Rodinný dom k.ú. Šebešťanová, Považská Bystrica

UPUSTENÉ OD DRAŽBY
PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania14.07.2021
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, 1. mája 5, 010 01 Žilina
Cena podľa ZP73 100,00 €
Najnižšie podanie73 100,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky24.06.2021 o 12,15 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)08.07.2021 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IIBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0142020

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 1009 v katastrálnom území: Šebešťanová, obec Považská Bystrica, vedené Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom ako:

-        Rodinný dom súp. č. 167, postavený na parc. reg. „C“ č. 526
-        Parcela registra „C“ číslo 526 o výmere 560 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

spoluvlastnícky podiel 1/1


Miestna obhliadka exteriéru spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 29.9.2020 bez účasti  vlastníka. Technické údaje o stavbe prevzaté zo ZP č. 99/2016, Ing. Ivan Dobiáš.RD  s. č. 167 na  p. č. 526.  
POPIS STAVBY 
Jedná sa o čiastočne podpivničený RD s jedným nadzemným poschodím a čiastočne obytným podkrovím.  RD je založený na bet. pásoch, izolovaný, podmurovka do v. 100 cm z tehly, murivo tehlové  hr. do 40 cm, priečky z pórobet. tvárnic, vnútorné omietky  hladké, stropy 1.PP a 1.NP betónové, v podkroví  drevené trámové s podhľadom. Strecha  sedlová s  krytinou AZC, klamp. konštrukcie  v pozinku vr. parapetov,  vonk. fasáda brizolitová, v 1.PP ker. obklad, int. dvere hladké biele, okná 1.PP drevené zdvojené, ostatné sú plastové, podlahy  suterénu palubovky a poter, v 1.NP z PVC a  ker. dlažby, v podkroví palubovky, vykurovanie nadz. podlaží oc. radiátormi,  el. inštalácia svetelná, v 1.PP aj motorická,  istenie ističmi,  rozvod vody s+t v pozinku, rozvod plynu v 1.PP a 1.NP, kanaliz. stupačky  liatinové,  ohrev vody bojlerom a vykurovanie kotlom na plyn a na tuhé palivo v 1.PP. V podkroví balkón. Vybavenie 1.NP - v kuchyni plynový  šporák, el. rúra, odsávač, nerez. drez, pák. batéria, kuch. linka  dl.3,5 m,  obklad.  V kúpeľni oc. vaňa,  umývadlo, pák. batérie,  kompletný obklad, WC kombi, obklad. Dispozičné usporiadanie miestností je zrejmé z priložených pôdorysov v znaleckom posudku.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.