Rodinný dom Parchovany, okr. Trebišov

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP57 700 €
Najnižšie podanie57 700 €
Minimálne prihodenie1 000 €
Dražobná zábezpeka6 000 €
Obhliadky 
(po tel. dohovore 1 deň vopred) 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: 

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 353 katastrálne územie: územie Parchovany, obec Parchovany, vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Trebišov ako:

  Pozemky:

  Parcelné číslo                                           Druh pozemku                               Výmera /m²/

  963/1                                                  Zastavané plochy a nádvoria                            607

  963/2                                                  Zastavané plochy a nádvoria                            140

  963/3                                                  Zastavané plochy a nádvoria                             75

  964/1                                                  Záhrady                                                            828

  964/3                                                  Záhrady                                                            433


  Stavby:                             

  Súpisné číslo                                               Na parcele č.:                           Popis stavby/byt č.  

  343                                                                     963/2                                        Rodinný dom  

  358                                                                     963/3                                        Stolárska dielňa  
 • POPIS STAVBY:
  Vzhľadom na skutočnosť, že znalcovi nebola umožnená obhliadka nehnuteľnosti, znalecký posudok je vypracovaný v zmysle ustanovenia §12, odst. 3, zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách, podľa predložených dostupných podkladov, ktoré má dražobník k dispozícií a to:

  - znaleckého posudku č. 106/2009 vypracovaného Ing. Ondrejom Ostrožovičom za účelom ručenia  
    protihodnotou peňažnému ústavu na poskytnutie úveru.  Popis rodinného domu:

  Rodinný dom súp. č. 343 je situovaný v zastavanej časti obce v zástavbe rodinných domov na parcele číslo 963/2 ako samostatne stojací objekt v lokalite obce Parchovany,  blízko jej centra, na ulici Staničná č. 343. Jedná sa o jednopodlažnú  murovanú stavbu nepodpivničenú, pôdorysného obdĺžnikového tvaru s valbovou strechou bez obytneného podkrovia s plechovou poplastovanou krytinou. Stavba je postavená na rovinatom teréne s čelnou orientáciou na svetovú stranu sever. Hlavný vstup do domu je z bočnej strany rodinného domu - východnej.  RD je prístupný z miestnej asfaltovej komunikácie ul. Staničná. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť, verejný vodovod, nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, verejný vodovod a plyn z verejnej siete, má  vlastnú studňu vedľa domu na parc. č. 963/1 a kanalizácia je zaústená do  žumpy na parc.č. 963/1 za RD.

  Zatriedenie  stavby:  Podlahová plocha obytných miestností je väčšia ako 50% z celkovej plochy stavby, obsahuje jeden samostatný byt, preto spĺňa charakter rodinného domu. KS 111 0 - Jednobytové budovy (JKSO 803 6 Domy rodinné jednobytové ), index koeficienta cenovej úrovne, posledný známy ku dňu ohodnotenia je 2,435 pre odbor stavebníctvo ako celok, koeficient územného vplyvu 0,95 pre ostatné obce. Vek stavby znalec určuje v zmysle predloženého potvrdenia obecného úradu Parchovany a stavebno - technických a materiálových charakteristík stavby. / podľa ZP 106/2009 Ing. Ondreja Ostrožoviča/ Predložený doklad o veku stavby  dokladuje začiatok užívania  RD  rok 1955, ale v roku 2007 bola prevedená rozsiahla rekonštrukcia čomu zodpovedá jeho technický stav podľa znaleckého posudku č. 106/2009 Ing. Ondreja Ostrožoviča.  Opotrebovanie je primerané veku a užívaniu stavby. Opotrebovanie a životnosť je stanovené analytickou metódou.

namePosudok-Parchovany-RD.pdf