Rodinný dom k.ú. Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania06.08.2019
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP18 400,00 €
Najnižšie podanie18 500,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky22.07.2019 o 11,30
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):25.07.2019 o 11,30
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0142018

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Horná Strehová, obec Horná Strehová, vedené Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálnym odborom ako:

LV 85:
-         Rodinný dom súp. č. 44, postavený na parc. reg. „C“ č. 223/2
-         Parc.reg. „C“ č. 223/2 o výmere 1324 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-         Parc.reg. „C“ č. 223/3 o výmere 443 m2 – záhrada

Spoluvlastnícky podiel 1/1

POPIS STAVBY

Nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov a predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bol pôvodný dom daný do užívania cca v roku 1930, prístavba domu v roku 1960, dom je čiastočne zrekonštruovaný /plastové okná, systém vykurovania, krytina nad časťou domu/, v súčasnom období sa nevyužíva a jeho stavebná údržba sa nevykonáva. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka domu, znalecký posudok je preto vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov. Na vypracovanie posudku boli použité list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, vonkajšia obhliadka nehnuteľností /z vnútorných priestorov boli prístupné suterén domu, hospodárska časť domu a polozbúraná garáž vo dvore domu/, okrem toho boli použité aj podklady znalca Ing.Mariana Novotného z obhliadky interiérov domu zo dňa 10.01.2013, kedy bol vypracovaný Znalecký posudok č.1/2013. Dispozične sa v suteréne nachádza len jedna miestnosť kotolne, suterén je prístupný samostatným vchodom z dvora domu. V prízemí sú chodba, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, WC, veranda a komora. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1 - 2 m,základy domu sú betónové pásové, obvodové konštrukcie murované zo zmiešaných murív, prevažujúcim materiálom je pravdepodobne plná pálená tehla, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad suterénom železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad prízemím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová  s valbami, krytina nad väčšinovou zadnou časťou domu je nová, z plechových lisovaných šablón, nad prednou časťou pôvodná škridlová pálená, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú prevažne brizolitové, na jednej strane vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú vo väčšej časti vymenené za plastové, dve predné okná sú drevené dvojité, vnútorné dvere drevené rámové s výplňou, vchodové dvere /2 ks/ bezpečnostné. Podlahy v suteréne sú betónové, v obytných miestnostiach prízemia parketové, alebo z paluboviek, v ostatných miestnostiach keramické dlažby. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo umiestnený v suteréne a oceľové panelové radiátory, doplnkovým zdrojom sú krbové kachle na tuhé palivo, na ohrev TÚV slúžil zásobníkový elektrický ohrievač /bojler/ v suteréne domu, ktorý bol v čase obhliadky zdemontovaný. Dom je napojený na elektroinštaláciu a verejných sietí, voda je vedená  z vlastnej studne cez pôvodnú domovú vodáreň DARLING /v čase obhliadky bolo čerpadlo zdemontované/, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, prípojka plynu je privedená na hranicu pozemku, domovú prípojku dom nemá. Zo zariaďovacích predmetov sa v suteréne nachádza kotol ÚK na tuhé palivo. Prízemie domu nebolo sprístupnené, podľa predchádzajúceho znaleckého posudku sa v kuchyni prízemia nachádza rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,70 bm s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklo keramickou varnou doskou a sporák na tuhé palivo. V kúpeľni sú plastová vaňa, umývadlo, pákové nerezové batérie, samostatné WC je bez umývadla. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovuje znalec životnosť domu na 120 rokov, vek pôvodnej časti domu od roku 1930 a vek prístavby od roku 1960.

Garáž na parc.č. 223/2
POPIS STAVBY

Stavba garáže je postavená vo dvore domu na parc.č. 223/2, v čase miestneho šetrenia bola garáž vo väčšej časti značne poškodená a polozbúraná, t.j. nie je užívania schopná. Pôvodná stavba postavená v roku 1930 mala jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu so škridlovou krytinou, zvislé konštrukcie boli z tehlových murív, strop drevený trámový, garážové vráta drevené otváravé, omietky vápenné hladké, podlaha betónová. Vzhľadom na zistený technický stav objektu hodnotí znalec stavbu ako poškodenú, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujee vek stavby od roku 1930 a životnosť na 90 rokov.

Hospodárska časť domu č.súp. 44 na p.č. 223/2
POPIS STAVBY

Stavba hospodárskej časti domu je postavená kolmo na dom v jeho zadnej časti, dispozične ide o jedno podlažnú obdĺžnikovú stavbu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, v budove sú dve miestnosti, konkrétne sklad - humno a sklad - dreváreň. Stavba z roku 1930 je konštrukčne postavená zo zmiešaného, prevažne kamenného muriva, časť humna je z dvornej strany otvorená, na sedlovej streche je škridlová pálená krytina, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Strop je drevený trámový, v časti bez podhľadov, v drevárni s dreveným záklopom, vonkajšie omietky sú vápenné hladké, vnútorné povrchy stien tvoria len nátery vápnom, podlahy nie sú vyhotovené, tvorí ich len udusaná hlina. Vzhľadom na zistený technický stav objektu hodnotí znalec stavbu ako poškodenú, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovuje vek stavby od roku 1930 a životnosť na 95 rokov.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.