Prevádzková budova, garáže, hala, bytové jednotky k.ú. Stupava, obec Stupava, okres Malacky

OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania26.09.2023
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP410 000,00 €
Najnižšie podanie205 000,00 €
Minimálne prihodenie2 000,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky11.09.2023 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)20.09.2023 o 11,00 hod.
Miesto obhliadkyPred predmetom dražby: Vojenský areál, 900 31 Stupava
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN: SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX, VS: 0012023

Opis predmetu dražby a stavu:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Stupava, obec Stupava, okres Malacky, zapísané na LV č. 290, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, ako:

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/18, prevádzková budova

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/19, garáže

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/20, montážna hala

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/21, garáže

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/22, 2 byt. jednotky

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/23, 2 byt. jednotky

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/24, garáž

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/25, garáž

stavba bez súpisného čísla na parcele reg. „C“ č. 4287/26, psinec

parcela reg. „C“ č. 4287/9 o výmere 14 260 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/18 o výmere 1 172 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/19 o výmere 191 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/20 o výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/21 o výmere 109 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/22 o výmere 160 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/23 o výmere 152 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/24 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/25 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/26 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 4287/59 o výmere 115 m2, ostatná plocha

parcela reg. „C“ č. 4287/60 o výmere 1 097 m2, zastavaná plocha a nádvorie

vo vlastníctve:

1.Levice invest, s.r.o., Stromová 13, Bratislava, PSČ 831 03, SR, IČO: 44 859 805, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku, ako aj informácie o vybavení nesprístupnených stavieb boli znalcom prevzaté zo  zadávateľom predloženého ZP č. 76/2018. Keďže znalecký posudok je vypracovaný iba na  základe dodaných podkladov a poskytnutých informácií zadávateľom, nemusí zohľadňovať aktuálny stav nehnuteľnosti.

RD s 2 bytovými jednotkami na parc. č. 4287/22 je situovaný v severovýchodnej časti vojenského areálu. Podľa dostupných dokladov je predpoklad, že je v užívaní od roku 1960. Riešený je ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a povalou. V suteréne/1.PP sú skladové priestory. Na prízemí/1.NP sa nachádzajú zrkadlovo usporiadané 2 bytové jednotky, každá s 2 obytnými miestnosťami a príslušenstvom: predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa. Vchody do jednotlivých bytov sú zo severovýchodnej strany. Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 31 m2 a 1.NP je 154,80 m2.

RD s 2 bytovými jednotkami na parc. č.4287/23 je situovaný v severovýchodnej časti vojenského areálu. Podľa dostupných dokladov je predpoklad, že je v užívaní od roku 1960. Riešený je ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a čiastočne zobytneným podkrovím. V suteréne/1.PP sú skladové priestory. Na prízemí/1.NP sa nachádzajú zrkadlovo usporiadané 2 bytové jednotky, každá s 1 obytnou miestnosťou a príslušenstvom: predsieň, kúpeľňa, WC a spoločnou kuchyňou a jedálňou. V podkroví (prístupnom ŽB schodiskom) je situovaná druhá izba pre každý byt a povala. Vchody do jednotlivých bytov sú zo severovýchodnej a z juhozápadnej strany. Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 20,21 m2, 1.NP je 145,01 m2 a 1.podkrovie je 24,62 m2.

Garáž na pozemku parc. č. 4287/24 je typizovaná prefabrikovaná garáž (typ DZG 57/10, PREFA Veľké Leváre), osadená na  betónových základových pásoch, v čase obhliadky bez vrát, začiatok užívania 1987, vzhľadom na materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 60 rokov. Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 18,02 m2.

Garáž na pozemku parc. č. 4287/25 je typizovaná prefabrikovaná garáž (typ DZG 57/10, PREFA Veľké Leváre), osadená na  betónových základových pásoch, v čase obhliadky bez vrát, začiatok užívania 1987, vzhľadom na materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 60 rokov. Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 18,02 m2.

Prevádzková budova na parc. č. 4287/18 je stavba pôvodne využívaná ako kasárne pohraničnej stráže, je najrozsiahlejšou stavbou v areáli. Dispozične je v tvare „U“, pričom juhozápadná časť je 1-podlažná bez podpivničenia, stredná časť má 1 nadzemné + 1 podzemné podlažie a severovýchodná časť má 2 nadzemné + 1 podzemné podlažie. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu je v užívaní od roku 1967. Dispozičné usporiadanie do r. 1990: suterén/1.PP - kotolňa na tuhé palivo, uhoľňa a ďalšie, predovšetkým skladové miestnosti; prízemie/1.NP - izby mužstva, kancelárie, sociálne zázemie, skladové miestnosti; poschodie/2.NP - miestnosť klubu, učebňa, sieň tradícií, arma, kancelária, chodba a ďalšie menšie miestnosti. Po roku 1990 bola využívaná iba severovýchodná časť objektu prístupná juhozápadným schodiskom, kde sa nachádzali administratívne priestory s moderným sociálnym zázemím. Výpočet zastavanej plochy podlažia: 1.Podzemné je 804 m2, 1.Nadzemné je 1 213,74 m2 a 2.Nadzemné je 390,72 m2.

Garáže/ošipáreň na pozemku parc. č. 4287/19 je samostatne stojaci nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru nachádzajúci sa v severozápadnej časti areálu. Pozostáva z 2 garáží pre nákladné vozidlá, 2 garáží pre osobné automobily a ďalších priestorov, postupne využívaných ako sklady a pre chov ošípaných. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu je v užívaní od roku 1967. Výpočet zastavanej plochy podlažia: 1.Nadzemné je 243,77 m2.

Garáž/telocvičňa na pozemku parc. č. 4287/21 je samostatne stojaci nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru nachádzajúci sa v severovýchodnej časti areálu. Na LV č.290 je zapísaný ako garáž, avšak naposledy slúžil ako telocvičňa - RU je stanovený pre budovu pre šport. Na základe miestnej obhliadky a posúdenia technického stavu určujem začiatok užívania objektu na rok 1960. Výpočet zastavanej plochy podlažia: 1.Nadzemné je 106,45 m2.

Psinec na parc. č. 4287/26 je samostatne stojaci, nepodpivničený, jednoduchý murovaný objekt obdĺžnikového tvaru nachádzajúceho sa vo východnej časti areálu. Časť slúžila na prípravu jedál pre psy umiestnené v kotercoch pri stavbe (v čase obhliadky boli koterce odstránené), v časti bol pelech pre šteňatá. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu je objekt v užívaní od roku 1952. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 19,76 m2.

Plot z betónových prefabrikátov je situovaný z južnej a východnej strany areálu. Má betónový základ a  betónové prefabrikované stĺpy, do ktorých sú osadené prefabrikované dosky. Plot je opatrený 2 oceľovými plotovými vrátami. Zhotovený bol v roku 1952, vzhľadom na materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 75 rokov. Dĺžka plotu je 285,00 m. Plot z pozinkovaného plechu je situovaný zo  severnej strany areálu. Má betónový základ a oceľové stĺpiky, do ktorých je prichytený pozinkovaný profilovaný plech. Zhotovený bol v roku 1977, vzhľadom na  materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 48 rokov. Dĺžka plotu je 59,00 m. Plot z ostnatého drôtu zo  severozápadnej strany areálu je neštandardný - tvorí ho ostnatý drôt natiahnutý na  drevených stĺpikoch, ktoré majú betónový základ. Plot bol zhotovený v roku 1977, vzhľadom na materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 48 rokov. Dĺžka plotu je 162,00 m. Plot zo strojového pletiva je situovaný pri pravej časti prevádzkovej budovy. Má betónový základ, betónovú podmurovku a výplň zo  strojového pletiva na  oceľové stĺpiky. Zhotovený bol v roku 1980, vzhľadom na  materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 45 rokov. Dĺžka plotu je 45,00 m.

Vŕtaná studňa sa nachádza pod prefabrikovanou garážou juhovýchodne od prevádzkovej budovy, na  parc. č. 4287/9. Predpoklad je, že bola zhotovená v roku 1952. Podľa predložených podkladov je jej hĺbka 8,00 m, priemer 250 mm, opatrená je elektrickým čerpadlom. Celková predpokladaná životnosť je 100 rokov.

Prípojka vody - objekty v areáli boli zásobované vodou z vlastnej studne. Pre účel ohodnotenia je uvažované s dĺžkou vodovodných prípojok podľa pravdepodobnej trasy medzi jednotlivými objektmi a studňou na základe odborného odhadu. Prípojky od studne boli podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu zhotovené v roku 1967, ich celková uvažovaná životnosť je 60 rokov.

Prípojka kanalizácie - kanalizačnou prípojkou sú odvedené splaškové vody z prevádzkovej budovy, 2x RD s 2 bytovými jednotkami a zo psinca do biologického septika. Dĺžka kanalizačnej prípojky je určená odborným odhadom podľa pravdepodobnej trasy medzi objektmi a septikom. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu bola kanalizácia v areáli zhotovená v roku 1967, vzhľadom na  materiálové vyhotovenie je uvažovaná celková životnosť 60 rokov.

Biologický septik - splaškové vody z prevádzkovej budovy, 2x RD s 2 bytovými jednotkami a zo psinca sú kanalizačnou prípojkou odvedené do biologického septika. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu bol septik vybudovaný v roku 1967. Podľa predložených podkladov je trojkomorový. Celková životnosť je 60 rokov.

Lapač tuku - vzhľadom ku skutočnosti, že v minulosti bola v prevádzkovej budove podávaná strava, je areál vybavený lapačom tuku. Podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu bol v užívaní od roku 1967, celková životnosť je 60 rokov.

Prípojka elektriny - v roku 1984 bola zrealizovaná nová stĺpová trafostanica s novými káblovými rozvodmi. Dĺžka prípojok je určená odborným odhadom podľa pravdepodobnej trasy medzi jednotlivými objektmi a trafostanicou. Celková životnosť prípojok je 60 rokov.

Montážna rampa je podľa zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí areálu v užívaní od roku 1987, celková životnosť je 40 rokov. V čase obhliadky bola v zlom technickom stave.

 

RD s 2 bytovými jednotkami na parc. č. 4287/22 - technický stav stavby je nevyhovujúci, vykazuje známky zanedbanej údržby. Suterén/1.PP je zavlhnutý, výtokové armatúry vo vaniach a umývadlách, ako aj vybavenie kuchyne (sporák, kuchynská linka, drez) sú demontované. Technické riešenie: Základy - ŽB monolitické; Zvislé konštrukcie – murované z tehál; Vodorovné konštrukcie - strop nad 1.PP: ŽB monolitický, nad 1.NP: drevený trámový - s rovným podhľadom; Strecha - krov sedlový, krytina: azbestovocementové vlnovky, klampiarske konštrukcie: z pozinkovaného plechu; Úpravy vonkajších povrchov - VC omietky, sokel: kabrince; Vnútorné úpravy povrchov - VC omietky, keramické obklady 15*15cm; Schodisko - do 1.PP: ŽB monolitické; Výplne otvorov - okná zdvojené drevené + oceľové mreže, v 1.PP jednoduché oceľové, dvere: plné/presklené hladké - v oceľových zárubniach, vchodové dvere: drevené plné - v oceľovej zárubni + oceľové mreže; Podlahy - PVC, keramické dlažby 10*10cm, betónový poter; Vykurovanie - elektrické, vykurovacie telesá: oceľové doskové; Elektroinštalácia - svetelná + motorická; Rozvod vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej z centrálneho zdroja; Kanalizácia - zvody, rozvody a pripojenia z kameninových rúr do biologického septika; Vybavenie sociálnych zariadení - WC kombi, keramické umývadlo, liatinová vaňa, keramické umývadlo, elektrický bojler.

RD s 2 bytovými jednotkami na parc. č. 4287/23 - technický stav stavby je nevyhovujúci, vykazuje známky zanedbanej údržby. Suterén/1.PP je zavlhnutý, výtokové armatúry vo vaniach a umývadlách, ako aj vybavenie kuchyne (sporák, kuchynská linka, drez) sú demontované. Technické riešenie: Základy - ŽB monolitické; Zvislé konštrukcie - murované z tehál; Vodorovné konštrukcie - strop nad 1.PP a 1.NP: ŽB monolitický, podkrovie: drevený trámový - s rovným podhľadom; Strecha - krov sedlový, krytina: pálená škridla, klampiarske konštrukcie: z pozinkovaného plechu; Úpravy vonkajších povrchov - VC omietky, sokel: kabrince; Vnútorné úpravy povrchov - VC omietky, keramické obklady 15*15cm; Schodisko - do 1.PP a podkrovia: ŽB monolitické; Výplne otvorov - okná: dvojité drevené s doskovým ostením + oceľové mreže, v 1.PP jednoduché oceľové, dvere: plné hladké - v  oceľových zárubniach, vchodové dvere: drevené s presklením - v oceľovej zárubni; Podlahy - PVC, keramické dlažby 10*10cm, liate terazzo, betónový poter; Vykurovanie - elektrické, vykurovacie telesá: oceľové doskové; Elektroinštalácia – svetelná + motorická; Rozvod vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej z centrálneho zdroja; Kanalizácia - zvody, rozvody a pripojenia z kameninových rúr do biologického septika; Vybavenie sociálnych zariadení - WC kombi, liatinová vaňa, keramické umývadlo, elektrický bojler.

Prevádzková budova na parc. č. 4287/18 - v čase obhliadky bol celý objekt vo veľmi zlom technickom stave: vlhké steny, zatečené stropy, poškodené, resp. demontované vykurovacie telesá, chýbajúce vodovodné armatúry a zariaďovacie predmety, poškodené dvere a pod. Technické riešenie: Základy - ŽB základové pásy a pätky; Zvislé konštrukcie - murované z tehál; Stropy - ŽB s rovným podhľadom; Zastrešenie - drevený krov nízky sedlový; Krytina strechy - plechová krytina, asfaltová lepenka; Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu; Vnútorné úpravy povrchov - VC omietky, olejový náter, keramické obklady 15*15cm; Úpravy vonkajších povrchov - omietky VC hladké; Schody - ŽB monolitické s povrchom: betónový poter, liate terazzo; Dvere - plné hladké/s presklením - v oceľových zárubniach, vchodové: kov + sklo v oceľových zárubniach + oceľové mreže; Okná - drevené zdvojené + oceľové mreže; Povrchy podláh - keramické dlažby 10*10cm, terazzo dlažby, kamenné dlažby 30*30cm, PVC; Vykurovanie - pôvodne: ústredné teplovodné + kotol na  tuhé palivo, v čase obhliadky nefunkčné, v naposledy využívanej časti: elektrické konvektory, v čase obhliadky nefunkčné; Elektroinštalácia -svetelná, motorická; Vnútorný vodovod - rozvod TÚV a SV; Vnútorná kanalizácia - odpad zo  všetkých zariaďovacích zariadení do biologického septika; Vnútorné hygienické zariadenia - keramické umývadlá, sprchovacie kúty, WC kombi.

Garáže/ošipáreň na pozemku parc. č. 4287/19 - v čase obhliadky je z dôvodu veľmi kritického technického stavu objekt nevyužívaný - porušené mnohé konštrukcie, chýbajúce omietky, porušená strecha (zatekanie do objektu), vlhké murivo, ... . Technické riešenie: Základy - ŽB základové pásy; Zvislé konštrukcie - murované z tehál a kvádrov; Stropy - ŽB s rovným podhľadom; Zastrešenie - plochá strecha; Krytina strechy - lepenka; Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu neúplné (atika); Vnútorné úpravy povrchov - vápenné omietky hladké; Úpravy vonkajších povrchov - omietky VC hladké; Dvere - oceľové v oceľových zárubniach; Vráta - oceľové dvojkrídlové; Okná - pôvodné drevené; Povrchy podláh - betónové; Elektroinštalácia - svetelná, motorická; Vnútorný vodovod - rozvod SV; Vnútorná kanalizácia - odpad do biologického septika.

Garáž/telocvičňa na pozemku parc. č. 4287/21 - technické riešenie: Základy - ŽB základové pásy; Zvislé konštrukcie - murované z tehál; Stropy - ŽB s rovným podhľadom; Zastrešenie - plochá strecha; Krytina strechy - zvarované asfaltové pásy; Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu; Vnútorné úpravy povrchov - obklad stien a stropov kovovými prvkami Hunter Douglas; Úpravy vonkajších povrchov - omietky VC hladké; Dvere - hladké plné - v oceľových zárubniach; Okná - presvetlenie sklobetónovými tvárnicami; Povrchy podláh - antistatická neštandardná drevená podlaha; Elektroinštalácia - svetelná; Vykurovanie - elektrické teplovzdušné.

Psinec na parc. č. 4287/26 – technické riešenie: Základy - ŽB základové pásy; Zvislé konštrukcie - murované z tehál; Stropy - ŽB s rovným podhľadom; Zastrešenie - sedlová strecha; Krytina strechy - asfaltový šindeľ; Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu; Vnútorné úpravy povrchov - keramický obklad 20*15cm, VC omietky; Úpravy vonkajších povrchov - omietky VC hladké; Dvere - hladké plné - v oceľových zárubniach; Okná - pôvodné drevené zdvojené; Povrchy podláh - keramická dlažba 20*20cm; Elektroinštalácia - svetelná, motorická.