OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania26.11.2020
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaBudova EURODOM KOŠICE, Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie, školiaca miestnosť č. 371
Cena podľa ZP60 500,00 €
Najnižšie podanie45 375,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky10.11.2020 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):25.11.2020 o 13,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0042020

Predmetom dražby su:

nehnuteľnosti zapísané na LV č.LV 9056 v katastrálnom území: Michalovce, obec Michalovce,  vedené Okresným úradom Michalovce,katastrálnym odborom ako:

-         Byt č. 19 na prízemí vo vchode č. 29 v bytovom dome D1 súp.č. 1323, ktorý je postavený na parc.   
          reg."C“ č. 3923/1 o výmere 1147 m2 – zastavaná plochaa nádvorie
-         k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
          bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6979/502535

spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Popis bytového domu súp. č.1323 na parc.  č. 3923/1 na ul. J. Murgaša 29, Michalovce:
Radový bytový dom panelovej konštrukcie je realizovaný ako 7 podlažný s prvým nadzemným vstupným podlažím plus s podzemným podlažím. Celková kapacita bytového domu je 3 bytové jednotky x 7 podlaží, t.j. 21 bytov v jednom vchode. Nehnuteľnosť bola postavená v roku1964. Predmetný byt č. 19 je umiestnený na prízemí/ 1.NP/ bytového domu súp. č. 1323 na ulici J. Murgaša č. 29, v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okr. Michalovce. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, Sídlisko Juh, bolo postavené v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Je to pokojná časť sídliska, umiestnená blízko centra mesta, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený vysoký záujem. Trojizbový byt je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 6979/502535. Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/1.


TECHNICKÝ STAV: / ku dňu29.06.2020/Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že na bytovom dome bola prevedená iba čiastočná obnova. Prevedená bola výmena vstupných dverí a okien v spoločných priestoroch na vstupnom podlaží a ostatných obytných podlažiach. Vstupná brána bola vybavená elektronickým vrátnikom. Osadené boli nové poštové schránky. Prevedená bola úprava vnútorných povrchov stien vymaľovaním. V spoločných schodiskových priestoroch na všetkých podlažiach je terazzo dlažba a vo vstupnom podlaží je tiež terazzo dlažba. Vo výťahovej šachte je osadený pôvodný výťah s pôvodnou kabínou, ktorá bola sčasti renovovaná. Na bytovom dome bola prevedená oprava strechy a výmena strešnej krytiny ( podľa ZP č. 10/2015Ing. Jána Calka). Bytový dom má 7 nadzemných podlaží a jedno podzemné. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza zádverie, chodba, výťah, dvojramenné schodisko a vstup do 1.PP, kde sa nachádzajú technické miestnosti a pivnice patriace k jednotlivým bytom. Na typickom podlaží sa nachádza chodba,  tri bytové  jednotky, 1x výťah a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (el.,plynovod, vodovod, kanalizácia, teplovod a internet). Prístup k bytovému domu je z ulice J. Murgaša s parkoviskom pred bytovým domom zo severnej strany. Bytový dom je hodnotený v dobrom technickom stave, vrátane prevedených opráv bez zateplenia obalových konštrukcií. Úpravy sú zohľadnené pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie je stanovené kubickou metódou. Základná životnosť stanovená na 110 rokov, pre bytové domy panelové, vzhľadom na čiastočnú obnovu bytového domu.Popis bytu č. 19 na prízemí / 1.NP/, ul.J. Murgaša č. 29, Michalovce: Technický stav bytu prevzatý zo znaleckého posudku č. 10/2015 vypracoval Ing. Ján Calko:

,, Byt nie je rekonštruovaný okrem dvoch plastových okien a v jednej izbe nová plávajúca podlaha. Údržba bytu je mierne zanedbaná´´ Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, ohodnotenie je vykonané z dostupných podkladov poskytnutých znalcovi. Poskytnutý bol znalecký posudok č. 10/2015, vypracoval znalec Ing. Ján Calko pre účely uzatvorenie záložnej zmluvy v prospech banky. Zo znalecké posudku je použitý pôdorys bytu č. 19 na prízemí. Technický stav bytového domu bol zistený miestnou obhliadkou dňa 29.06.2020, pričom bolo zistené, že bytový dom nie je zateplený s pôvodnou povrchovou úpravou, vymenené boli okná v spoločných priestoroch za plastové,vymenená je vstupná brána s elektronickým vrátnikom, nové poštové schránky  a maľba stien v spoločných priestoroch. Zo ZP 10/2015 vyplýva, že bola prevedená rekonštrukcia strechy a výmena inštalačných rozvodov. Technický stav a vybavenie bytu hodnotené ako byt so štandardným vybavením, bez prevedených dispozičných zmien, zohľadnené pri stanovení koeficienta vplyvu vybavenia. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. Byt je hodnotený v pôvodnom stave so štandardným vybavením, zohľadnený je štandard jednotlivých prvkov pri výpočte koeficienta vybavenosti kv=1. Uvažované je, že byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných dispozičných zmien, úprav a výmeny bytového vybavenia. Vonkajšou obhliadkou bolo zistené, že na byte sú vymenené dve plastové okná. Zohľadnené v položke ostatné, pri výpočte koeficienta vybavenosti ,,kv´´. Zistené bolo, že loggia, ktorá patrí k bytu je vo veľmi zlom stave - je zanedbaná a celá založená nepotrebnými vecami. Byt č. 19/prízemí je v osobnom vlastníctve: Šandrejová Mária r. Sopkaničová. / viď LV9056/.

Dispozíciu bytu tvorí: 3 x izba, predsieň, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa, lodžia a dve pivnice v 1.PP. Podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 69,80 m2 vrátane pivníc v 1.PP.  Výmera bytu bez pivníc je 66,80 m2. Byt č. 19 je umiestnený  vo chode č. 29 vo vnútornej sekcií bytového domu na prízemí/1.NP/ bytového domu D1, ul. J. Murgaša 29. Je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, uvažované je s pôvodnou dispozíciou bytového jadra. Uvažované je, že v byte boli vymenené okná za plastové a podlaha v jednej izbe, čo sa uvádza v znaleckom posudku 10/2015 Ing. Jána Calka. Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu. Z tohto dôvodu je uvažované pri stanovení technickej hodnoty so štandardným vybavením bytu, čo je zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti kv=1. Zohľadnená je výmena okien za plastové, čo bolo možné zistiť pri obhliadke spoločných priestorov a spoločných častí a zariadení bytového domu. Predpokladá sa, že byt nie  je veľmi dobre udržiavaný, vzhľadom na stav loggie.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.