UPUSTENÉ OD DRAŽBY 3 izbový byt k.ú. Chrenová, NITRA

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania16.09.2020
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP79 900,00 €
Najnižšie podanie79 900,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky27.08.2020 o 10,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)09.09.2020 o 10,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0092020

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 1621 v katastrálnom území: Chrenová, obec Nitra, vedené Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako::

-      byt č. 2 na 1.p. v bytovom dome s. č. 733a 734 na ulici Za Humnami, v Nitre (ďalej len, bytový dom“), vo 
       vchode  č. 57, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcelách reg. „C“ č. 280 o výmere 208
       m2  zastavaná plocha a nádvorie, č. 281 o výmere 207 m2  zastavaná plocha a nádvorie, č. 282 o výmere
       205 m2  zastavaná plocha a nádvorie, č. 284 o výmere 205 m2  zastavaná plocha a nádvorie, č. 285
       o výmere 205 m2  zastavaná plocha a nádvorie

-      k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
       bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 70/4207

Vzhľadom k dobrému technickému stavu domu a vzhľadom k vykonaným rekonštrukciám (zateplenie domu, nová omietka, nové výplneotvorov) a vzhľadom k pravidelnej údržbe je uvažované so základnou životnosťou bytového domu 100 rokov. 

Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome s piatimi poschodiami (z toho jedno technické). Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo, dátové rozvody. Konštrukčne je dom vyhotovený z unifikovaného panelového muriva hr. 30 cm so systémovým zateplením. Strecha plochá s novou krytinou vráatane zateplenia. Vodorovné konštrukcie - železo betónové stropné panely. Schodište s nezistenou povrchovou úpravou podlahy, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy - silikónová omietka, vnútorné vápené cementové omietky. Vchodové dvere a spoločné okná domu plastové. Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod, vnútornú kanalizáciu. Pri dome možnosť parkovania, zeleň. 
Samotný 3-izbový  byt nebol sprístupnený, má plastové zdvojené okná, ostatné konštrukcie uvažované v pôvodnom stave. Celkove je možné hodnotiť bytový dom ako dobrý, hodnotenie bytu vzhľadom k nesprístupneniu uvažované ako priemerné.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží