Profil našej spoločnosti


 • Obchodná spoločnosť Dom Dražieb, s r.o., bola založená na základe Zakladateľskej listiny a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 22.09.2010. Hlavným predmetom jej podnikania je organizovanie dobrovoľných dražieb, v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – H/2010/01895-2
 • Dôraz kladieme na komunikáciu s klientom, okamžité odovzdávanie informácii navrhovateľovi dražby, kvalitu poskytovaných služieb za účelom spokojnosti našich klientov. Doterajšia prax nám potvrdila, že náš partner oceňuje okrem iného aj skutočnosť, že bol bezodkladne informovaný o priebehu prípravy dražby, reakciách  dlžníkov /vlastníkov/ a iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh dražby.  Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť maximálne vymoženie pohľadávky.
 •  
   
 • Predstavitelia spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. organizovali v rokoch 2005 – 2010 viac ako 500 dražieb pre viacerých klientov najmä:

 • Československá obchodná banka a.s. (do zlúčenia aj ISTROBANKA a.s.)
  Dexia banka Slovensko a.s.
  ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s.
  OTP Banka Slovensko a.s.
  Správcovia konkurzných podstát
  Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti
 •  
   
 • Momentálne naša spoločnosť spolupracuje pri organizovaní dobrovoľných dražieb s týmito subjektami:

 • OTP Banka Slovensko, a.s.
  Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
  OTP Faktoring, s.r.o.
  BPT Leasing, a.s.
  Skal & Co, spol. s r.o. Skalica
  Termming, a.s. prevádzka Malacky
  NOVBYT s.r.o. Bratislava
  AMC – Správa nehnuteľností Bratislava
  TOMA s.r.o.
  niekoľko spoločenstiev vlastníkov bytov