OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania11.08.2021
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP147 000,00 €
Najnižšie podanie117 600,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka15 000,00 €
Obhliadky27.07.2021 o 11,30 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)04.08.2021 o 11,30 hod.
Miesto obhliadky:Parcely 627/34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 v Župčanoch (pred predmetom dražby)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0032020

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1623, katastrálne územie: Župčany, obec Župčany, vedené Okresným úradom: Prešov ako: 

-         Parcela registra „C“ číslo 627/34 o výmere 661 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/35 o výmere 666 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/36 o výmere 666 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/37 o výmere 645 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/38 o výmere 646 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/39 o výmere 645 m2 – trvalý trávny porast
-         Parcela registra „C“ číslo 627/41 o výmere 1170 m2 – trvalý trávny porast

v spoluvlastníckom podiele1/1

Predmetom dražby sú pozemky ležiace v katastrálnom území Župčany v okrese Prešov, zapísané v LV č.1623 ako parcely registra C-KN druhu trvalý trávny porast. Pozemky ležia v okrajovej časti obce, umiestnené mimo zastavaného územia obce, vo vzdialenosti cca 200 m od zástavby. Pozemky tvoria jeden celok. Celková výmera pozemkov spolu je 5099 m2. Územným plánom sú určené na IBV - výstavbu rodinných domov. V okolí už prebieha výstavba rodinných domov. Dostupnosť inžinierskych sieti - na začiatku pozemkov sa nachádza nová trafostanica a v strede a ku koncu pozemkov sú umiestnené dva rozvádzače elektrického prúdu. V prístupovej štrkovej komunikácií je umiestnený verejný rozvod kanalizácie. Plánovaná je výstavba vodovodu. Plyn v danej lokalite nie je. Spojenie s mestom Prešov je automobilovou a autobusovou dopravou. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.