Prevádzková budova, haly, sklady, k.ú. Spišská Nová Ves

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania22.02.2022
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Martiny Mižíkovej, Námestie osloboditeľov 1412/20, 040 01 Košice
Cena podľa ZP1 180 000,00 €
Najnižšie podanie1 180 000,00 €
Minimálne prihodenie5 000,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky07.02.2022 o 12,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):15.02.2022 o 12,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0152020

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti v katastrálnom území: Spišská Nová Ves, obec: Spišská Nová Ves, okres: Spišská Nová Ves, vedené Okresným úradom: Spišská Nová Ves, katastrálny odbor zapísané ako: 
LV 8976:
-        Parcela registra „C“ číslo 1289/32 o výmere 980 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
vo vlastníctve: MIDAPA s.r.o., IČO: 36 213 764, Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 739/10000                


LV 8977:
-        Parcela registra „C“ číslo 1289/33 o výmere 2048 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
vo vlastníctve: MIDAPA s.r.o., IČO: 36 213 764, Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Vesspoluvlastnícky podiel 4513/10000 


LV 9032:
-        Parcela registra „C“ číslo 1288/1 o výmere   2512 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1288/8 o výmere   1090 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1289/7 o výmere      11 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1289/29 o výmere  2368 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1290/37 o výmere   538 m2 – zastavaná plocha a nádvorie


Stavby na pozemkoch:
-        Prevádzková budova or.č. 17V, súp. č. 792, postavená na parcele registra „C“ číslo 1288/1
-        Skladový priestor, bez súp. čísla, postavený na parcele registra „C“ číslo 1288/8
vo vlastníctve: MIDAPA s.r.o., IČO: 36 213 764, Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 1/1    


LV 12268:
-        Parcela registra „C“ číslo 1288/7 o výmere   51 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1288/11 o výmere  48 m2 – zastavaná plocha a nádvorie


Stavby na pozemkoch:
-        Stavba spoločná miestnosť, bez súp. čísla, postavená na parcele registra „C“ číslo 1288/7
-        Spoločný priestor, bez súp. čísla, postavený na parcele registra „C“ číslo 1288/11
vo vlastníctve: MIDAPA s.r.o., IČO: 36 213 764, Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 1/2    
    
LV 12351:
-        Parcela registra „C“ číslo 1288/9 o výmere     403 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-        Parcela registra „C“ číslo 1289/28 o výmere 1 178 m2 – zastavaná plocha a nádvorie


Stavby na pozemkoch:
-        Spoločný priestor, bez súp. čísla, postavený na parcele registra „C“ číslo 1288/9
vo vlastníctve: MIDAPA s.r.o., IČO: 36 213 764, Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Vesspoluvlastnícky podiel 7/10


Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v skladovom areály na ulici Radlinského, polohou nachádzajúci sa oproti železničnej stanici Spišská Nová Ves. Pôvodná stavba haly Sklad súp. č. 2050 na parc. č. 1288/1, vzhľadom na svoju veľkosť, bola rozčlenená na niekoľko menších skladových priestorov, aby mohli byť sprevádzkované viacerými prevádzkovateľmi, resp. nájomcami. Stavba jednotlivých halových priestorov sa nachádza v strede areálu. V znaleckom posudku sú ohodnocované len stavebné častí prevádzkových stavieb a pozemky, bez vybavenia mobilným hmotným majetkom, bez zariadení technologickej časti a strojového vybavenia.  
V zmysle zásad KS - JKSO stavba má charakter prevádzkovej ( nebytovej) stavby.  Jedná sa o nepodpivničený prízemný objekt o halu, ktorá je dispozične rozdelená na časti :
- Prevádzková  budova or. č. 17V, súp. č. 792 postavená na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/1
- Skladový priestor , bez súp. č.  postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/8
- Stavba - spoločná miestnosť bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/7
- Spoločný priestor bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/11
- Spoločný priestor bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/9


Do jednotlivých priestorov vedú priame vstupy z nádvoria cez vstupné vráta a dvere orientované na východ a na juh, prístupné z rampy, okná halových priestorov sú orientované do priľahlého dvora na východ a na juh. Halové priestory sú presvetlené aj svetlíkmi z hora cez strechu. Pred vstupmi do jednotlivých priestorov je umiestnený prekrytý priestor rampy z dvoch strán, z východu a juhu, ako súčasť obostavaného priestoru, prekrytý je  markízami.  
Predmetný sklad je prefabrikovaný typizovaný, tyčový objekt ZIIP, pozostávajúci zo skladových priestorov, sociálnych priestorov, kancelárie, šatne a kuchynky. V zadných skladových priestorov bola umiestnená kogeneračná jednotka KG1 do 1 MWh, firmou Radiana s.r.o., a to formou spracovania katalického odpadu ( KSO - spracovanie plastov), ktorá vyrába elektrickú energiu, teplo a teplú vodu. V predných priestoroch, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia je predaj a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov. Ostatné, ohodnocované priestory sú určené prevážne na skladovanie a úpravu priemyselných výrobkov a produktov. 


Vzhľadom k tomu, že jednotlivé časti stavby sa vo svojom členení nelíšia konštrukčným vyhotovením, vybavením a vekom, ale geometrickým plánom č. 68/2019 boli rozčlenené na jednotlivé priestory, ktoré sa líšia veľkosťou spoluvlastníckeho podielu, je výpočet východiskovej a technickej hodnoty realizovaný v zmysle Metodiky, samostatne pre každú, hore uvedenú časť. Podľa predloženého Rozhodnutia na povolenie užívania stavby je budova uvádzaná ako ,, SKLADOVÝ AREÁL súp.č. 2050 na ul. Radlinského v Spišskej Novej Vsi a povoľuje sa jej užívanie  dňa 22.12.1973. Podľa posúdenia stavebno-technického stavu a materiálovo-technického prevedenia znalcom, vyhotovenie stavby zodpovedá roku 1973, kedy boli postavené aj ostatné stavby v areáli.  Vzhľadom na túto skutočnosť, je uvažované vo výpočte s rokom nadobudnutia 1973. K dátumu ohodnotenia znalcom je stavba využívaná a dobre udržiavaná, s prevádzanou pravidelnou údržbou.  Pri stanovení technickej hodnoty je počítané  s celkovou životnosťou  pre haly občianskej výstavby s  monolitickým  a montovaným železobetónovým skeletom s vymurovaným alebo panelovým silikátovým obvodovým plášťom, na skladovanie priemyselných tovarov, t.j. 80 rokov,  vzhľadom na súčasný technický stav.  Ukončenie životnosti jednotlivých častí stavby je uvažované k rovnakému roku. 


Prevádzková budova or.č. 17V, súp. č. 792 na parcele č. 1288/1STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS 
Predmetný sklad je prefabrikovaný typizovaný, tyčový objekt ZIIP. Stavba má na betónových plošných základoch s vodorovnou izoláciou, nosné  konštrukcie - montovaný skelet z typizovaných prefabrikovaných železobetónových dielcov plnostenné stĺpy, vodorovné nosné konštrukcie priehradové strešné väzníky bez stropov, vodorovné nosné konštrukcie kazetové strešné panely, výplňové konštrukcie murované hr. 40 cm, stropy kazetové panely, krytina trapézový pozinkovaný plech na ťažkej lepenke, klampiarske konštrukcie  úplné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky vápenné štukové, vnútorné omietky vápenné štukové, vnútorné keramické obklady v sprche a WC, dvere plné hladké, vráta plechové a protipožiarne s elektrickým pohonom, okná oceľové, plus svetlíky, podlahy betónové s poterom, vykurovanie v prednej časti teplovodné radiátormi Korad cez plynový kotol 2 ks, v halách plynovými žiaričmi a teplovodnými vzdušnými ohrievačmi,  elektroinštalácia je svetelná a motorická, bleskozvod, zavedený rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia z plastového potrubia, rozvod zemného plynu.
Vybavenie: kotol na plyn 2 ks, 2x kogeneračná jednotka, 1x elektrický bojler, kuchynská linka, WC, sprchy, umývadlo, bleskozvod, telefón, požiarny hydrant, hasiace prístroje


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.