Spoluvlastnícky podiel na pozemku k.ú. Selice, okr. Šaľa

II. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania17.01.2023
Čas konania13,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP8 700,00 €
Najnižšie podanie6 525,00 €
Minimálne prihodenie100,00 €
Dražobná zábezpeka650,00 €
Obhliadky02.01.2023 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)16.01.2023 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0062021

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti v katastrálnom území: Selice, obec: Selice, okres: Šaľa, vedené Okresným úradom: Šaľa, katastrálny odbor ako:

LV č. 744:

-         Parcela registra „C“ číslo 447/1 o výmere 1 914 m2 záhrada
spoluvlastnícky podiel 4/12

LV č. 744:

-         Parcela registra „C“ číslo 447/1 o výmere 1 914 m2 záhrada
spoluvlastnícky podiel 1/12       

LV č. 744:

-         Parcela registra „C“ číslo 447/1 o výmere 1 914 m2 záhrada
spoluvlastnícky podiel 5/36     


Pozemok parcelné číslo 447/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Selice. Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely 4/12, 1/12 a 5/36 jedného vlastníka, čo predstavuje po prepočte spoluvlastnícky podiel 5/9 predmetného vlastníka. Obec Selice má podľa údaju z internetovej stránky cca 2 870 obyvateľov. V mieste, kde sa pozemok nachádza, je cez cudzie pozemky čiastočne obmedzená možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je mierne svahovitý, takmer rovinatý. Vlastníci ohodnocovaného pozemku nemajú právo prístupu k svojmu pozemku cez vedľajšie cudzie pozemky od obecnej spevnenej prístupovej komunikácie.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.