2 izbový byt, k.ú. Nenince, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ

3. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania09.08.2022
Čas konania13,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP29 700,00 €
Najnižšie podanie22 275,00 €
Minimálne prihodenie1 000 €
Dražobná zábezpeka6 600 €
Obhliadky26.07.2022 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)04.08.2022 o 11,00 hod.
Miesto obhliadkyKonopisková 440/10, 991 26 Nenince (pred predmetom dražby)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0022021

Opis predmetu dražby a jeho stavu

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Nenince, obec: Nenince, okres: Veľký Krtíš, vedené Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor ako:

LV č. 1080:

-        Byt č. 5, nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súp. č. 440 vo vchode č. 10, postaveného na pozemku 
         parcely registra „C“ parc. č. 1047/2, ku ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a  
         spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 440 a na príslušenstve o veľkosti 58/484 v pomere k 
         celku (ďalej len „Byt“) 

Vo vlastníctve:Tomáš KUZMA, rod. Kuzma, bytom: Konopisková 440/10, Nenince, nar. 07.01.1981, spoluvlastnícky podiel 1/1 (vlastník zapísaný na LV pod poradovým číslom 2

LV č. 1129:
-        pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 844 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
-        pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/2 o výmere 305 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie  

Vo vlastníctve: Tomáš KUZMA, rod. Kuzma, bytom: Konopisková 440/10, Nenince, nar. 07.01.1981, spoluvlastnícky podiel 1/6  (vlastník zapísaný na LV pod poradovým číslom 3)


Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome č. súp. 440 v k.ú. Nenince, okres Veľký Krtíš. Murovaný dom má tri nadzemné podlažia, prízemie je technické, sú v ňom pivnice, štyri garáže a spoločné priestory, na dvoch ďalších podlažiach sú po tri byty, dom má jeden vchod, je v ňom 6 bytov, strecha je plochá, dom nemá výťah, dom nie je dodatočne zateplený. Byt je na prvom poschodí domu /v liste vlastníctva je nesprávne uvedené prízemie domu/, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a dve loggie. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggií, je 58 m2. Byt je zrekonštruovaný, pôvodné drevené okná sú vymenené za plastové, nové sú povrchové úpravy v byte, zrekonštruované je zariadenie kuchyne, kúpeľňa aj WC. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa  s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien a dlažby, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je rohová linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom a digestorom, za linkou sú keramické obklady steny. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké dyhované, vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy v izbách, plávajúce, z veľkoplošných parkiet, v chodbe, v kuchyni, kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Vykurovanie v byte je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdrojom je plynový kotol umiestnený v suteréne, ktorý slúži pre dva byty, t.j. byty č.2 a č.5, ktoré majú jedného vlastníka. Obytný dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 58/484. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu, ak slúžia výlučne domu. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený stavebnotechnický stav je stanovený pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárna metóda. Životnosť stavby je stanovená na 100 rokov.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.