Rozostavaná prevádzková budova, k.ú. Vyšný Blh, okr. R. Sobota

3. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania
Čas konania
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP64 400,00 €
Najnižšie podanie32 200,00 € (dohodou)
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0042019

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 240 v katastrálnom území: Vyšný Blh, obec Veľký Blh, okres Rimavská Sobota, vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor ako:   

Prevádzková budova – rozostavaná stavba - súp. č. 255, postavený na parc. reg. „C“ č. 223
Parc. reg. "C" č. 223 o výmere 386 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
Parc. reg. "C" č. 233/1 o výmere 397 m2 - zastavaná plocha a nádvorie

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Prevádzková budova súp. č.255 na parc.  č. 223, k.ú. Vyšný Blh, obec Veľký Blh v okrese Rimavská sobota:
Predmetom dražby je budova súp.č. 255 postavená na parc.č. 223 v centre obce Veľký Blh. Postavená je cca vo vzdialenosti 30 m od hlavnej cesty - hlavný ťah na Teplý Vrch, na druhej parcele od križovatky.  Nachádza sa v susedstve rodinných domov v kontakte s občianskou vybavenosťou obce. Prevádzková budova pozostáva z dvoch častí. Pôvodná časť obdĺžnikového tvaru bola postavená v roku 1960 a užívaná ako rodinný dom. Neskôr bola prestavaná a zmodernizovaná. Táto časť pozostáva z priestorov pohostinstva, baru, skladov, kuchyne a sociálnych zariadení. Prevedená bola rozsiahla a kompletná rekonštrukcia a to tak, že z pôvodných konštrukcií ostali iba základy a obvodové murivo. Z tohto dôvodu je pri stanovení technickej hodnoty uvažované so začiatkom užívania budovy súčasne s ukončením prístavby, t.j. v roku 2000. Objem prístavby je väčší ako objem pôvodnej stavby. Podľa projektovej dokumentácie, bude mať prístavba dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorys prístavby má nepravidelný tvar, z jednej strany tvarovaný do oblúka. Dispozične bude pozostávať z reštaurácie so zázemím, sociálnymi zariadeniami a  barom. V časti 2.NP sa predpokladajú kapacity ubytovania ako penzión pre 20 až 30 ubytovaných. Okrem toho v 2.NP bude aj jedna bytová jednotka pre správcu s dvoma obytnými miestnosťami a príslušenstvom. Pôvodná časť je prízemná, základy sú betónové, zvislé konštrukcie murované z tehál, stropy železobetónové, strecha sedlová, krytina ťažká škridlová, vonkajšia omietka zdrsnená s čiastočným kamenným obkladom v priečelí, okná plastové, dvere z tvrdého dreva, podlahy z keramickej dlažby,  keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach, pri barovom pulte, v skladoch a v kuchyni. Inštalácie elektriny, vody, kanalizácie, zemného plynu a ústredného vykurovania. Kotol a radiátory sú demontované. Vybavenie - drezy, umývadlá, záchodové  misy a pisoáre sú väčšinou demontované. Prístavba má betónové základy, zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov, stropy železobetónové, strecha členitá s vykiermi, krytina ťažká  škridlová, okná v 1.NP drevené zdvojené, ostatné konštrukcie nie sú ešte zrealizované. Kvalita vykonaných stavebných prác je dobrá, ale obvodové murivo bez vonkajšej povrchovej úpravy je už dlhú dobu vystavované poveternostným vplyvom počasia a chátra.

Dispozičné riešenie:
V budove sa nachádzajú nasledovné priestory :

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE:
závetrie, 3xchodba, pohostinstvo - odbyt, výčapný pult, 6x sklad, 2x predizba, 6x WC, 2xpredsieň, pisoár, šatňa, sprcha, vstupný priestor, reštaurácia, office, umývanie bieleho riadu, kuchyňa, príprava mäsa, umývanie čierneho riadu, príprava zemiakov a zeleniny, schodisko a upratovačka.

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE: 
chodba, 5 x izba, šatňa, obytná hala,kuchyňa, kúpeľňa, plynová kotolňa, 2x sklad, 2x sprcha, upratovačka, 2xWC, terasa, balkón, lodžia