Rodinný dom v k.ú. Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice

Pripravovaná dražba - 2. opakovaná
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP29 000,00 €
Najnižšie podanie29 000,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka4 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):
MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA CENY !!!MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA CENY !!!

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 834 na parcele reg. „C“ č. 1148/4, rodinný dom

stavba, súp. č. 1160 na parcele reg. „C“ č. 1148/5, letná kuchyňa

parcela reg. „C“ č. 1148/1 o výmere 734 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 1148/4 o výmere 167 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 1148/5 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 1149/1 o výmere 2 959 m2, orná pôda.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Popis a technické riešenie ohodnocovaných stavieb je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľností. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovaných nehnuteľností je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľností na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Rodinný dom súpisné číslo 834 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1148/4 v obci Tekovské Lužany, postavený bol v roku 1961, prístavba v roku 1974, rekonštrukcia domu hlavne v roku 2011, dom je jednopodlažný pôdorysného tvaru písmena L, strecha je valbová, krov drevený, krytina škridlová, dažďové žľaby a zvody sú osadené z dvoch strán domu, napojený je na elektrickú energiu, obecný vodovod cez vodomernú šachtu, vlastný vodovod zo studne, kanalizácia je zvedená do žumpy, kanalizáciu je možné napojiť na novovybudovanú tlakovú kanalizáciu, vybudovaná je plynová prípojka, dom dispozične pozostáva zo štyroch izieb, dvoch kuchýň, kúpeľne, WC a chodby, vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 166,87 m2.

Letná kuchyňa súpisné číslo 1160 je na parcele číslo 1148/5, postavená bola v roku 1940, stavba je značne poškodená, vypočítaná zastavaná plocha je u 1.NP 35,00 m2.

Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, obvodové mury sú tehlové, vodorovné nosné konštrukcie sú prevažne drevené trámové stropy s rovným podhľadom, sčasti s viditeľnými dekoračnými trámami, dvere sú drevené plné aj s presklením, sčasti sú dyhované hladké osadené v oceľových zárubniach, vchodové dvere sú drevené, okná sú novšie plastové, okienko v kúpeľni pôvodné drevené dvojité, na oknách sú parapetné dosky z oboch strán obložené keramickou dlažbou, podlahy v izbách a v zadnej kuchyni z plávajúcej laminátovej podlahy, vo WC, na chodbe a v prednej kuchyni je keramická dlažba, vnútorné omietky sú vápennocementové, časť priestorov má novšie stierky, z vonkajšej strany je fasáda s hladkou omietkou na báze umelých hmôt zo severnej strany má vonkajšia stena cementový brizolitový postrek, obvodové murivo je sčasti zateplené polystyrénom so silikátovou stierkou, elektroinštalácia je svetelná a motorická, sčasti zrekonštruovaná, kúrenie je lokálne tromi kachľami na zemný plyn a jednými kozubovými kachľami na tuhé palivo, v kúpeľni je oceľová vaňa a keramické umývadlo, batérie pákové, keramický obklad stien, vo WC je kombi záchod a keramický obklad, osadený je elektrický zásobníkový ohrievač TÚV, v prednej kuchyni je kuchynská linka šírky 1,8 m a je plynový sporák na zemný plyn, v zadnej kuchyni je kuchynská linka šírky 2,2 m a elektrický sporák, v kuchyniach je obklad medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami, sporák je elektrický, batérie sú nerezové pákové. Technická údržba je čiastočne zanedbaná, životnosť bola znalcom stanovená na 110 rokov.

Základy letnej kuchyne sú kamenné bez hydroizolácie, obvodové murivo je z nepálenej tehly, strop drevený trámový s viditeľnými trámami v priestore dielne, v sklade je strop bez podbitia, elektroinštalácia je svetelná, podlahy sú betónové, okno je drevené jednoduché, dvere sú drevené zvlakové presklené, strecha je sedlová, krov drevený, krytiny z azbestocementových šablón, vonkajšie omietky sú hrubé vápenno cementové, vnútorné omietky vápenné.

Prístrešok pozdĺž zadnej časti domu má drevené stĺpy, prestrešenie pultovou strechou so škridlou nadväzujúcu na strechu domu, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, podlaha je betónová a sčasti zo zámkovej dlažby, strop je podbitý dreveným doskami, elektroinštalácia je svetelná, prístrešok pri vstupe do domu má značne poškodené prestrešenie po odstránení krytiny, stĺpy sú drevené, podlaha betónová.

Uličný plot má betónový základ a betónovú podmurovku, výplň je z oceľových profiloch v rámoch, vráta a vrátka sú z kovových profilov v dolnej časti vyplnené oceľovým plechom, bočný plot je zo strojového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi.

Kopaná studňa je z betónových skruží so železobetónovými poklopom, vedľa je elektrické čerpadlo v armatúrnej šachte, voda je využívaná v dome okrem kuchýň.

Pozemky parcelné číslo 1148/1, 1148/4 a 1148/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 1149/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Tekovské Lužany v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecnú pitnú vodu, elektro, plyn a novovybudovanú vetvu tlakovej kanalizácie. Pozemky sú rovinaté.