OPAKOVANÁ DRAŽBAUPUSTENÉ OD DRAŽBY
Dátum konania26.01.2021
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP37 700,00 €
Najnižšie podanie18 850,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky12.01.2021 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):21.01.2021 o 11,00 hod.
Miesto obhliadky:Bitúnok s.č. 349 v Prietrži (pred predmetom dražby)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0132020

Bitúnok, k.ú. Prietrž, okr. Senica

Opis predmetu dražby a jeho stavu

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 2204 v katastrálnom území: Prietrž, obec: Prietrž, okres: Senica, vedené Okresným úradom: Senica, katastrálny odbor ako: 

-         Parcela registra „C“ číslo 4651/11 o výmere 389 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 4651/15 o výmere   54 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 4651/16 o výmere 857 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 4651/19 o výmere 379 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby na pozemkoch:
-         Bitúnok, súp.č. 349, postavená na parcele registra „C“ číslo 4651/11
-         Sklad kafilérných odpadov, bez súp.čísla, postavená na parcele registra „C“ číslo 4651/15

spoluvlastnícky podiel 1/1

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Bitúnok je prízemná stavba, postavená ako kafiléria v roku 1984. V roku 1992 bola urobená kompletná rekonštrukcia a stavba sa začala využívať ako bitúnok. V roku 1997 bola urobená prístavba chladiaceho zariadenia a v roku 2004 prístavba kancelárie. V rámci rekonštrukcie boli vymenené všetky konštrukčné prvky okrem obvodového muriva a stropov. Zakladanie stavby je na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované  hr. 400mm. Stropy sú prefabrikované, strecha je plochá so živičnou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú hladké, poškodené, zatečené v dôsledku zatečenia. V hygienických zariadeniach a vo výrobných priestoroch sú keramické obklady, taktiež poškodené, opadané. Dvere sú hladké, okná drevené zdvojené. Vráta sú plechové. Na podlahách je keramická dlažba a PVC. Vykurovanie je ústredné s 2 elektrickými kotlami a oceľovými radiátormi, ohrev vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači 2ks. Budova má svetelnú a motorickú elektroinštaláciu, ktorá je poškodená a nefunkčná, rozvod studenej a teplej vody, kanalizáciu do žumpy. Budova má bleskozvod. Budova je dlhú dobu nepoužívaná, poškodená a je nutná okamžitá kompletná rekonštrukcia, aby sa dala ešte využívať na účel, na aký bola postavená.

Sklad kafilérnych odpadov je prízemná stavba postavená v roku 2004. Zakladanie stavby je na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo siporexu hr. 250 mm. Strop  je v 2 skladoch s izolačných panelov ISOMEC s chladiarenským zariadením.  Krov je pultový s krytinou z vlnitého plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšie i vnútorné omietky sú opatrené vápennými omietkami. Dvere sú plechové s tepelnou izoláciou. Podlaha je  betónová. Budova má svetelnú elektroinštaláciu. Budova je taktiež poškodená, neudržiavaná, v zlom technickom stave.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.