zdrojom je plynový kotol a kotol na tuhé palivo umiestnené v suteréne, radiátory sú oceľové článkové, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler. Objekt je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody a zemného plynu z verejných sietí a kanalizáciu do vlastnej žumpy.  V kotolni suterénu je kotolňa na tuhé palivo a elektrický bojler, v kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 4,30 bm s nerezovým drezom, obyčajnou batériou, sporák sa nenachádza, za linkou sú keramické obklady, vo WC prízemia je umývadlo s obyčajnou batériou, v kúpeľni na poschodí je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, vaňová sprchová batéria je nerezová páková, umývadlová je obyčajná, steny kúpeľne sú do výšky 1,60 m s keramickými obkladmi. Dom sa v súčasnom období na trvalé bývanie nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby vzhľadom na zistený stavebno technický stav a vykonávanú údržbu na 80 rokov.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-c.71-2019-RD-Prestavlky.pdf