Orná pôda k.ú. Pezinok, okr. Pezinok

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania04.11.2020
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP573 910,00 €
Najnižšie podanie573 910,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka49 000,00 €
Obhliadky19.10.2020 o 10,00 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):29.10.2020 o 10,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0122020

Opis predmetu dražby a jeho stavu:

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8473 v katastrálnom území: Pezinok, obec: Pezinok, okres: Pezinok, vedené Okresným úradom: Pezinok, katastrálny odbor ako:

-         Parcela registra „C“ číslo 5153 o výmere 744 m2 – Trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 5157/3 o výmere162 763 m2 – Orná pôda  

                                          spoluvlastnícky podiel 1/1

Predmetné pozemky sú využívané ako súčasť poľnohospodárskej pôdy, preto sú uvedené parcely oceňované všeobecne v druhu pozemku ako orná pôda. Pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie. Pozemky sú umiestnené na LV mimo zastavaného územia mesta. Nachádzajú sa na konci mesta za priemyselnou zónou vedľa hl.cesty. Pozemok je určený na vyššie využitie v rámci plánu mesta a čiastočne plní celospoločenské záujmy mesta.
Celková  výmera - 16ha 3507m2