Polyfunkčná budova Rimavská Sobota

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania02.06.2021
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP171 000,00 €
Najnižšie podanie171 000,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky13.05.2021 o 11,30 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)14.05.2021 o 11,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0162020

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 4440 a LV 4580 v katastrálnom území: Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom ako:

 LV 4440:
-        Objekt na podnikateľské účely (kancelárie)+ rodinný dom, súp. č. 710, postavený na parc. reg. „C“ č.   
         4192/19
-        Parcela registra „C“ číslo 4192/19 o výmere 258 m2 – zastavaná plocha a nádvorie


LV 4580:
-        Parcela registra „C“ číslo 4192/17 o výmere 677 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

Opis nehnuteľnosti:

Rodinný dom (RD) súp. č. 710 na parc. č. 4192/19 je vedený na liste vlastníctva č. 4440 ako ,,Objekt na podnikateľské účely ( kancelárie) + rodinný dom´´. Skladá sa zo samostatného RD a kotolne, ktorá je pristavaná vedľa RD a výrazne sa líšia konštrukčným vyhotovením, východiskovú a technickú hodnotu stanovujem osobitne. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z., vzhľadom na to, že znalcovi nebola obhliadka nehnuteľnosti umožnená. Ako podklad pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol poskytnutý znalecký posudok č. 118/2006, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Priška Pavlíková dňa 07.11.2006 pre účel nepeňažného vkladu spoločníka do spoločnosti s ručením obmedzeným Rodinný dom súp. č. 710 na parc. č. 4192/19 je stavba murovanej konštrukcie s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Postavená bola pôvodne pre účely bývania a za účelom zriadenia kancelárskych  priestorov. Pozostáva z troch bytových jednotiek a kancelárskych priestorov. V zmysle účelu užívania, dispozičnej skladby a charakteristiky podľa STN 734 301 sa jedná o rodinný dom, vzhľadom na to, že nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva z troch bytových jednotiek.
Posúdenie:
Plocha na bývanie:     
1.NP:                                          byt č .3 - 52,60 m2
Podkrovie:                                  byt č. 2 - 79,70 m2                                                     
                                                   byt č. 1 - 79,70 m2
SPOLU na bývanie:                                212,00 m2              

Plocha kancelárií:
1.NP:                 plocha kancelárií:          146,40 m2              

Spolu:                                                      358,40 m2

Posúdenie: 212,0 m2 je viac ako polovica z celkovej plochy, a je to viac ako 146,40 m2

Dispozičné riešenie:

1.NAZEMNÉ PODLAŽIE: zádverie so schodiskom, chodba, 
Byt č.3- predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou, dve izby 

1. PODKROVNÉ PODLAŽIE: chodba s galériou, loggia, 
Byt č.2 - chodba, kúpeľňa, WC, obývacia hala, kuchyňa s jedálenským kútom, 2 izby, šatník, komora a izba v 2.podkroví
Byt č. 1 - chodba, kúpeľňa, WC, obývacia hala, kuchyňa s jedálenským kútom, 2 izby, šatník, komora a izba v 2.podkroví
Dom je určený na bývanie a kancelárske účely - kolaudácia v roku 2005. Celkovú životnosť odhadujem na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu na 100 rokov. 

Technický popis prevzatý zo znaleckého posudku č.118/2006, Ing. Prišky Pavlíkovej vzhľadom na to, že obhliadka vnútorných priestorov RD nebola umožnená.                                    

POPIS STAVBY:
Rodinný dom súp. č. 710 je situovaný v  zastavanom území okresného  mesta Rimavská Sobota, v priemyselnej zóne na parcele č. 1492/19 ako samostatne stojací dom s dvorom  a príslušenstvom. Objekt je prístupný z miestnej asfaltovej cestnej komunikácie. Stavba je postavená na rovinatom  teréne s čelnou orientáciou do dvora na svetovú stranu severovýchod, odkiaľ je aj hlavný vstup do budovy. Rodinný dom je napojený na ELI  z verejnej elektrickej NN siete, je napojený na kanalizáciu, a vodovod. Vo dvore na parc. č.1492/17 sa nachádza parkovacie státie pre tri motorové vozidlá, ktoré je zastrešené oceľovým prístreškom. Obslužný dvor je povrchovo upravený spevnenou betónovou plochou a vegetačnými panelmi.  Rodinný dom pozostáva z troch samostatných bytových jednotiek. Rodinný dom spĺňa podmienku pre rodinné domy, pretože z podlahovej plochy všetkých miestností pripadajú aspoň 2/3 pre byty a súčasne je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie. 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: základy betónové s vodorovnou izoláciou, objekt  bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová do 50 cm, murivo obvodové murované z tehál zateplené s hr. do 40 cm, takže uvažujem ako sendvičovú konštrukciu ( murivo - izolant -murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0) deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom ŽB, krov vänicový valbový  pokrytý asfaltovým kanadským šindľom, klampiarske konštrukcie strechy úplné z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, ostatné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky na báze umelých látok nad 2/3 omietanej plochy (4x), schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z keramickej dlažby, dvere drevené hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom, vonkajšie plastové rolety, podlahy obytných miestností sú betónové s nášľapnou vrstvou laminátové plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby, ústredné vykurovanie oceľovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná, rozvod televízny pod omietkou,  bleskozvod, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, 
Kanalizácia do verejnej siete z plastového potrubia. Zdroj teplej vody 2x elektrický bojler, Zdroj vykurovania kotol elektrický, umiestnený v kotolni vedľa domu. Vybavenie kuchyne:  plynový sporák na PB 1 ks, drezové nerezové umývadlo 2 ks, kuchynská linka z materiálu na báze dreva dĺžky 5,75 bm ( 3,35+1,20+1,20). Vybavenie kúpeľne: vaňa oceľová smaltovaná 1 ks, umývadlo 4 ks, pisoár 1 ks, samostatná sprcha 1 ks,  vodovodné batérie so sprchovou hlavicou 2 ks,  vodovodné pákové 6 ks,  WC - záchod  splachovací bez umývadla 3 ks, vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni nad 1,35 m, okolo vane, okolo sprchy ,  WC min. do výšky 1 m - 2 ks a v kuchyni pod linkou 2 ks. Elektrický rozvádzač s automatickým istením (2ks). Ostatné konštrukčné znaky sa na ohodnocovanom podlaží ku dňu ohodnotenia nevyskytujú.
1.PODKROVIE
Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:
Murivo obvodové murované z tehál zateplené s hr. do 40 cm, takže uvažujem ako sendvičovú konštrukciu ( murivo - izolant -murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0) deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom drevené, ostatné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky na báze umelých látok z jednej strany do 1/2 a troch strán do  1/3 omietanej plochy, schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu, z mäkkeho dreva bez podstupníc vedú do 2.podkrovia, dvere drevené hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom,  podlahy obytných miestností sú betónové s nášľapnou vrstvou laminátové plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby, ústredné vykurovanie oceľovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod televízny pod omietkou, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, kanalizácia do verejnej siete z plastového potrubia z dvoch bytových jednotiek.  Zdroj teplej vody 2x elektrický bojler, Zdroj vykurovania kotol elektrický, umiestnený v kotolni vedľa domu. Vybavenie kuchyne:  plynový sporák na PB 2 ks, odsávač pár 1 ks, drezové nerezové umývadlo 2 ks, kuchynská linka z materiálu na báze dreva dĺžky 4,90 bm a druhá 3,0 m . Vybavenie kúpeľne: vaňa oceľová smaltovaná 2 ks, umývadlo 2 ks, vodovodné batérie so sprchovou hlavicou 2 ks,  vodovodné pákové 4 ks,  WC - záchod  splachovací bez umývadla 2 ks, vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni nad 1,35 m, okolo vane,  a v kuchyni pod linkou. Na podlaží je balkón do 5 m2 - 1 ks. Elektrický rozvádzač s automatickým istením (2ks). Ostatné konštrukčné znaky sa na ohodnocovanom podlaží ku dňu ohodnotenia nevyskytujú.
2. PODKROVIEDruhé podkrovie je vyhotovené v obidvoch bytoch s výstupom po drevených schodoch z obývacej haly a tvorí jednu izbu. Vnútorné omietky vápenné štukové, okná sú strešné, podlahy obytných miestností sú s nášľapnou vrstvou laminátové plávajúce podlahy, elektroinštalácia svetelná. Ostatné konštrukčné znaky sa na ohodnocovanom podlaží ku dňu ohodnotenia nevyskytujú. Vzhľadom na vek stavby, technický stav a charakter objektu je životnosť určená lineárnou metódou.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží