Rodinný dom Michalovce - Močarany

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania26.11.2020
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaBudova EURODOM KOŠICE, Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie, školiaca miestnosť č. 371
Cena podľa ZP102 000,00 €
Najnižšie podanie102 000,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky10.11.2020 o 10,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)25.11.2020 o 13,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0052020

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na LV 1059 v katastrálnom území: Močarany, obec Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom ako:

-         Rodinný dom súp.č. 1585, postavený na parc. reg. „C“ č. 286
-         Parcela reg. „C“ č. 284/1 o výmere 638 m2 – záhrada
-         Parcela reg. „C“ č. 285/5 o výmere 210 m2 – záhrada
-         Parcela reg. „C“ č. 286     o výmere 827 m2– zastavaná plocha a nádvorie

spoluvlastnícky podiel 1/1

Rodinný dom súp. č. 1585, na parc. č. 286, Močarianská 1585/106, Michalovce

POPIS STAVBY
Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z., vzhľadom na to, že znalcovi nebola obhliadka nehnuteľnosti umožnená. Ako podklad pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol poskytnutý znalecký posudok č. 42/2014 Ing. Jána Calka, vypracovaný pre účely uzatvorenie záložnej zmluvy v prospech banky. Rodinný dom /RD/ súp. č. 1585 na parc. č. 286 je umiestnený v katastrálnom území Močarany, obce Michalovce so štatútom okresného mesta, s okolitou zástavbou ďalších rodinných domov, v zastavanej časti predmestia Michaloviec. Jedná sa o stavbu rodinného domu z roku 1964, podľa čestného prehlásenia bývalej majiteľky domu. Rodinný dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím, postavený na rovinatom teréne. Pôdorys stavby je obdĺžnikového tvaru s výklenkom pre vstup. Zastrešenie je vyriešené valbovou strechou s plechovou krytinou ( lakoplast). Stavba je postavená s čelnou orientáciou na západ do ulice Močarianska. Hlavný vstup do domu je z bočnej strany rodinného domu. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie z ulice Močarianska. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť,  plyn a kanalizáciu z verejnej siete. Rodinný dom je užívaný od roku 1964, podľa predloženého čestného vyhlásenia. Index koeficientu cenovej úrovne, posledný známy ku dňu ohodnotenia je 2,618 pre odbor stavebníctvo ako celok, koeficient územného vplyvu 1,00 pre mesto Michalovce, okrajovú časť - predmestie. Vek stavby určujem v zmysle vyššie uvádzaného dokladu. Životnosť stanovená na 100 rokov pre bytové budovy murované so skladobnou hrúbkou 40cm.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Vyhotovenie v roku 1964. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: Technický popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 42/2014 Ing. Jána Calka, vzhľadom na to, že obhliadka RD nebola umožnená. Objekt je postavený na betónových základoch bez izolácie, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál o skladobnej hrúbke do 400mm. Stropy nad 1.PP sú s rovným podhľadom železobetónové monolitické, nad 1. NP sú drevené trámové, strecha je valbová s dreveným krovom, krytina lako plastový plech, klampiarske konštrukcie strechy žľaby a zvody a ostatné sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, vonkajšia fasádna omietka z materiálu na báze umelých látok - silikátová farebná. Dom je napojený na svetelnú aj motorickú elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a plyn z verejných zdrojov. Okná a vstupné dvere v dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere vnútorné sú rámové s výplňou, v 1.PP zvlakové. Podlahy všetkých  miestností v 1.PP sú betónové s cementovým poterom,  v 1.NP sú povlakové z keramickej dlažby v kúpeľniach, vo WC sú keramické dlažby. Vykurovanie domu je ústredné, kotlom na zemný plyn, umiestneným v 1.PP, vykurovacie telesá - panelové radiátory. V čase vypracovania ZP č. 42/2014 v kuchyni na 1.NP chýba kuchynská linka so spotrebičmi. V kúpeľni v 1.NP je sprchový kút a 2 x WC. V kúpeľni je keramická dlažba. V 1.NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Medzi 1.PP a 1.NP sa nachádza schodisko s povrchom nástupníc  s cementovým poterom.
Dispozičné riešenie: Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :
• 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE /suterén/ - chodba so schodiskom, skladové priestory - pivnice
• 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE /prízemie/ - chodba,  štyri izby, kuchyňa, 2 x kúpeľňa, 2 x WC,špajza. Objekt bol postavený v roku1964 podľa predloženého dokladu. Objekt je podľa vonkajšej obhliadky modernizovaný a veľmi dobre udržiavaný. Na RD boli vymenené okná a dvere za plastové, prevedená  nová fasáda. Obhliadka nebola umožnená a preto nebolo možné zistiť v akom technickom stave sú vnútorné priestory. Znalec musí vychádzať z poskytnutých podkladov a zhodnotiť technický stav taký aký sa uvádza v znaleckom posudku č. 42/2014 Ing. Jána Calka /ku dňu 23.10.2014/.Predpokladanú životnosť znalec stanovil na 110 rokov, vzhľadom na prevedenú novú fasádu a strechu, opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.