2 izbový byt, k.ú. Nenince, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ

2. OPAKOVANÁ DRAŽBAPRIPRAVOVANÁ
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP29 700,00 €
Najnižšie podanie26 730,00 € (bolo pri opakovanej dražbe)
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
Obhliadky
(po tel. dohovore 1 deň vopred)
Miesto obhliadkyKonopisková 440/10, 991 26 Nenince (pred predmetom dražby)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0022021

Opis predmetu dražby a jeho stavu

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Nenince, obec: Nenince, okres: Veľký Krtíš, vedené Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor ako:

LV č. 1080:

-        Byt č. 5, nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súp. č. 440 vo vchode č. 10, postaveného na pozemku 
         parcely registra „C“ parc. č. 1047/2, ku ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a  
         spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 440 a na príslušenstve o veľkosti 58/484 v pomere k 
         celku (ďalej len „Byt“) 

Vo vlastníctve:Tomáš KUZMA, rod. Kuzma, bytom: Konopisková 440/10, Nenince, nar. 07.01.1981, spoluvlastnícky podiel 1/1 (vlastník zapísaný na LV pod poradovým číslom 2

LV č. 1129:
-        pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 844 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
-        pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/2 o výmere 305 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie  

Vo vlastníctve: Tomáš KUZMA, rod. Kuzma, bytom: Konopisková 440/10, Nenince, nar. 07.01.1981, spoluvlastnícky podiel 1/6  (vlastník zapísaný na LV pod poradovým číslom 3)


Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome č. súp. 440 v k.ú. Nenince, okres Veľký Krtíš. Murovaný dom má tri nadzemné podlažia, prízemie je technické, sú v ňom pivnice, štyri garáže a spoločné priestory, na dvoch ďalších podlažiach sú po tri byty, dom má jeden vchod, je v ňom 6 bytov, strecha je plochá, dom nemá výťah, dom nie je dodatočne zateplený. Byt je na prvom poschodí domu /v liste vlastníctva je nesprávne uvedené prízemie domu/, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a dve loggie. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggií, je 58 m2. Byt je zrekonštruovaný, pôvodné drevené okná sú vymenené za plastové, nové sú povrchové úpravy v byte, zrekonštruované je zariadenie kuchyne, kúpeľňa aj WC. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa  s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien a dlažby, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je rohová linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom a digestorom, za linkou sú keramické obklady steny. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké dyhované, vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy v izbách, plávajúce, z veľkoplošných parkiet, v chodbe, v kuchyni, kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Vykurovanie v byte je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdrojom je plynový kotol umiestnený v suteréne, ktorý slúži pre dva byty, t.j. byty č.2 a č.5, ktoré majú jedného vlastníka. Obytný dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 58/484. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu, ak slúžia výlučne domu. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený stavebnotechnický stav je stanovený pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárna metóda. Životnosť stavby je stanovená na 100 rokov.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.