Rodinný dom v k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda

Dražba - 2. opakovaná
Dátum konania01.07.2021
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP55 000,00 €
Najnižšie podanie41 250,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky14.06.2021 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):28.06.2021 o 11,00 hod.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX, VS: 0142019

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 85 na parcele reg. „C“ č. 1063, rodinný dom

parcela reg. „C“ č. 1063 o výmere 784 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 1064 o výmere 15 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Popis a technické riešenie ohodnocovanej stavby je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Rodinný dom súpisné číslo 85 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1063 v obci Zlaté Klasy, katastrálnom území Rastice, postavený bol v rokoch 1964 až 1966, modernizácia bola zrealizovaná hlavne v roku 2008, dom je samostatne stojaci, pôdorysného tvaru písmena L, jednopodlažný s čiastočným podpivničením.

Nadzemná časť domu dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, komory a presklenej verandy, vypočítaná zastavaná plocha je 100,10 m2.

Podzemnú časť domu tvorí jedna miestnosť s prístupom schodmi z komory pod výklopnými podlahovými drevenými dverami, vypočítaná zastavaná plocha je 34,99 m2.

Nadzemná časť domu má steny murované klasickým spôsobom prevažne z tehlového materiálu, strecha je valbová, krov drevený, krytina škridlová, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, základy tvoria betónové pásy, vonkajšie omietky sú brizolitové, dom je zásobený pitnou obecnou vodou cez samostatnú prípojku s vodomernou šachtou, kanalizácia je napojená na uličnú vetvu, elektrická prípojka je vzdušná vodičmi cez nástrešák, vybudovaná je plynová prípojka.

Nadzemná časť má vnútorné omietky vápennocementové hladké, stropy sú drevené s rovným podhľadom, nášľapné vrstvy podláh sú v izbách z plávajúcej laminátovej podlahoviny, inde prevažne z keramickej dlažby, dvere sú prevažne plné a presklené dyhované, okná sú plastové s vonkajšími plastovými roletami, zavedená je svetelná elektroinštalácia, kúrenie je ústredné plynovým značkovým kotlom, inštalovaným v komore, radiátory sú typu Korad, kuchyňa je vybavená kútovou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a kombinovaným sporákom s odsávačom pár, v kúpeľni je kútová vaňa a umývadlo v toaletnej skrinke, v miestnosti WC kombizáchod a umývadlo, vodovodné batérie sú pákové, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú štandardné.

Podzemná časť domu má steny a stropy betónové, prirodzené vetranie a presvetlenie je podstropnými okienkami, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, vybudovaná je narážaná studňa s elektrickým čerpadlom.

Plot od ulice a v predzáhradke má betónovú podmurovku, výplň zo strojového pletiva v rámoch medzi kovovými stĺpikmi, súčasťou plotu je bránka a brána, spevnené plochy sú z betónovej dlažby.

Pozemky parcelné číslo 1063 a 1064 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Zlaté Klasy v katastrálnom území Rastice. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.